19
Ma²hiúg³ Pablo jøa³juøi² Efeso
Ta³lah¹hiúg³ Apolos jøa³juøi² Corinto, ca¹dsiég¹ Pablo jøa³juøi² Efeso ma²jogh¹²dsa juu¹² tø¹ŋí². Jøng² ca¹jén²dsa mih² dsa² quianh¹³ Jesús. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―¿Ca³quinh² hniah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ mi³ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³? ―ca¹juúh² Pablo.
Jøng² ca¹ŋai¹ dsa² héi²:
―Jin³ tsa¹ma²ca¹néng³ jnieh³ jǿg³ hi² chi² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ ―ca¹juúh² dsa² héi².
Jøng² ca¹juúh² Pablo calah:
―¿He² jǿg³ ca¹juúh²dsa jøng² ja³ca¹chiog¹dsa hniah¹² jmøi²? ―ca¹juúh² Pablo.
Jøng² ca¹ŋai¹ dsa² héi² calah:
―Ca¹he¹dsa jǿg³ ca¹juúh² Juan ja³ca¹chiog¹ Juan dsa² jmøi² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² calah Pablo:
―Ca¹chiog¹ Juan dsa² jmøi², ju³lah dsa² ca¹jéinh¹ dsǿa¹². Ca¹tsáih¹dsa dsa² hi² jí¹ jan² dsa² chi³quë́¹ quiah¹²dsa, hi² mi³hé²dsa jǿg³ quiah¹² dsa² héi², hi² hia¹²dsa Jesús ―ca¹juúh² Pablo.
Mi³ca¹nǿng² dsa² héi² jǿg³ jøng² ca¹jŋó²dsa jmøi² huu¹³ quiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³. Jøng² mi³ca¹quieg² Pablo gug² ni³ quiah¹² dsa² héi², ca¹can¹dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹qui² ca¹hløah¹dsa jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². Ca¹hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cónh¹ guia¹tón² dsa² mi³lǿa¹².
Jøng² úg² tsøh² jmai³ ca¹ŋie³ Pablo guøh¹² quiah¹² dsa² judío. Tsa¹goh¹²dsa ca¹téng²dsa jǿg³. Ca¹tsáih¹dsa dsa² tiogh³ cu²rø² jǿg³ quiah¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Cónh¹jøng² ca²dsiog³dsa ca¹jmo¹ huh² dsi³. Tsa¹ca¹nǿng²dsa jǿg³. Ca¹juúh²dsa:
―Hi² hlaih¹³ báh³ juu¹² quiah¹² Jesús ―ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹².
Ni³ jøng² ma¹quién¹ báh³ ca¹jmo¹ Pablo. Ca¹tai¹dsa dsa² ma²quianh³dsa cøng² escuela quiah¹² jan² dsa² tsen² Tiranno. Ja³jøng² ca¹dsiúh¹dsa dsa² héi² jǿg³ ca¹lah¹jǿ¹ jmai³. 10 Ton¹ ji²ŋi² jmai³ ca¹jmo¹dsa lah¹jøng². Hi² jøng² jue¹² dsa² chian² ja³tén¹² Asia ca¹lø¹ŋi¹² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³, ju³lah dsa² judío cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío calah. 11 Hiug¹² juøh¹² juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹ Pablo, hi² ca¹mi³hag¹³ Diú¹³. 12 Ca¹hlú² ju³lah dsa² dsoh³. Ca¹u¹hái¹ jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹² dsa² quin¹² ton¹ jmi²dsí², løa¹ ju³ ca¹ŋi³nøh¹³dsa hmøah¹² quiah¹²dsa ho¹ ju³ pø³guiú¹³ quiah¹²dsa quiah¹² Pablo.
13 Jøng² ca²dsiog³ dsa² judío, dsa² la³ŋi²nio³ ta³ huøh¹²dsa jmi²dsí² hlaih¹³ quianh¹³ jǿg³, mi³huúh¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³ quianh¹³ jǿg³ quiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³. Di³ ha¹chi² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Jesús mi³né³. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³:
―Jní² jmo¹² huanh¹² hniah¹² quianh¹³ jǿg³ quiah¹² Jesús, dsa² hia¹² Pablo ―ca¹juúh²dsa.
14 Lah¹jøng² ca¹jmo¹ jø¹ guiog¹ ja³ŋiúh³ jan² dsa² judío, dsa² tsen² Esceva, dsa² lán¹² juu¹³ jmi²dsa² quián¹² dsa² judío. 15 Mi³ca¹jmo¹dsa lah¹jøng², jøng² ca¹ŋai¹ jmi²dsí² hlaih¹³, ca¹juúh²dsa:
―Cué¹² báh³ jní² Jesús. Jø¹ bíh³ guiang³jni hein² dsa² Pablo. Jøng² ¿Hein dsa² hniah¹²? Héi¹ dsa² quián¹² Jesús hniah¹² ―ca¹juúh²dsa.
16 Ni³ jøng² ca¹u³dsei¹³ dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ héi². Ca¹cuúh¹dsa dsa² guiog¹ héi². Ca¹qui² ca¹jnáng²dsa. Cu¹dsie¹² ca¹cuøin¹ dsa² guiog¹ héi² dsi²néi² ta¹ma¹ŋó¹²dsa. Di³ ca¹gøi² tsǿnh³dsa. Quin¹²dsa ja³uai¹². 17 Jøng² ca¹lø¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² jøa³juøi² Efeso ca¹løa¹ lah¹jøng², cu¹dsie¹² dsa² judío quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío calah. Jøng² ca¹can¹ dsa² héi² gøg². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Jesús, Juu¹³ jniang³.
18 Jøng² jue¹² dsa² ma²hé² jǿg³ quiah¹² Jesús ca¹tion¹dsa he² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa lah¹jiá¹². 19 Jue¹² dsa² mi³mi²gan¹² dsa², hi² dsi¹²dsa jǿg³, ca¹ŋi³quín³dsa si² quiah¹²dsa. Ca¹jǿn²dsa si² ja³ta¹ni¹ ca¹lah¹já¹ dsa². Jøng² ca¹jái¹dsa mi³quien¹² si² ca¹cǿg² jøng² cónh¹ lǿa¹² jín³ cøng² ŋi²lǿg² mei¹³ héh¹ cog³. 20 Ni³ jøng² ca¹niu¹ tí² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Jue¹² dsa² ca¹hé¹ jǿg³.
21 Mi³ca¹løa¹ lah¹jøng², ca¹jmo¹ Pablo dsǿa¹² hi² dsánh¹dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén na³ma²ca¹tsø³jue¹³dsa ja³tén¹² Macedonia quianh¹³ Acaya. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Ni³ jøng² nei³jni ŋi³jái¹jni cøng² jøa³juøi² Roma ―ca¹juúh² Pablo.
22 Jøng² ca¹tse¹dsa Timoteo quianh¹³ Erasto, dsa² mi²hag¹³ quián¹²dsa. Ca¹tsei¹dsa juu¹² Macedonia. Jøng² ca¹jŋi¹dsa jin³ cu²hna² ja³tén¹² Asia.
Ca¹løa¹ møah¹³ jøa³juøi² Efeso
23 Jmai³ jøng² ca¹løa¹ møah¹³ huu¹³ juu¹² quiah¹² Jesús. 24 Ca¹jmo¹ jan² dsa² tsen² Demetrio, dsa² guǿ¹² ta³ jmo¹² guøh¹² lai³ quiah¹² Diana, tsih² ŋi¹juǿi¹ quián¹²dsa. Guøh¹² lai³ jøng² mi³jmo¹²dsa quianh¹³ cog³ teg². Jue¹²dsa mi³tiogh³, dsa² jmo¹² ta³ quianh¹³dsa. 25 Jøng² ca¹togh¹² dsa² héi² dsa² quianh¹³dsa quianh¹³ dsa² siáh², dsa² jmo¹² ta³ lah¹jøng² calah. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² quianh¹³ jniang³, ma²ŋih³ báh³ hniah¹² quianh¹³ ta³ la² báh³ lǿh² jniang³ he² hi² hneng² jniang³. 26 Jøng² na¹ bíh³ jáih² hniah¹² he² hi² jmo¹² Pablo héi². Di³ jue¹² dsa² ma²hé² jǿg³ dsii¹² dsa² héi² jøa³juøi² Efeso quianh¹³ mih² tsa¹ta³cøng² ja³tén¹² Asia. Juúh²dsa: “Tsa¹lán¹² Diú¹³ hi² jmo¹² dsa² quianh¹³ gug²dsa,” juúh² Pablo. 27 Hi² ué² báh³ jøng² quián² jniang³. Di³ ju³lah dsa¹hén² ta³ quián² jniang³. Jø¹² bíh³ dsa¹hén² calah jǿg³ quiah¹² guøh¹² quiah¹² Diana, tsih² ŋi¹juǿi¹ juanh¹² quián² jniang³. Tsa¹ma¹mi¹juanh¹²dsa diú¹³ quián² jniang³, dsa² hlanh¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² Asia quianh¹³ dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh² Demetrio.
28 Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² tiogh³ jǿg³ jøng², ca¹lø¹hné¹ hlaih¹³dsa cu¹té¹². Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa:
―¡Hiug¹² juanh¹² Diana quián¹² dsa² chian² Efeso! ―ca¹juúh²dsa.
29 Ni³ jøng² ca¹løa¹ møah¹³ ta³cøng² juøi² jøng². Jøng² ca¹ŋi³chiánh³dsa Gayo quianh¹³ Aristarco, dsa² chian² Macedonia mi³quianh¹³ Pablo. Ca¹ŋi¹jiag¹dsa juu¹² ja³dsa²tiogh¹² dsa² juøi² jmai³ niu¹² jǿg³. 30 Jøng² hniu¹ Pablo mi³dság¹dsa jøa³ dsa² jue¹². Di³ tsa¹ca¹cuø¹ dsa² quianh³dsa jǿg³. 31 Jø¹² bíh³ ca²dsiog³ dsa² ta³ quián¹² Asia, dsa² jenh² quianh¹³ Pablo, ca¹tse¹dsa jǿg³ hi² tsa¹dság¹dsa jøa³ dsa² jue¹² héi². 32 Jøng² ja³tiogh³ dsa² jue¹² jøng², ma¹quién¹ ca¹lǿ² ca¹liúh² báh³ dsa². Di³ hi² tsih¹² cu²møah¹³. Jin³ tsa¹ŋi¹² jue¹² dsa² he² løa¹ ma²tiogh³dsa. 33 Jøng² ca¹ŋó¹ jan² dsa² tsen² Alejandro ni³ dsa² jue¹², hi² ca¹jmo¹ dsa² judío jian¹²dsa. Ni³ jøng² mi³ca¹he¹ ca²dsiog³ dsa² quianh¹³ dsa² jue¹² he² løa¹ ma²tiogh³dsa, ca¹jmo¹ Alejandro quianh¹³ gug² hi² tsa¹ma¹tóh¹ dsa² jue¹² møah¹³. Di³ mi³tsih¹dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² judío. 34 Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ dsa² jue¹² hi² lán¹² Alejandro dsa² judío, ton¹ hora ca¹hløah¹ dsa² jue¹² tí² hlaih¹³, ca¹juúh²dsa:
―¡Hiug¹² juanh¹² Diana quián¹² dsa² chian² Efeso! ―ca¹juúh²dsa.
35 Ni³ jøng² mi³ca¹jmo¹ tøa¹²sí¹ quián¹² juøi² hi² ca¹jŋi¹ hløah¹² dsa² jue¹², ca¹juúh² tøa¹²sí¹:
―Hniah¹² dsa² chian² Efeso, ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ ma²ŋi¹² hi² neng¹² ni³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diana, tsih² ŋi¹juǿi¹ juanh¹² quián² jniang³, dsa² ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³. 36 Ca¹lah¹jin³ hein² ha¹chian² li¹jmo¹ tsa¹dsøg¹² jǿg³ jøng². Jøng² tei³ báh³ tiágh³ jniang³. Ha¹chi² hi² siíh² jmó³ jniang³ quianh¹³ dsa² ná¹², 37 dsa² ma²na²u³quianh¹³ hniah¹². Di³ ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹ dsa² ná¹² guøh¹² quián² jniang³. Ha¹chi² jǿg³ siíh² ma²ca¹juúh²dsa quiah¹² tsih² ŋi¹juǿi¹ quián² jniang³. 38 Ju³møa¹³ Demetrio quianh¹³ dsa² jmo¹² ta³ quianh³dsa dsag³, chi²júh² lah¹dsóh² chian² dsa² rø²canh¹² quiah¹²dsa. Dsio¹ báh³ dsa¹lé²dsa ni³ ta³. Hi² jøng² báh³ tiogh³ dsa² ta³, dsa² mi²rø¹² jǿg³. 39 Jøng² ju³ná³ chi² jǿg³ siíh² hi² mi³dsií³ jniang³, dsio¹ báh³ dsií³ jniang³ jǿg³ cu¹dsie¹² jniang³ quianh¹³ dsa² ta³ ju³lah lǿa¹² lei¹³. 40 Di³ ué² báh³ lǿa¹² quián² jniang³ ju³ná³ hein² dsa² ca¹juúh² hi² tíg² jniang³ quianh¹³ dsa² ta³ hi² ma²na²løa¹ ja³la². Ha¹chi² jǿg³ dsøg¹² chiang² jniang³ hi² ma²na²ŋaih¹ jniang³ ja³la² ―ca¹juúh² tøa¹²sí¹.
41 Jøng² ca¹huan¹dsa dsa² jue¹² mi³ca¹juúh²dsa jǿg³ jøng².