21
Ca¹ŋáh¹ Pablo juu¹² Jerusalén
Mi³ ca¹heih² jnieh³ jǿg³ dsa² roh¹³ jniang³, jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² barco. Ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ cu¹dsøg¹² ca¹lah¹ca¹dsiég¹ jnieh³ jøa³juøi² Cos. Mi³ca¹jni¹ jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Rodas. Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Pátara. Ja³jøng² ca¹tǿi² jnieh³ barco siíh² hi² dság¹ juu¹² huø¹ Fenicia. Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ calah. Juu¹² ja³ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³, ca¹ne¹³ jnieh³ huø¹ Chipre. Neng¹² huø¹ jøng² ta¹lah¹gui¹jón² ca¹tsø³juai¹³ jnieh³. Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² Siria. Ca¹dsiég¹ jnieh³ jøa³juøi² Tiro. Di³ ja³jøng² ca¹siég²dsa lio¹³ tioh¹³ barco. Jøng² mi³ca¹dsanh¹² jnieh³ dsa² quianh¹³ Jesús, dsa² chian² ja³jøng², ca¹jŋi¹ jnieh³ quianh¹³dsa guio¹ jmai³. Jøng² ca¹tsáih¹ dsa² héi² Pablo jǿg³ ca¹he¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³: Hi² tsa¹mi³dság¹dsa jøa³juøi² Jerusalén. Di³ tiog¹³ báh³ ca¹huaih¹² jnieh³ ja³jøng² mi³ca¹tǿ² guio¹ jmai³ jøng². Ca¹ŋi¹lé² ca¹lah¹já¹ dsa² héi² quianh¹³ jnieh³ juu¹² chiuh³ juøi² cu¹dsie¹² quianh¹³ hio¹³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ guing². Chiuh³ jmø³ŋih¹³ ca¹chi³jne³ jnieh³. Ca¹hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³. Jøng² ca¹héih³ jnieh³ jǿg³ dsa² héi². Ni³ jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ barco. Ca¹ŋi¹lia¹ dsa² héi².
Mi³ca¹huaih¹² jnieh³ jøa³juøi² Tiro, ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Tolemaida. Ja³jøng² ca¹héih³ jnieh³ jǿg³ dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹jŋi³ jnieh³ quianh¹³dsa cøng² jmai³. Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Cesarea. Ja³jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ ja³quiah¹³ Felipe, dsa² téng² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³, dsa² mi³quianh¹³ dsa² guiog¹ ca¹lán¹ ta³ quiah¹² ni³ mesa. Ja³jøng² ca¹jŋi³ jnieh³. Mi³chian² quión² ja³mái¹³ Felipe, dsa² tsa¹ma²ca¹jenh² gug², dsa² hǿ² jǿg³ he¹² Diú¹³. 10 Mi³ma²ni³ŋó¹³ tiagh³ jnieh³ ja³jøng², ca¹já¹ jan² dsa² tsen² Agabo juu¹² Judea, dsa² hǿ² jǿg³ he¹² Diú¹³. 11 Ca¹ja¹jái¹³dsa jnieh³. Jøng² ca¹can¹ dsa² héi² løg² hŋieng¹² toh¹² Pablo. Ca¹hŋiéng²dsa gug² tai³ hŋiah¹²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Lah¹la² juúh² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³: “Lah¹la² hŋio¹ dsa² judío dsa² quiah¹² løg² la² jøa³juøi² Jerusalén. Ni³ jøng² jǿinh²dsa quiah¹² dsa² tsa¹lán¹² judío” ―ca¹juúh²dsa.
12 Mi³ca¹néng³ jnieh³ jǿg³ jøng², ca¹tséih³ jnieh³ cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² tiogh³ hi² tsa¹ma¹dsánh¹ Pablo juu¹² Jerusalén. 13 Jøng² ca¹juúh² Pablo:
―¿He² løa¹ høgh² hniah¹²? Cuuh² hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². Ju³hŋiéng²dsa jní². Ju³ lah¹la² jŋaih¹dsa jøa³juøi² Jerusalén huu¹³ quiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³, cøng² hi² hiug² dsøa¹ báh³ jní² ―ca¹juúh² Pablo.
14 Jøng² ha¹chi² ma¹ca¹tséih³ jnieh³ dsá¹. Di³ tsa¹ca¹niuh³dsa. Ca¹juúh³ jnieh³:
―Ju³lé³ ha²lah hniu¹ Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh³ jnieh³.
15 Ni³ jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ juu¹². Ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. 16 Jøng² ca²dsiog³ dsa² quianh¹³ Jesús, dsa² chian² Cesarea, ca¹ŋi¹lé² quianh¹³ jnieh³. Ca¹jiag¹dsa juu¹² ja³quiah¹³ Mnasón, dsa² chian² Chipre. Cónh¹ jmai³ lah¹ni³ ca¹lø¹quianh¹³ dsa² héi² Jesús. Mi³jŋi³ jnieh³ ja³quiah¹³dsa.
Ca¹jén² Pablo Jacobo
17 Jøng² hioh¹² jenh¹² dsa² roh¹³ jniang³ ca¹haih²dsa jnieh³ jǿg³ mi³ca¹dsiég¹ jnieh³ jøa³juøi² Jerusalén. 18 Mi³ca¹jni¹ ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ quianh¹³ Pablo. Ca¹ŋi¹ne¹³ jnieh³ Jacobo. Ja³jøng² mi³tiogh³ ca¹lah¹já¹ dsa² canh¹³ quián¹² guøh¹². 19 Jøng² mi³ca¹haih² Pablo dsa² héi² jǿg³, ca¹dsii¹dsa lah¹cøng² lah¹cøng² jǿg³ ha²lah ca¹mi³hag¹³ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹jmo¹dsa ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío. 20 Jøng² ca¹mi¹juanh¹² dsa² héi² Diú¹³ mi³ca¹nǿng²dsa. Ni³ jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Pablo:
―Dsio¹ báh³, roh¹³ jniang³. Jøng² ma²ŋih³hning ta¹lah¹mei¹³ dsa² judío ma²hé² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² héi² hniu¹ hi² jmó³ jniang³ ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. 21 Jøng² ma²ca¹nǿng² dsa² héi² jǿg³ hi² juaih¹²hning ca¹lah¹já¹ dsa² judío tiogh³ ja³siíh³ jǿg³ hi² tsa¹tónh²dsa juu¹² jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés. Di³ lë́²dsa juúh²hning tsa¹ma¹hniuh¹² jmo¹ dsa² judío circuncisión quiah¹² guing² quián¹²dsa, tsa¹ma¹hniuh¹² cán²dsa mai³¹ quián² jniang³ ma²ca¹já¹. 22 ¿Ha²lah lé² jøng²? Di³ tiog¹³ báh³ li¹ŋi¹² dsa² héi² ma²guønh¹²hning. 23 Jøng² lah¹la² jmóh³hning: Tiogh³ quión² dsa² ŋioh¹² quianh¹³ jniang³, dsa² hniu¹ mi¹ti¹ cøng² jǿg³ quianh¹³ Diú¹³. 24 Jøng² gu³jianh¹³hning dsa² héi² guøh¹². Gu³mi³jŋioh¹³hning quianh¹³dsa. Jøng² hning² cǿh³ hmah³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² lé² ta¹dsa dsi³dsa, hi² mi¹léi¹³dsa ca¹lø¹ti¹ jǿg³ quiah¹²dsa. Di³ jøng² li¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹dsa tsa¹dsøg¹² jǿg³ ma²ca¹nǿng²dsa quianh¹³ hnéng¹. Li¹ŋi¹²dsa hi² jmoh²hning ju³lah lǿa¹² lei¹³ quián² jniang³. 25 Jøng² ma²ca¹jmó³ báh³ jnieh³ jǿg³ ha²lah jmo¹ ju³lah dsa² tsa¹lán¹² judío ma²hé² jǿg³. Ma²ca¹dsianh¹³ báh³ jnieh³ si² quiah¹²dsa. Ma²ca¹tséih³ báh³ jnieh³ dsá¹ hi² tsa¹gǿh¹dsa jmø², tsa¹cugh¹²dsa jáh² tsa¹ca¹tøng² jmø³, tsa¹hlanh¹dsa hio¹³ siáh² ―ca¹juúh² Jacobo quianh¹³ dsa² canh¹³.
Ca¹chiánh²dsa Pablo ja³dsi¹² guøh¹²
26 Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹ŋi¹jian¹ Pablo dsa² quión² héi² juu¹² ja³ca¹lø¹liág¹ li¹jŋió¹dsa. Jøng² ca¹ŋi³hǿ¹³dsa jǿg³ guøh¹² he² jmai³ li¹jŋió¹dsa, jmai³ li¹chi² hi² dsii¹dsa ni³ Diú¹³ ni³ quiah¹² lah¹jan² lah¹jan²dsa.
27 Cónh¹ ja¹quien¹³ tøa¹ guio¹ jmai³ jøng², jmai³ ja³mi³li¹jŋió¹dsa, mi³ca¹jǿi² ca²dsiog³ dsa² judío, dsa² ca¹ja¹lia¹ Asia. Ca¹jë́²dsa Pablo ja³dsi¹² guøh¹². Jøng² ca¹pø² ca¹jáh² dsa² héi² Pablo. Ca¹jmo¹dsa møah¹³. Ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹². 28 Ca¹juúh²dsa tí²:
―Hniah¹² dsa² israel, mi²hag³ jnieh³. Dsa² lang¹² báh³ dsa² héi², dsa² ŋøa¹² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ jmo¹² tø¹cøg¹² dsa² go² jniang³ quianh¹³ lei¹³ quián² jniang³ quianh¹³ guøh¹² quián² jniang³. Jø¹² bíh³ ma²u¹jian¹ dsa² lang¹² dsa² tsa¹lán¹² judío guøh¹² quián² jniang³ ja³lǿa¹² jǿg³ tsa¹ji¹lé² dsa² siáh². Hi² jøng² tsa¹ma¹dsio¹ guøh¹² han¹³ quián² jniang³ ca¹jmo¹ dsa² lang¹² ―ca¹juúh² dsa² héi².
29 Lah¹jøng² ca¹juúh² dsa² héi². Di³ ma²ca¹jë́²dsa Trófimo lah¹jiá¹², dsa² chian² Efeso. Ma²ca¹jǿi²dsa jøa³juøi². Hi² jøng² lë́²dsa ma²ca¹u¹jiag¹ Pablo juu¹² guøh¹².
30 Jøng² ca¹lø¹chí¹ jǿg³ ta³cøng² juøi². Ca¹lah¹tsa¹hai² ca¹ŋëh²dsa. Jøng² ca¹tsanh¹dsa Pablo juu¹² coh¹³ jnǿ³ guøh¹², ta³lah¹ca¹jnéi¹dsa hag³jnǿ³. 31 Jøng² ma²jmo¹² lah¹jŋaih¹dsa mi³ca¹lø¹ŋi¹² juu¹³ hlég² juanh¹² ma²tiogh³dsa cu²møah¹³ ta³cøng² juøi². 32 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹togh¹² juu¹³ hlég² juanh¹² héi² hlég² quián¹²dsa quianh¹³ ca²dsiog³ juu¹³ hlég² meh². Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa gu¹hei¹² juu¹² ja³tiogh³ dsa² jue¹². Jøng² mi³ca¹jái¹ dsa² jue¹² ja¹lé² juu¹³ hlég² juanh¹² quianh¹³ hlég² quián¹²dsa, tsa¹ma¹qui² ca¹túg²dsa Pablo cang³. 33 Jøng² mi³ca¹dsiég¹ juu¹³ hlég² cøg¹², ca¹chiánh²dsa Pablo. Ca¹jmo¹dsa héh¹ ca¹hŋió²dsa Pablo quianh¹³ ton¹ cadena. Ni³ jøng² ca¹ŋai¹dsa hein² dsa² Pablo, ji² he² ca¹jmo¹dsa. 34 Jøng² ma¹quién¹ ca¹qui² ca¹hløah¹ lah¹jan² lah¹jan² dsa² jue¹². Cu¹dsie¹² tsa¹ca¹lø¹ŋë́² juu¹³ hlég². Di³ tsih¹² cu²hmøah¹³. Hi² jøng² ca¹tai¹dsa Pablo hniú¹² ja³tiogh³ hlég². 35 Mi³ca¹dsi¹lé²dsa ja³tioh¹³ jáng¹³ uǿi²dsa hi² dsi³lé²dsa dsi²néi², ca¹chiog¹ hlég² Pablo juu¹² guiuh¹³ cog¹²dsa. Di³ hiug¹² hne² dsa² jue¹². 36 Ti³dse¹³ dsa² jue¹² cah³ hlég². Ca¹qui² ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa:
―¡Ju³jón³dsa! ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹tsih¹ Pablo jǿg³ dsøg¹² quiah¹² ni³ dsa² jue¹²
37 Jøng² mi³ma²tai²dsa Pablo dsi²néi² hniú¹² ja³tiogh³ hlég², ca¹juúh² Pablo, ca¹tsáih¹dsa juu¹³ hlég²:
―¿Tsa³lé² hlanh¹³jni hning² cøng² jǿg³? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹ŋai¹ juu¹³ hlég². Ca¹juúh²dsa:
―Ha²lah dsio¹ hløah³hning jǿg³ griego. 38 ¿Tsa³lanh¹²hning dsa² egipcio héi², dsa² ca¹jmo¹ møah¹³ ma²ŋi³jáng¹, dsa² ca¹ŋi¹jian¹ quiún² mei¹³ dsa² jag¹³ quiah¹² Asesino juu¹² ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³? ―ca¹juúh² juu¹³ hlég².
39 Jøng² ca¹juúh² Pablo:
―Dsa² judío báh³ jní², dsa² juøi² chian² Tarso, juøi² juøh¹² tén¹² Cilicia. Jøng² jmóh³hning juøh¹² hoh¹². Cuúh³ jǿg³ hlanh¹³jni dsa² jue¹² ná¹² ―ca¹juúh²dsa.
40 Jøng² mi³ca¹cuø¹ juu¹³ hlég² jǿg³, ca¹nung² Pablo guiuh¹³ ja³tioh¹³ jáng¹³. Ca¹jmo¹dsa quianh¹³ gug²dsa tsa¹ma¹ju³tiúh³ dsa² jue¹² cu²møah¹³. Jøng² mi³ca¹túgh²dsa tei³, ca¹juúh² Pablo quianh¹³ jǿg³ hebreo. Ca¹juúh²dsa: