24
Ca¹tsih¹ Pablo jǿg³ dsøg¹² quiah¹² ni³ Félix
Ja³hŋí² jmai³ jøng² ca¹dsi¹lé² ŋi¹jmó² Ananías quianh¹³ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío jøa³juøi² Cesarea. Quianh¹³dsa jan² dsa² tsen² Tértulo, dsa² ŋøa¹² ta³ tsih¹² jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹jmó² dsa² héi² dsag³ quiah¹² Pablo ni³ dsi³máh². Jøng² mi³ca¹ŋi³tei²dsa Pablo, ca¹cuø¹ Tértulo dsag³. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsi³máh²:
―Hning² báh³ dsa² jmoh² tei³ neng¹² juøi² quián² jniang³. Hliú² hi² dsio¹ ma²ca¹jmoh³hning quiah¹² juǿi¹. Di³ ma²ŋih³hning ha²lah jmóh³hning. Di³hmah³hning Guiuh¹³ Félix. Tøa¹² hlaih¹³ dsǿa¹² jnieh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh²hning ta³cøng² juøi². Jøng² juøh¹² hoh¹²hning. Neng² di³ ca¹tí² jǿg³ juøh¹³jni. Ca¹tí² píh³ báh³ dsián¹³jni hning². Cuøh¹² dsa² ná¹² jnieh³ ju²méh³ dsøa¹², jnieh³ dsa² judío. Ma²ca¹ŋøa¹dsa ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Ma²ca¹jmo¹dsa ma²ca¹løa¹ ma¹quién¹ dsa² go² jnieh³. Lán¹²dsa dsa² quin¹² ni³ dsa² jag¹³ quiah¹² dsa² nazareno. Jøng² ma²jmo¹dsa hi² mi³lé² tsa¹ma¹han¹³ guøh¹² quián² jnieh³. Hi² jøng² ca¹chianh¹³ jnieh³ dsá¹. Mi³mi³rǿ³ jnieh³ jǿg³ quiah¹²dsa ju³lah lǿa¹² lei¹³ quián² jnieh³, mi³ca¹dsiég¹ juu¹³ hlég² tsen² Lisias. Jøng² quianh¹³ hi² hning² ca¹tai¹ dsa² héi² Pablo. Ca¹juúh²dsa neih³ hning² mǿa³ jnieh³ dsag³. Jøng² lé² báh³ ŋaih³hning dsa² ná¹². Mi³jøng² li¹ŋih³hning cu²rø² ca¹lah¹jǿ¹ dsag³ cuøh¹² jnieh³ dsá¹ ―ca¹juúh² Tértulo.
Jøng² ca¹juúh² dsa² judío tiogh³:
―Dsøg¹² báh³ jǿg³ ma²na²juúh² Tértulo. Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹ ―ca¹juúh²dsa.
10 Jøng² ca¹jmo¹ dsi³máh² héh¹ hi² ŋai¹ Pablo. Jøng² ca¹juúh² Pablo:
―Ca¹lah¹cónh¹ hiug² dsøa¹jni tsǿh³jni jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni neih³hning. Di³ guiang³jni hliú² ji²ŋi² ma²ni³ŋó¹³ lanh¹²hning jue¹³ quián² juøi² la². 11 Jøng² ma¹guie¹tǿn² jmai³ na¹ ca¹dsiég¹jni jøa³juøi² Jerusalén, hi² mi³mi³juanh¹³jni Diú¹³. Chian² báh³ dsa² cuø¹ jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni. 12 Ha¹chian² dsa² ma²ca¹jǿi² jní² hi² dsii¹²jni jǿg³ quianh¹³ dsa² ja³dsi¹² guøh¹². A¹jáng¹ dsi²néi² guøh¹², a¹jáng¹ ja³siíh³, ju³lah jøa³juøi² ca¹jǿi²dsa jní², hi² jmo¹²jni ŋëh² dsa² jue¹². 13 Tsa¹lé² tsih¹ dsa² ná¹² jǿg³ dsøg¹² dsag³ jmo¹²dsa quieg¹ jní². 14 Jøng² he¹³ báh³ jní² jǿg³ la²: Hiúg³ báh³ jní² quianh¹³ dsa² héi², dsa² tǿh² dsa² ná¹² “dsa² jag¹³ quiah¹² dsa² nazareno.” Ju³lah mi²juanh¹² dsa² héi² Diú¹³ ma²mi²juanh¹²jni Diú¹³ quián² dsa² hóg¹ quián² jnieh³. Jøng² hé² báh³ jní² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, quianh¹³ si² ca¹jmo¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 15 Cu²rø² hé² báh³ jní² jǿg³ quianh¹³ dsa² ná¹² hi² jmo¹ Diú¹³ hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, cu¹dsie¹² dsa² dsiog¹ quianh¹³ dsa² re² dsag³. 16 Hi² jøng² tiog¹³ báh³ jmo³jni tsa¹tø¹canh¹³jni dsag³, a¹jáng¹ ja³cog² Diú¹³, a¹jáng¹ ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian³jni.
17 ’Jøng² mi³ma²ni³ŋó¹³ ji²ŋi² ca¹ŋó¹jni ja³siíh³, ca¹dsiánh¹jni quieng³jni hi² la³ca¹cuø¹jni dsa² go²jni. 18 Lah¹jøng² mi³jmo³jni ja³dsi¹² guøh¹² mi³ca¹jǿi² ca²dsiog³ dsa² judío chian² Asia. Ja³jøng² ma²ca¹lø¹jŋió¹jni. Ha¹chian² dsa² jue¹² quianh¹³jni. Ha¹chi² møah¹³ chi². 19 Dsa² chian² Asia héi² báh³ mi³ji¹lé² ja³la². Dsa² héi² báh³ mi³møa¹ dsag³ chi²júh² chi² jǿg³ quiah¹²dsa quianh¹³ jní². 20 Jøng² ju³ná³ tsa¹ji¹lé² dsa² héi², ju³he¹³ dsa² ná¹² jǿg³ he² dsǿg³ jní² ca¹dsóh²dsa ja³tsenh¹³jni ni³ dsa² ta³ quián¹²dsa. 21 Jmáh¹lah cøng² jǿg³ la² báh³ ca¹juúh¹jni ca¹lah¹tí² cónh¹ mi³tsenh¹³jni ja³jøng²: “Huu¹³ la² báh³ cánh³ hniah¹² jǿg³ dsøg¹² quieg¹ jní² na¹, di³ hé²jni hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹,” ca¹juúh¹jni. Ha¹chi² dsag³ siíh² ca¹dsóh² dsa² ná¹² ―ca¹juúh² Pablo.
22 Jøng² ha¹chi² ca¹mi¹rø¹² Félix jǿg³ mi³ca¹nǿng²dsa. Di³ ma²ŋi¹²dsa ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² quián¹² Jesús. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Mi³rǿ³ báh³ jní² jǿg³ quiánh² hniah¹² na³ma²guøn¹² juu¹³ hlég² Lisias ―ca¹juúh² Félix.
23 Jøng² ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² jmo¹ juu¹³ hlég² meh² hí³ Pablo, hi² jmo¹dsa huø³ dsǿa¹²dsa, hi² tsa¹jnéi²dsa juu¹² hi² mi¹ti¹ dsa² quián¹² Pablo ni³.
24 Ja³ma²ton¹ hnøa¹² jmai³ jøng² ca¹u¹lé² calah Félix quianh¹³ Drusila, hio¹³ quián¹²dsa, dsa² lán¹² dsa² judía. Jøng² ca¹tǿh¹dsa Pablo. Hniu¹dsa nang¹dsa ha²lah lǿa¹² jǿg³ hé² dsa² quián¹² Jesucristo. 25 Jøng² ca¹dsii¹ Pablo jǿg³ hi² hniuh¹² jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jmáh¹lah hi² dsio¹, hi² hniuh¹² ŋi¹nio¹dsa chian² dsǿa¹²dsa. Di³ jí¹ jmai³ ja³mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³. Jøng² ca¹can¹ Félix gøg². Ca¹juúh²dsa:
―Dsio¹ báh³ guǿnh³hning. Na¹ tǿa¹³jni hning² calah na³ma²jan¹³jni ―ca¹juúh²dsa.
26 Jøng² hliú² rón² ca¹tøa¹dsa. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ Pablo. Di³ hi² hniu¹dsa hi² mi³cuø¹ Pablo cog³. Di³ jøng² lég²dsa. 27 Jøng² mi³ca¹tsø³jue¹³ ton¹ ji²ŋi² jmai³, ca¹gú² Porcio Festo dsié¹² Félix. Ca¹jmo¹ Félix hi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² dsa² judío, hi² tsa¹ca¹liúg²dsa Pablo.