18
Ma²hiúg³ Pablo jøa³juøi² Corinto
Ni³ jøng² ca¹u¹hái¹ Pablo jøa³juøi² Atenas. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² jøa³juøi² Corinto. Ja³jøng² ca¹jén²dsa jan² dsa² judío, dsa² tsen² Aquila, dsa² chian² ja³tén¹² Ponto. Quién¹² jøng² báh³ ca¹dsi¹lé² dsa² héi² jøa³juøi² Corinto quianh¹³ Priscila, hio¹³ quián¹²dsa, hi² ca¹ja¹lé²dsa huø¹ Italia. Di³ ma²ca¹jmo¹ rai¹³ Claudio héh¹ hi² huanh¹² ca¹lah¹já¹ dsa² judío huø¹ ja³dse¹³ jøa³juøi² Roma. Jøng² ca¹ŋó¹ Pablo ja³quiah¹³ dsa² héi². Ja³jøng² ca¹jŋi¹dsa. Ca¹jmo¹dsa ta³ quianh¹³ dsa² héi². Di³ cøng² ni³ ta³ báh³ ni³të́¹ Pablo quianh¹³ dsa² héi², ta³ jmo¹²dsa hniú¹² tsø³hmøah¹². Jøng² dság¹² Pablo guøh¹² quiah¹² dsa² judío ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ sa³¹. Ca¹tsáih¹dsa dsa² judío jǿg³ quiah¹² Diú¹³, cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío calah.
Mi³ca¹dsi¹lé² Silas quianh¹³ Timoteo, hi² ca¹ja¹lé²dsa juu¹² Macedonia, cøng² ta³ jøng² báh³ ma²guǿ¹² Pablo, hi² téng²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² judío hi² lán¹² Jesús dsa² lég² jniang³. Jøng² tsa¹ca¹tǿ² dsǿa¹² dsa² judío jǿg³ jøng². Ca¹lø² ca¹liúh²dsa jǿg³ hlaih¹³, ca¹tsáih¹dsa Pablo. Jøng² ca¹quiá² Pablo hleg² tsǿnh³dsa, hi² ca¹mi¹léi¹³dsa tsa¹tøa¹² dsǿa¹²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Guiogh¹³ báh³ hniah¹² neng¹² neih³. Ha¹chi² ta¹canh¹³ jní². Jøng² nei³jni ni³ ja³ŋó¹³ la² ŋi³tiun¹jni jǿg³ ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío ―ca¹juúh² Pablo.
Ni³ jøng² ca¹u¹hái¹ Pablo guøh¹². Ca¹ŋó¹dsa ja³quiah¹³ jan² dsa² tsen² Titius Justo, dsa² mi²juanh¹² Diú¹³. Cøg¹² guøh¹² tsih¹² hniu³ dsa² héi². Jøng² ca¹hé¹ Crispo, dsa² ta³ quián¹² guøh¹², jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³, cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² quián¹²dsa. Jø¹² bíh³ jue¹² dsa² siáh² calah, dsa² chian² jøa³juøi² Corinto jøng², ca¹hé¹dsa jǿg³ mi³ca¹nǿng²dsa. Ni³ jøng² ca¹jŋó²dsa jmøi². Jøng² cøng² ja³neng² ca¹nǿng² Pablo jǿg³ lah¹cøng² hi² cøa²dsa, ca¹juúh² Juu¹³ jniang³:
―Tsa¹jmóh³hning ganh¹. Tsa¹janh³hning. Cøng² hi² tǿngh³ báh³ hning² jǿg³ quieg¹jni. 10 Di³ quianh¹³ báh³ jní² hning². Ha¹chian² dsa² cuø³jni jmóh¹ hning². Jøng² jue¹² dsa² li¹quianh¹³ jní² jøa³juøi² la² ―ca¹juúh² Juu¹³ jniang³.
11 Jøng² ca¹gú² Pablo ja³jøng² cøng² ŋi² tón² ca²dsieg³. Ca¹héh¹dsa dsa² tiogh³ ja³jøng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
12 Ni³ jøng² jmai³ mi³lán¹² Galión dsi³máh² quián¹² Acaya, ca¹túgh² dsa² judío cøng² jǿg³, ca¹jmo¹dsa møah¹³ quianh¹³ Pablo. Ca¹ŋi¹jǿg²dsa ni³ ta³. 13 Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsi³máh²:
―Dsa² lang¹² ŋøa¹² jmo¹² tø¹cøg¹² lei¹³ quián² jniang³. Di³ siíh² báh³ ma²he¹²dsa ha²lah mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa.
14 Jøng² báh³ mi³hløah¹ Pablo mi³ca¹juúh² Galión, ca¹tsáih¹dsa dsa² judío héi²:
―Mi³mi³rǿ³ báh³ jní² jǿg³ quiánh² hniah¹² dsa² judío ju³ jmai³ hi² rø²canh¹² dsa² lang¹² dsag³, lǿa¹² ju³ dsag³ mih² ho¹ ju³ dsag³ juøh¹². 15 Jøng² cónh¹ lǿa¹² ná¹², jmáh¹lah jǿg³ báh³ ná¹², cónh¹ ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiánh² hniah¹² guiogh¹³. Jøng² mi³rǿh³ hniah¹² guiogh³. Tsa¹hú¹³jni jǿg³ lah¹jøng² ―ca¹juúh² dsi³máh².
16 Jøng² ca¹huai¹dsa ni³ ta³. 17 Ni³ jøng² ca¹chiánh² jue¹² dsa² griego Sóstenes, dsa² ta³ quián¹² guøh¹² quiah¹² dsa² judío. Jøng² ca¹cuø¹dsa ja³jøng², ja³ta¹ni¹ dsi³máh². Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹tónh² Galión juu¹² jin³ he².
Ca¹ŋáh¹ Pablo jøa³juøi² Antioquía
18 Jin³ uú² jmai³ ca¹jŋi¹ Pablo ja³jøng². Ni³ jøng² ca¹haih²dsa jǿg³ dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹ŋi¹lia¹dsa juu¹² Siria, cu¹dsie¹² quianh¹³ Priscila quianh¹³ Aquila. Jøng² niúh¹ jín³ hi² ca¹túgh²dsa barco jøa³juøi² Cencrea, ca¹ta¹ Pablo dsi³, hi² ca¹mi¹léi¹³dsa ma²ca¹mi¹ti¹dsa cøng² jǿg³ ca¹jmo¹dsa quianh¹³ Diú¹³. 19 Mi³ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Efeso, ja³jøng² ca¹jŋi¹ Priscila quianh¹³ Aquila. Jøng² ca¹ŋie³ Pablo guøh¹² quiah¹² dsa² judío. Ca¹dsiúh¹dsa dsa² judío tiogh³ ja³jøng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 20 Jøng² ca¹møa¹ dsa² héi² hi² mi³jŋi¹ Pablo jin³ cu²hna². Di³ ha¹chi² ca¹hiei¹dsa. 21 Jøng² ca¹haih²dsa jǿg³ dsa² héi². Ca¹juúh²dsa:
―Guiogh¹³jni calah ŋi³jan¹jni hniah¹² ju³ná³ Diú¹³ cuø¹ jin³ jmai³ ―ca¹juúh² Pablo.
Jøng² ca¹hí¹dsa barco. Ca¹u¹hái¹dsa jøa³juøi² Efeso. 22 Mi³ca¹dsiég¹dsa jøa³juøi² Cesarea, jøng² ca¹ŋó¹dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén, hi² ca¹ŋi³hien¹dsa dsa² quián¹² Jesús. Ni³ jøng² ca¹ŋáh¹dsa juu¹² jøa³juøi² Antioquía. 23 Jøng² mi³ca¹jŋi¹dsa cu²hna² ja³jøng², ca¹u¹hái¹dsa calah. Ca¹ŋó¹dsa lah¹cøng² lah¹cøng² juøi² juu¹² ja³tiogh³ dsa² quianh¹³ Jesús ja³tén¹² Galacia quianh¹³ Frigia. Ca¹cuúh¹dsa dsa² héi² bí².
Ca¹téng² Apolos jǿg³ jøa³juøi² Efeso
24 Jmai³ jøng² ca¹dsiég¹ jan² dsa² judío tsen² Apolos jøa³juøi² Efeso, dsa² chian² jøa³juøi² Alejandría. Të² dsa² héi² jǿg³. Ŋi¹²dsa ha²lah lǿa¹² si² quiah¹² Diú¹³. 25 Ma²ca¹mi¹tan¹²dsa jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹²dsa ca¹dsii¹dsa jǿg³. Jøng² cu²rø² ca¹heh¹dsa dsa² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Jesús. Di³ jmáh¹lah hi² jøng² báh³ ma²ŋi¹²dsa, jǿg³ ca¹he¹ Juan ja³ca¹chiog¹dsa dsa² jmøi². 26 Jøng² tsa¹goh¹²dsa ca¹téng²dsa jǿg³ guøh¹² quiah¹² dsa² judío. Mi³ca¹nǿng² Priscila quianh¹³ Aquila jǿg³ ca¹téng² dsa² héi², jøng² ca¹tai¹dsa tø¹cøg¹². Ca¹he¹dsa cu²rø² hi³méh¹ ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 27 Jøng² mi³ca¹lø¹hniu¹ dsa² héi² hi² dság¹dsa ja³tén¹² Acaya, ca¹cuø¹ dsa² roh¹³ jniang³ bí². Ca¹tse¹ dsa² roh¹³ jniang³ si² ja³tiogh³ dsa² quianh¹³ Jesús. Mi³jøng² cu²rø² hien¹dsa Apolos. Mi³ca¹dsiég¹ dsa² héi² ja³tén¹² Acaya, ma¹dsio¹² ca¹mi³hog³dsa dsa² ma²ca¹hé¹ jǿg³ ja³jøng². Di³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² hi² ma²ca¹hé¹ ca²dsiog³ dsa² tiogh³ ja³jøng² jǿg³ quiah¹²dsa. 28 Jøng² hiug¹² jín³ cu²rø² ca¹dsii¹ Apolos jǿg³ quianh¹³ dsa² judío ja³jái¹³ dsa² jue¹². Tsa¹ca¹tiúh¹ dsa² judío. Ca¹mi¹dsøg¹² Apolos jǿg³ hi² lán¹² Jesús dsa² lég² jniang³, ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³.