23
Jøng² mi³ma²tsenh¹² Pablo ni³ ta³, cu²rø² hlaih¹³ ca¹jái¹dsa ni³ dsa² ta³ tiogh³. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² go² jniang³, ha¹chi² lë́²jni tø¹canh¹³jni ja³cog² Diú¹³ hi² ma²ca¹jmo¹jni ja³ma²ca¹já¹ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² ŋi¹jmó² Ananías, ca¹tsáih¹dsa dsa² tsenh¹² cøg¹² hi² mi³jnáng¹dsa hag³ Pablo. Jøng² ca¹juúh² Pablo, ca¹tsáih¹dsa ŋi¹jmó²:
―Hning² báh³ ton¹dsóh² jnó² hŋiah¹² Diú¹³, hning² dsa² tø¹caih¹² tø¹jen¹². Ju³lah lǿa¹² lei¹³ mi³mi³rǿh³hning jǿg³ quieg¹jni ma²ŋíh²hning liáh³. Ha²lah dsio¹ jøng² ca¹tǿ² ja³tsa¹lǿa¹² lei¹³ jmoh²hning jǿg³ jnó¹dsa jní² ―ca¹juúh² Pablo.
Jøng² ca¹juúh² dsa² tiogh³ cøg¹², ca¹tsáih¹dsa Pablo:
―¿He² løa¹ jǿg³ hlaih¹³ juaih¹²hning ŋi¹jmó² quián¹² Diú¹³? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Pablo:
―Dsa² go² jniang³, tsa¹guiang³jni hi² lán¹² dsa² ná¹² ŋi¹jmó². Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Tsa¹lé² juaih¹³hning dsa² ta³ quiánh²hning jǿg³ hlaih¹³,” rø²juúh² si² ―ca¹juúh² Pablo.
Jøng² ma²ŋi¹² Pablo tiogh³ ca²dsiog³ dsa² jag¹³ quiah¹² dsa² saduceo, jøng² tiogh³ ca²dsiog³dsa calah jag¹³ quiah¹² dsa² fariseo. Hi² jøng² ca¹hløah¹dsa tí², ca¹juúh²dsa:
―Dsa² go² jniang³, dsa² fariseo báh³ jní². Jø¹² bíh³ mi³lán¹³ dsa² fariseo dsa² canh¹³ quian¹jni. Huu¹³ la² báh³ cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quieg¹ jní²: Di³ hé²jni jǿg³ hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh² Pablo.
Mi³ca¹juúh²dsa lah¹jøng², ca¹tsë́² dsa² fariseo quianh¹³ dsa² saduceo guiog¹³. Jøng² ca¹túgh² dsa² tiogh³ ma¹quién¹. Di³ tsa¹hé² dsa² saduceo jǿg³ hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Tsa¹hé²dsa quin³ jniang³ jmi²dsí² jø¹ hi² chian² ángel. Jøng² hé² báh³ dsa² fariseo ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng². Jøng² ca¹tsih¹ cu²møah¹³ hlaih¹³. Ca¹nung² ca²dsiog³ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² jag¹³ quiah¹² fariseo. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Ha¹chi² dsag³ cuøh¹³ jniang³ dsa² ná¹² ju³ jmai³ ca¹løa¹ ca¹tíg² jniang³ quianh¹³ Diú¹³, chi²júh² Diú¹³ ca¹jmo¹ ca¹hlaih¹ ángel ho¹ ju³ jmi²dsí² ―ca¹juúh²dsa.
10 Jøng² hiug¹² jín³ cu²møah¹³ ca¹tsih¹. Hi² jøng² ca¹já¹ goh¹² juu¹³ hlég². Di³ lë́²dsa hi² qui¹túg²dsa Pablo ti³jneh³. Jøng² ca¹jmo¹dsa jǿg³ ca¹dsei¹² hlég² jøa³ dsa² jue¹². Ca¹ŋi¹jǿg²dsa hniú¹² ja³tiogh³ hlég².
11 Ja³neng² jøng² ca¹jnia¹ Juu¹³ jniang³, ca¹jǿi² Pablo. Jøng² ca¹juúh² Juu¹³ jniang³:
―Mi²jniáng³ hoh¹². Di³ hniuh¹² tǿngh³hning jǿg³ quieg¹jni jøa³juøi² Roma, ju³lah ma²ca¹tengh²hning jøa³juøi² Jerusalén la² ―ca¹juúh² Juu¹³ jniang³.
Ca¹jmo¹ dsa² judío jǿg³ mi³jŋëh¹dsa Pablo
12 Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹jmo¹ ca²dsiog³ dsa² judío jǿg³ hi² mi³jŋëh¹dsa Pablo. Ca¹juúh²dsa:
―Ha¹chi² ma¹cø³ ma¹quie¹³ jniang³ jin³ he² ca¹lah¹ca¹jon¹ Pablo. Ju³dsiag² jniang³ guiag¹³ ju³ná³ tsa¹ca¹jŋëh¹³ jniang³ dsá¹ ―ca¹juúh²dsa.
13 Lǿa¹² jín³ ton¹lóg¹ dsa², dsa² ca¹jmo¹ jǿg³ jøng². 14 Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² héi² ni³ juu¹³ jmi²dsa² quián¹²dsa quianh¹³ dsa² canh¹³. Ca¹juúh²dsa:
―Ma²ca¹jmó³ jnieh³ jǿg³ mi³dsiag¹³ jnieh³ guiag¹³ ju³ná³ tsa¹ca¹jŋëh¹³ jnieh³ Pablo. Ha¹chi² ma¹cø³ ma¹quie¹³ jnieh³ ca¹lah¹ca¹jon¹dsa. 15 Jøng² hniah¹² jmóh³ jǿg³ quianh¹³ dsa² ta³ quián² jniang³ hi² ji¹jiag¹ juu¹³ hlég² ja³la² hiá¹. Juaih¹³ hniah¹² juu¹³ hlég² hi² mi³cánh³ hniah¹² hi³méh¹ cu²rø² jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² héi². Jøng² ma²tiagh³ jnieh³ ju²jŋia¹³ hi² jŋëh¹³ jnieh³ dsá¹ niúh¹ jín³ hi² guǿn²dsa ja³la² ―ca¹juúh²dsa.
16 Jøng² ca¹lø¹ŋi¹² ja³ŋiúh³ mǿ² ca¹ŋo² quianh¹³ Pablo jǿg³ jøng². Hi² jøng² ca¹ŋó¹ tsih² héi² hniú¹² ja³tiogh³ hlég². Ca¹ŋi¹tseih¹dsa Pablo jǿg³. 17 Jøng² ca¹tǿh¹ Pablo jan² juu¹³ hlég² meh². Ca¹juúh²dsa:
―Gu²jian¹² tsih² lang¹² ni³ juuh²hning. Chi² jǿg³ dsa¹juøh¹³tsih ―ca¹juúh² Pablo.
18 Jøng² mi³ca¹ŋi¹jiag¹ hlég² héi² ni³ juu¹³dsa, ca¹juúh²dsa:
―Pablo, dsa² ca¹jneh³hning héi², na²tǿh¹ jní². Na²møa¹dsa hi² ŋi³jián²jni tsih² lang¹² neih³hning. Chi² jǿg³ hi² juúh²tsih ―ca¹juúh² hlég².
19 Jøng² ca¹chính² juu¹³ hlég² juanh¹² héi² gug²tsih. Ca¹ŋi¹jiag¹dsa tø¹cøg¹². Jøng² ca¹ŋǿh¹dsa tsíh¹. Ca¹juúh²dsa:
―¿He² jǿg³ juaih¹³hning jní²? ―ca¹juúh²dsa.
20 Jøng² ca¹juúh²tsih:
―Ma²ca¹jmo¹ dsa² judío jǿg³ mǿh¹dsa hning² hi² gu³jianh¹²hning Pablo ni³ ta³ quiah¹²dsa hiá¹, huu¹³ hi² mi³cán²dsa hi³méh¹ cu²rø² jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. 21 Jøng² tsa¹ju³héh³hning jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Di³ lǿa¹² jín³ ton¹lóg¹ dsa² héi² ma²chi³tiag¹² dsi²juu¹². Ma²ca¹jmo¹dsa jǿg³ dsián¹dsa guiog³dsa ju³ná³ tsa¹ca¹jŋëh¹dsa Pablo. Ha¹chi² ma¹cø² ma¹gǿh¹dsa ca¹lah¹ca¹jon¹ Pablo, juúh²dsa. Ma²tiogh³dsa ju²jŋia¹³. Ma²chi³jŋi²dsa chi²júh² he² jǿg³ juúh³hning ―ca¹juúh²tsih.
22 Jøng² ca¹haih² juu¹³ hlég² jǿg³ tsih² héi². Ca¹juúh²dsa:
―Ha¹chian² dsa² gu³tseih³hning jǿg³ ma²na²tseih³hning jní² ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹tse¹dsa Pablo juu¹² ni³ dsi³máh² Félix
23 Jøng² ca¹tǿh¹ juu¹³ hlég² juanh¹² héi² og¹ juu¹³ hlég² meh² quián¹²dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Jmo³ ju²jŋia¹³ gu³noh¹² hniah¹² juu¹² jøa³juøi² Cesarea na¹ tø¹ca¹neng², cónh¹ hein¹³ ŋiu¹. Janh¹³ hniah¹² ton¹ ŋia²lúg² hlég² dsa¹lé² juu¹² tai³, quianh¹³ ton¹lug¹guiá² rø²dsǿ² guiúg² hlég² dsa¹lé² juu¹² cah³ jáh², quianh¹³ ton¹ ŋia²lúg² hlég² quin¹² ŋí³ chiunh². 24 Jøng² jmóh³ hniah¹² ju²jŋia¹³ cuø³ gu¹dse¹³ Pablo. Gu³jianh¹² hniah¹² dsa² héi² ni³ dsi³máh² Félix. Jøng² jmóh³ hniah¹² hí³ hi² ha¹chi² dsa¹qui² dsa¹ŋë́²dsa dsi²juu¹² ―ca¹juúh² juu¹³ hlég² juanh¹².
25 Jøng² lah¹la² lǿa¹² cøng² si² ca¹jmo¹ juu¹³ hlég² héi²:
26 “Juanh¹² hoh¹²hning dsi³máh² Félix. Jní², Claudio Lisias, dsianh¹³jni cøng² si² quiánh²hning. 27 Dsa² tsen² Pablo lang¹² dsianh¹³jni neih³hning, dsa² ma²ca¹chiánh² dsa² judío. Ma²jmo¹² lah¹jŋaih¹ dsa² judío mi³ca¹dsiég¹jni quianh¹³ hlég² quian¹jni. Jøng² ca¹log³jni dsá¹. Di³ ma²guiang³jni lán¹²dsa dsa² juøi² romano. 28 Ni³ jøng² ca¹ŋi³jián³jni dsá¹ ni³ dsa² ta³ quián¹² dsa² judío. Di³ hi² hno¹jni li¹guiang³jni he² dsag³ mi³cuø¹²dsa. 29 Jøng² ca¹lø¹léi¹³jni jǿg³ quiah¹² lei¹³ quiah¹² báh³ dsa² judío cuøh¹²dsa dsá¹ dsag³. Ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa hi² mi³jón²dsa. Jø¹ ha¹chi² lé² dság¹dsa hni¹ŋí³. 30 Ni³ jøng² mi³ca¹lø¹guiang¹jni ma²ca¹jmo¹ calah ca²dsiog³ dsa² jǿg³ hi² mi³jŋaih¹dsa, dsø¹juu¹² jøng² ca¹dsianh¹³jni dsa² lang¹² neih³hning. Jøng² ca¹juǿi²jni dsa² cuø¹² dsag³ hi² dsa¹tseih¹dsa hning² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Cu¹ná¹² jǿg³ juǿi²jni hning,” rø²juúh² si².
31 Jøng² ca¹ŋi¹lé² hlég² ja³neng². Ca¹ŋi¹jian¹dsa Pablo juu¹² jøa³juøi² Antípatris, ju³lah lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ juu¹³dsa. 32 Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹ŋi¹lia¹ hlég² ca¹ŋi³lé³ juu¹² tai³ quianh¹³ dsa² ti³quin¹² ŋí³ chiunh². Jmáh¹lah hlég² ŋi¹lé² juu¹² cah³ jáh² ca¹ŋi¹lé² calah quianh¹³ Pablo. 33 Jøng² mi³ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Cesarea, ca¹cuúh¹ hlég² dsi³máh² si². Jøng² ca¹jë́h²dsa Pablo. 34 Jøng² mi³ma²na²høa¹ dsi³máh² si², ca¹ŋǿh¹dsa Pablo he² juøi² tén¹²dsa. Jøng² ca¹juúh² Pablo hi² tén¹²dsa Cilicia. 35 Ni³ jøng² ca¹juúh² dsi³máh²:
―Mi³rǿ³ báh³ jní² jǿg³ quiánh²hning na³ma²u¹lé² dsa² cuø¹² dsag³ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² jmo¹dsa hí³ Pablo cøng² hniú¹² juøh¹² quiah¹² rai¹³ Herodes.