20
Ca¹ŋó¹ Pablo juu¹² ja³tén¹² Macedonia quianh¹³ Grecia
Mi³ca¹dsan¹ møah¹³, jøng² ca¹tǿh¹ Pablo dsa² quianh¹³ Jesús. Ca¹cuø¹dsa jǿg³ dsio¹. Ni³ jøng² ca¹haih²dsa jǿg³ dsa² héi². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² Macedonia. Lah¹tan¹³ juu¹² ja³ca¹ŋó¹dsa jøng² cuøh¹²dsa dsa² quianh¹³ Jesús ma¹dsio¹² jǿg³ dsio¹. Jøng² ca¹dsiég¹dsa ja³tén¹² Grecia. Ja³jøng² ca¹jŋi¹dsa úg² tsøh² jmai³. Jøng² ma²hiúg³dsa juu¹² mi³hí¹dsa barco hi² dsánh¹dsa juu¹² Siria, mi³ca¹lø¹ŋi¹²dsa hi² ma²ca¹jmo¹ dsa² judío jǿg³ hi² jŋaih¹dsa. Hi² jøng² ca¹jmo¹ calah Pablo dsǿa¹² ca¹jógh¹dsa, ca¹tsø³jue¹³dsa calah juu¹² Macedonia. Quianh¹³dsa Sópater, ja³ŋiúh³ Pirro, dsa² chian² Berea, quianh¹³ Aristarco quianh¹³ Segundo, dsa² chian² Tesalónica ta³og¹, quianh¹³ Gayo, dsa² chian² Derbe, quianh¹³ Timoteo, quianh¹³ og¹ dsa² chian² Asia, dsa² tsen² Tíquico quianh¹³ Trófimo. Jøng² ca¹ŋi¹jian¹³ dsa² héi². Ca¹ŋi³jŋiang³dsa jnieh³ jøa³juøi² Troas. Jøng² mi³ca¹gúh¹ jmai³ gøah¹² dsa² judío hi³ŋíh¹ tsa¹quianh¹³ chiúh³, ca¹huaih¹² jnieh³ jøa³juøi² Filipos. Ca¹tiágh³ jnieh³ barco. Jøng² ma²hŋí² jmai³ jøng² ca¹jogh¹² jnieh³ dsa² héi² jøa³juøi² Troas. Ja³jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ guio¹ jmai³.
Ca¹jŋi¹ Pablo jøa³juøi² Troas
Jøng² ja³lah¹huu¹³ sø²ma³¹, ma²tiagh³ jnieh³ ja³quie¹³ jnieh³ ju³lah lǿa¹² mai³¹ ca¹cuø¹ Jesús. Jøng² ca¹téng² Pablo jǿg³, ca¹tsáih¹dsa dsa² chian² Troas. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ ca¹tǿ² dsi¹neng¹². Di³ dsǿgh³ jnieh³ na³ma²jni¹. Tiagh³ jnieh³ cøng² guiuh¹³hniú¹ hnøa¹² jué¹ ja³chi³hiúh² hliú² si². Guǿ¹² jan² tsih² dsa² ŋioh¹² tsen² Eutico hag³tø²quig². Lǿ² lø¹i³güé¹ hlaih¹³ tsih². Jøng² hiug¹² ma¹dsio¹² jǿg³ ca¹téng² Pablo. Ni³ jøng² ca¹güé¹ tsih² héi². Mi³ma¹rø²güé¹tsih jøng², ca¹tánh²tsih guiuh¹³hniú¹ hnøa¹² jué¹. Jøng² ca¹chiog¹dsa tsih². Ma²rø²jon¹³ báh³ tsih². 10 Jøng² ca¹siog² Pablo. Ca¹quieg²dsa ni³ quiah¹² tsih². Ca¹ni¹dsiag¹dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² roh¹³ jniang³:
―Tsa¹juéh² hniah¹². Hiu³ jmi²dsí² tsih² ―ca¹juúh²dsa.
11 Jøng² ca¹uǿi² calah Pablo guiuh¹³hniú¹. Ca¹dsiúh¹dsa hi³ŋíh¹ ju³lah lǿa¹² mai³¹ ca¹cuø¹ Jesús jøng². Jøng² mi³ma²na²gǿh¹dsa, ca¹dsii¹dsa jǿg³ hi² uú² ca¹lah¹ca¹jni¹. Jøng² ca¹ŋáh¹dsa. 12 Jøng² jinh³ báh³ tsih² héi². Ca¹tai¹dsa ja³quiah¹³. Ca¹lán¹ hlaih¹³ dsǿa¹² ca¹lah¹já¹dsa hi² ca¹jinh³tsih.
Ca¹huanh¹²dsa jøa³juøi² Troas. Ca¹ŋi¹lé²dsa jøa³juøi² Mileto
13 Jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ barco ma²jiá¹². Ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² jøa³juøi² Asón ja³ma²lǿa¹² jǿg³ jén² jnieh³ Pablo. Di³ hi² hniu¹dsa dság¹dsa ja³jøng² juu¹² tai³dsa. 14 Mi³ca¹jén² jnieh³ dsá¹ jøa³juøi² Asón, jøng² ca¹hí¹dsa barco quianh¹³ jnieh³. Ni³ jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Mitilene. 15 Jøng² mi³ma²dsiég¹ ca¹huaih¹² jnieh³ ja³jøng², ca¹tsø³juai¹³ jnieh³ cøg¹² jøa³juøi² Quío. Jøng² mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh², ca¹dsi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Samos. Mi³ca¹jni¹ jøng² ca¹dsi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Mileto. 16 Lah¹jøng² ca¹jmó³ jnieh³. Di³ tsa¹hniu¹ Pablo dság¹ jøa³juøi² Efeso. Tsa¹hniu¹dsa jŋi¹dsa huø¹ Asia. Di³ hi² hniu¹dsa dsianh¹³dsa jøa³juøi² Jerusalén ta³tí³. Hniu¹dsa jái¹dsa jmai³ ton¹lug¹guií² chi²júh² lé².
Ca¹dsii¹ Pablo jǿg³ quianh¹³ dsa² canh¹³ chian² Efeso
17 Ta³lah¹tiagh³ jnieh³ jøa³juøi² Mileto, jøng² ca¹tse¹ Pablo jǿg³ jøa³juøi² Efeso, hi² ca¹ja¹tei¹dsa dsa² canh¹³ quián¹² guøh¹². 18 Jøng² mi³ca¹u¹lé² dsa² héi², ca¹juúh² Pablo:
―Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ha²lah ca¹jmo¹jni jøa³ ja³tiogh³ hniah¹², cónh¹ jmai³ lah¹ni³ ca¹guøn¹jni huø¹ Asia. 19 Ca¹mi³ti³jni jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ jmai³. Tsa¹ca¹mi³juanh¹³jni hŋiéng¹. Hiu³ cøh² dsøa¹jni. Hiug¹² jmø³uai¹² ca¹can¹jni hi² ca¹jmógh² dsa² judío. 20 Cu¹dsie¹² tsa¹ca¹jan³jni he²jni jǿg³, lǿa¹² ju³ he² jǿg³ hi² dsio¹ li¹ŋih³ hniah¹². Cøng² hi² ca¹hé¹ báh³ jní² hniah¹² jǿg³ ju³lah ja³quiánh³ hniah¹², ju³lah ja³ca¹ŋëh² hniah¹² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹². 21 Cu²rø² ca¹juǿi²jni dsa² judío quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío hi² mi³jéinh¹ dsǿa¹²dsa ja³cog² Diú¹³, hi² mi³hé²dsa jǿg³ quiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³. 22 Jøng² ma²hiúg³jni juu¹², neh¹³jni jøa³juøi² Jerusalén, hi² tsei¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Tsa¹ne³ he² dsa¹ŋë́²jni ja³jøng². 23 Cónh¹jøng² ma²guiang³jni chi² hi² dsa¹ŋë́²jni. Tiáh¹jni hni¹ŋí³. Di³ lah¹jøng² ma²ca¹juúh² jmi²dsí² han¹³, ca¹tsáih¹ jní² lah¹cøng² lah¹cøng² juøi² ja³ma²ca¹ŋie³jni. 24 Di³ ha¹chi² ju²hí³ dsøa¹² chian²jni jin³ he² hi² jón²jni. Jmáh¹lah hi² la² báh³ dsa²jiag¹² dsøa¹: Hi² mi³ti³jni jǿg³ quiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³. Hno¹jni tiug¹²jni ta³ ca¹cuúh¹dsa jní² hi² ton³jni jǿg³ ma²jmo¹ Diú¹³ hi² dsio¹ dsǿa¹².
25 ’Jøng² ma²ŋie³jni jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Ca¹ton¹jni jǿg³ quiah¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Jøng² ma²guiang³jni hi² tsa¹ma¹jéin² jniang³ calah. 26 Hi² jøng² lah¹la² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² ta¹canh¹³jni dsag³ ja³cog² jin³ hein² hniah¹² chi²júh² hein² hniah¹² tsa¹ca¹lúgh² ja³cog² Diú¹³. 27 Di³ ca¹hé¹ báh³ jní² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² hniu¹ Diú¹³. Ha¹chi² jǿg³ ma²ca¹hǿi². 28 Jøng² ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ ma²lanh¹² hniah¹² dsa² dse¹³ quián¹² dsa² tiogh³ guøh¹² quiah¹² Diú¹³. Jøng² jmóh³ hniah¹² hí³ guiogh¹³ hniah¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² héi². Di³ jmø³ hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ca¹tøng² hi² ca¹mi¹quianh³dsa dsa² héi². 29 Guiang³jni hi² ji²lé² dsa² siáh² ja³tiogh³ hniah¹² na³ma²ca¹ŋáh¹ jní², dsa² mi³jmo¹ hi² dsa¹gá² dsǿa¹² dsa² quián¹² Jesús. Ue¹² dsǿa¹² dsa² héi² lah¹ue¹² dsǿa¹² dsøi²núng³ cugh¹² jah¹chih². Tsa¹hniu¹dsa liúg² jin³ hein². 30 Jø¹² bíh³ li¹chian² ca²dsiog³ dsa² mi¹gag¹² quianh¹³ hniah¹². Mi³li¹quianh¹³ dsa² héi² dsa² quianh¹³ Jesús. 31 Jøng² jmóh³ hniah¹² hí³. Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² ha²lah ca¹togh²jni hniah¹² jǿg³ hnøa¹² ŋi² jmai³ lah¹huu² lah¹jmø², lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Hiu³ cøh² dsøa¹jni ta³lah¹jøng². Hno¹jni héh² hniah¹² jǿg³.
32 ’Jøng² roh¹³ jniang³, túgh³ jní² hniah¹² gug² Juu¹³ jniang³. Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² jǿg³ hi² ma²jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹². Mi³jøng² li¹béh² hniah¹². Li¹quianh¹³ hniah¹² dsa² ma²han¹³, dsa² tsa¹ma¹re² dsag³ ja³cog² Diú¹³. 33 Ha¹chi² hno¹jni hi² chi² quiah¹² dsá¹, a¹jáng¹ cog³, a¹jáng¹ tsǿnh³dsa. 34 Ma²ŋih³ báh³ hniah¹². Quianh¹³ gug² tai¹ hŋiéng¹ báh³ jní² ca¹ŋi¹ŋë́²jni hi² hneng² jnieh³ quianh¹³ dsa² mi³quianh¹³jni. 35 Hi² lah¹jøng² ca¹juǿi²jni hniah¹² tiá²: Hi² dsio¹ jmó³ jniang³ ta³. Mi³jøng² lé² mi³hog³ jniang³ dsa² chi³quian¹³ jmai³. Ca¹juǿi²jni hniah¹²: Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² jǿg³ ca¹juúh² Jesús, Juu¹³ jniang³. Di³ ca¹juúh²dsa: “Hiug¹² jín³ hi² hioh¹² jenh¹² dsa² cuø¹² cónh¹ jín³ dsa² hiei¹,” ca¹juúh² Jesús.
36 Jøng² mi³ca¹juúh² Pablo lah¹jøng², ca¹chi¹jné¹dsa. Ca¹hlanh¹dsa Diú¹³ cu¹dsie¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² héi². 37 Ni³ jøng² ca¹ni¹dsiog¹ dsa² héi² Pablo. Ca¹chiunh¹dsa ni³dsa. Ca¹lah¹já¹ dsa² héi² ca¹ho¹. 38 Di³ ma¹ca¹juúh² Pablo tsa¹ma¹jéin²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Pablo cónh¹ ja³hei¹² barco.