2
Ca¹lég² Cristo jniang³
Mi³lanh¹² hniah¹² lah¹jiá¹² ju³lah dsa² ma²ca¹dsan¹ ja³cog² Diú¹³. Di³ ja¹² lah¹hiug¹² hi² hlaih¹³ mi³ŋi²nioh³ hniah¹². Mi³rø²canh¹² hniah¹² dsag³. Mi³quinh³ hniah¹² mai³¹ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² hlanh³, juu¹³ jmi²dsí² hlaih¹³ ŋi²nio³ jmøi¹guǿi¹ la², dsa² qui²jiag¹² quiah¹² dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Quianh¹³ dsa² lah¹héi² mi³ŋi²niang³ jniang³ jmo² jniang³ hi² hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹² jniang³. Mi³jmo² jniang³ he² hi² lǿ² dsǿa¹² jniang³, he² hi² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jniang³. Hi² jøng² lah¹dsóh² mi³lán¹² jniang³ dsa² cu²rø² mi³ta¹canh¹³ quianh¹³ dsa² héi², hi² hiag¹³ Diú¹³. Jøng² ma¹dsio¹² hlaih¹³ dsa²ŋiú² dsǿa¹² Diú¹³. Hiug¹² hniang¹dsa jniang³. Jøng² jmai³ mi³ŋi²niang³ jniang³ juu¹² ja³mi³dsa¹héin² jniang³, hi² ti³røi² jniang³ dsag³, jmai³ jøng² ca¹jmo¹dsa ca¹lø¹chián¹ jniang³ ja³cog²dsa. Ca¹lø¹quianh¹³ jniang³ Cristo. Dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ hi² ca¹lég²dsa jniang³. Ca¹jmo¹dsa hi² ma²lán¹² jniang³ ju³lah jan² dsa² ma²ca¹hiog². Lah¹cøng² ma²tiagh³ báh³ jniang³ ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ Cristo Jesús, lǿa¹² jǿg³. Ca¹jmo¹dsa lah¹jøng², mi³jøng² li¹chi² jǿg³ jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹ ha²cónh¹ ja³té¹² ja³hiug¹² dsio¹ dsǿa¹²dsa dsa¹ŋiú² dsǿa¹²dsa jmo¹dsa ja³cog² jniang³, dsa² ca¹mi³quianh¹³ Cristo. Hi² dsio¹ báh³ dsǿa¹² Diú¹³ ma²ca¹lég²dsa jniang³. Di³ hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. A¹jáng¹ hi² ca¹jmó³ guiag¹³ báh³ jniang³. Diú¹³ báh³ dsa² la³ca¹jmo¹. Ha¹chi² hi² hniuh¹² jmó³ jniang³ hi² lé² hi² liúg² jniang³. Jøng² tsa¹lé² li¹juúh³ jniang³ hi² ca¹jmó³ jniang³ guiag¹³ hi² ca¹lúg² jniang³. 10 Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ca¹jmo¹ ma²tiagh³ jniang³ ni³ hmë́² quianh¹³ Cristo Jesús. Mi³jøng² ma²tiúh¹ jniang³ jmó³ jniang³ hi² dsio¹ ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹dsa lah¹jiá¹² hi² ŋi³niang³ jniang³.
Cuøh¹² Cristo jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹²
11 Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² ha²lah mi³lanh¹² hniah¹² lah¹jiá¹², hniah¹² dsa² tsa¹lanh¹² judío. Tsa¹lǿa¹² circuncisión quiánh² hniah¹² ju³lah jmo¹² dsa² judío. Jøng² mi³hia¹² dsa² héi² hniah¹² jǿg³ hlaih¹³. 12 Tsa¹mi³quianh¹³ hniah¹² Cristo jmai³ jøng². Mi³tiogh³ hniah¹² ta¹cøg¹² ja³cog² dsa² israel. Tsa¹mi³ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ dsa² héi². Tsa¹mi³dsi¹³ juu¹² hi² liúgh² hniah¹². Di³ tsa¹mi³cueh¹² hniah¹² Diú¹³. 13 Jøng² na¹ ma²quianh¹³ hniah¹² Cristo Jesús, hniah¹² dsa² mi³tiogh³ ma¹quién¹. Ma²tiogh³ hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Di³ ca¹jon¹ Cristo. 14 Cristo báh³ dsa² ca¹jmo¹ ca¹niu¹ tei³ jǿg³. Dsa² héi² ca¹jmo¹ hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² cøng² ni³ dsa² quián¹²dsa. Ca¹hén²dsa jǿg³ hi² mi³lán¹² jnieh³ dsa² judío ma¹quién¹ quianh¹³ hniah¹². Ha¹chian² ma¹hioh³ jniang³. 15 Mi³ca¹jon¹ Cristo ca¹hén²dsa lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés, lei¹³ mi³jmo¹² héh¹ naih¹² hi² jmó³ jniang³ hi² tsa¹jmó³ jniang³. Ca¹jmo¹dsa cøng² ni³ dsa² jniang³, dsa² quianh¹³dsa. Ca¹mi¹dsian¹²dsa jǿg³ mi³neng¹² quián² jnieh³ dsa² judío quianh¹³ hniah¹², dsa² tsa¹lanh¹² judío. 16 Ca¹jmo¹dsa ha¹chi² ma¹hioh³ jniang³. Ma²lán¹² jniang³ cøng² ni³ dsa² quián¹²dsa. Cu¹ŋieih¹³ ca¹mi¹rǿ¹dsa jǿg³ jøng² quianh¹³ jǿg³ mi³neng¹² quián² jniang³ ja³cog² Diú¹³ jmai³ ca¹jon¹dsa ni³ crǿg¹³.
17 Ca¹guøn¹ Cristo jmøi¹guǿi¹ la². Ca¹mi¹dsian¹²dsa jǿg³ quián² jniang³ ja³cog² Diú¹³, ju³lah hniah¹² dsa² mi³tiogh³ guiég¹ ja³cog²dsa quianh¹³ jnieh³ dsa² mi³tiogh³ ma²quién¹² hi³méh¹. 18 Ca¹jmo¹dsa ca¹lø¹quianh¹³ jniang³ Jmi² jniang³, ca¹lah¹jái¹ jniang³. Cøng² báh³ jmi²dsí² quiah¹²dsa qui²jiag¹² jniang³. 19 Ha¹chi² ma¹lanh¹² hniah¹² dsa² chian² ja³siíh³. Ma²lanh¹² hniah¹² dsa² cu²re² quianh¹³ dsa² gug² tai³ Diú¹³, dsa² quián¹²dsa. 20 Quianh¹³ dsa² quián¹² Diú¹³ ma²lanh¹² hniah¹² ju³lah lǿa¹² cøng² hniú¹² ja³guǿ¹³ Diú¹³, hniú¹² ma²ca¹jmo¹ dsa² høh³ quián¹² Diú¹³ quianh¹³ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng hŋiah¹² Cristo Jesús ma²lán¹² ju³lah cøng² møi¹cang³ jmo¹² hi² tsih¹² tí² hniú¹². 21 Dsa² héi² jmo¹² hi² ma²tiogh³ hniah¹² cøng² jǿg³ quianh¹³ jnieh³. Mi³jøng² ma²dsø²len¹ jniang³ cu¹dsie¹² ju³lah lǿa¹² cøng guøh¹² han¹³. Di³ ma²quianh¹³ jniang³ Juu¹³ jniang³. 22 Quianh¹³ Cristo ma²lán¹² jniang³ cu¹dsie¹² ju³lah lǿa¹² cøng² hniú¹² ja³guǿ¹³ Diú¹³. Di³ ma²quin³ jniang³ jmi²dsí² quiah¹²dsa.