3
Quin¹² Pablo ta³ dsa¹téng²dsa jǿg³ ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío
Jní² báh³ Pablo. Ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo Jesús hiúg³jni hni¹ŋí³. Hlanh¹³jni Diú¹³ ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹², dsa² tsa¹lanh¹² dsa² judío. Lë́²jni ma²ŋih³ hniah¹² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² hi² ca¹cuø¹dsa ta³ hǿa¹³jni jǿg³ ja³cogh² hniah¹². Ma²ca¹dsianh¹³jni ca²jang³ jǿg³ lah¹jiá¹², quianh¹³ si² ca¹jmo¹jni, ha²lah ca¹heh¹ Diú¹³ jní² jǿg³ mi³rø²hma¹ quiah¹²dsa. Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hi² lah¹dsóh² guiang³jni ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Cristo, ju³ná³ ma³ca¹jaih³ hniah¹² si² jøng². Ha¹chian² dsa² mi³ŋi¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Cristo ma²lǿih². Na¹ jín³ ma²ca¹mi¹léi¹³ Diú¹³ ha²lah lǿa¹² jǿg³. Di³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ma²ca¹jmo¹ dsǿa¹² dsa² høh³ quián¹²dsa quianh¹³ dsa² hǿ² jǿg³. Jøng² ma²ca¹lø¹ŋi¹²dsa ha²lah lǿa¹² jǿg³. Lah¹la² lǿa¹² jǿg³: Cu²rø² dsi¹³ juu¹² hi² lén² dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío cøng² ni³ dsa² quián¹² Diú¹³ quianh¹³ dsa² judío, hi² tan¹dsa hi² dsio¹ ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² niu¹ gug² dsa² quián¹² Cristo Jesús.
Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa ja³cog²jni. Ca¹cuø¹dsa bí² hi² ŋøa¹²jni ta³ hi² ton³jni jǿg³ jøng² quiah¹²dsa, jní² dsa² lán¹² dsa² siog¹² cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² ja³cog²dsa. Ca¹jmo¹dsa dsio¹ dsǿa¹² hi² ŋi³tseih¹jni dsa² tsa¹lán¹² judío jǿg³ ha²lah tan¹dsa hiug¹² hi² dsio¹ quiah¹² Cristo, hi² hé¹³jni ca¹lah¹já¹ dsa² ha²lah lǿa¹² jǿg³ mi³chi³hma¹ ma²ja¹lǿih², jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². 10 Mi³jøng² ángeles chian² ŋi¹juǿi¹, ju³lah dsa² jmo¹² héh¹ quianh¹³ dsa² quin¹² ni³ quiah¹² ángeles jian¹²dsa, li¹lih¹³dsa hi² lah¹dsóh² ma²ŋi¹² Diú¹³ ha²lah jmo¹², na³ma²ca¹jái¹dsa hi² ma²ca¹lø¹quianh¹³ jniang³ Diú¹³. 11 Ma²ja¹lǿih² tsa¹ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ jǿg³ ha²lah ma²jmo¹² Jesucristo, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³. 12 Ca¹jmo¹ Cristo hi² tsa¹ma¹goh¹² jniang³ hlanh¹³ jniang³ Jmi² jniang³. Di³ hé² jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. 13 Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹² tsa¹hǿih³ hniah¹² huø³ hoh¹² hniah¹², hi² hiúg³jni hni¹ŋí³. Di³ dsio¹ báh³ jøng² hi² hiug¹² dsøa¹jni quin³jni jmø³uai¹² huu¹³ quiánh² hniah¹².
Hniang¹ Cristo jniang³
14 Hi² jøng² hlanh¹³jni Jmi² jniang³, 15 dsa² lán¹² ti³jmi² ca¹lah¹i³ ni³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ ŋi¹juǿi¹. 16 Juǿi²jni dsa² hiug¹² juanh¹² héi² hi² mi¹bí²dsa hoh¹² hniah¹² quianh¹³ jmi²dsí² quiah¹²dsa, ca¹lah¹cónh¹ ja³chi² bí² quiah¹²dsa. 17 Juǿi²jni dsa² hi² li¹quianh¹³ hniah¹² Cristo cu²rø², huu¹³ hi² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² cu²rø² lénh² hniah¹² dsa² hniang¹. 18 Lah¹jøng² hlanh¹³jni Diú¹³, mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² cu¹dsie¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Cristo ha²cónh¹ ja³té¹² ja³hniang¹ Cristo jniang³. 19 Ju³li¹dsøg¹² hoh¹² hniah¹² hi² hiug¹² ma¹dsio¹² hnio¹dsa hniah¹². Mi³jøng² dsa¹ŋë́h² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsio¹ hi² cuø¹² Diú¹³.
20 Jøng² ju³mi³juanh¹³ jniang³ Jmi² jniang³, dsa² tiúh¹ jmo¹ hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² cónh¹ jín³ hi² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jniang³ hi² mǿa³ jniang³. Di³ hiug¹² chi² bí² quiah¹²dsa hi² qui²jiag¹²dsa jniang³. 21 Ju³mi³juanh¹³ jniang³ dsa² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹, jniang³ dsa² quián¹² Cristo Jesús. Lah¹jøng² ju³lé³.