SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² DSA² CHIAN² JØA³JUØI² EFESO
1
Ca¹dsiánh² Pablo cøng² si² ca¹të́² dsa² quián¹² Jesús chian² jøa³juøi² Efeso
Jní² báh³ Pablo. Ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ dsǿa¹² hi² ma²lán¹²jni tsih² høh³ quián¹² Cristo Jesús. Dsianh¹³jni cøng² si² la² quiánh² hniah¹², dsa² quián¹² Jesús, ju³lah hniah¹² dsa² chianh² jøa³juøi² Efeso, dsa² héh² jǿg³. Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo, Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³cuøh¹³ dsa² héi² hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Chi² báh³ quián² jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsio¹
Hiug¹² juanh¹² Diú¹³, dsa² lán¹² ti³jmi² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. Ma²ca¹cuúh¹ dsa² héi² jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsio¹ hi² chi² ŋi¹juǿi¹. Di³ quianh¹³ jniang³ Cristo. Ca¹hei¹dsa niúh¹ jín³ tsa¹ma²jmo¹²dsa jmøi¹guǿi¹, hi² li¹quianh¹³ jniang³ Cristo, hi² lén² jniang³ dsa² ti³jan¹, dsa² ha¹chi² rø²canh¹² ja³cog²dsa. Ma²lǿih² ca¹jmo¹dsa jǿg³ hi² lén² jniang³ jong¹²dsa huu¹³ quiah¹² Jesucristo. Ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹²dsa hŋiah¹²dsa lah¹jøng². Di³ hi² hniang¹dsa. Hi² jøng² mi³dsiog¹ jniang³ dsa². Hiug¹² dsio¹ ma²ca¹jmo¹dsa dsǿa¹² ja³cog² jniang³, dsa² ma²quianh¹³ ja³ŋiúh³dsa, dsa² hnio¹dsa. Ca¹lég² ja³ŋiúh³dsa jniang³. Ca¹jon¹dsa. Ca¹quíg¹dsa dsǿg³ jniang³. Hiug¹² dsio¹ dsǿa¹² Jmi² jniang³ quianh¹³ jniang³. Ma²ca¹jmo¹dsa hi² ca¹lø¹ŋë́h² dsǿa¹² jniang³ cu²rø², hi² ma²ne³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Ma²ca¹heh¹dsa jniang³ jǿg³ mi³rø²hma¹ quiah¹²dsa, jǿg³ ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹²dsa hi² hniu¹dsa lé², 10 jǿg³ li¹ti¹ na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³. Jmai³ jøng² tiágh³ jniang³ cøng² ni³ cu¹dsie¹² ja³dsen¹³ Cristo, ju³lah ca¹lah¹já¹ dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹.
11 Hŋiah¹² báh³ Jmi² jniang³ ma²ŋi¹² ha²lah jmo¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² hniu¹dsa jmo¹dsa. 12 Hi² jøng² ma²lǿih² tsa¹ca¹hei¹dsa jnieh³, dsa² judío, hi² ma²ŋi²niang³ jnieh³ juu¹² ja³mi³dsiog¹ jnieh³ dsa², jnieh³ dsa² lah¹jiá¹² ca¹hé³ jǿg³ quiah¹²dsa. 13 Jø¹² bíh³ lah¹jøng² hniah¹², ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ dsøg¹², jǿg³ jmo¹ hi² liúgh² hniah¹². Jøng² mi³ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³, ca¹lø¹lenh¹³ hniah¹² hi² lah¹dsóh² lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹² Diú¹³. Di³ ca¹quinh² hniah¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹²dsa, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹jmo¹dsa. 14 Jøng² jmi²dsí² ma²quin³ jniang³ jøng² ma²lǿa¹² ju³lah cøng² cog³ jiá¹² hi² ca¹cuø¹ Diú¹³. Di³ jøng² ma²dsøg¹² dsǿa¹² jniang³ hi² lah¹dsóh² lég² Diú¹³ jniang³ na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³. Hi² jøng² dsio¹ mi³juanh¹³ jniang³ dsa².
Hlanh¹² Pablo Diú¹³ hi² li¹ŋi¹² dsa² roh¹³ jniang³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³
15 Ma²ca¹nang¹ báh³ jní² jǿg³ hi² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³, hi² ma²hnóh¹ hniah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹²dsa. 16 Jøng² ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹nang¹jni jǿg³ jøng², ha¹chi² ma²ca¹jan³jni hi² juǿi²jni Diú¹³ di³hmah³ huu¹³ quiánh² hniah¹² ja³hlanh¹³jni Diú¹³. 17 Juǿi²jni Jmi² jniang³, dsa² juanh¹², dsa² lán¹² Diú¹³ quián¹² Jesucristo, Juu¹³ jniang³, hi² jmo¹dsa hi² li¹ŋih³ hniah¹², hi² li¹cueh¹² hniah¹² cu²rø² ha²lah lán¹²dsa. 18 Ca¹quiáh²dsa hniah¹² hi² tanh¹ hniah¹² hi² dsio¹. Cøng² hi² jláh³ hlaih¹³ cu¹té¹² tí²dsa gug² jniang³ dsa² quián¹²dsa. Jøng² juǿi²jni dsa² hi² jmo¹dsa li¹ŋë́h² hoh¹² hniah¹² cu²rø² ha²lah lé² hi² dsio¹ jøng² quián² jniang³, 19 hi² mi¹léi¹³dsa hiug¹² cu¹té¹² ma¹dsio¹² mi¹hag¹³dsa jniang³, dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa ca¹lah¹cónh¹ té¹² ja³chi² bí² quiah¹²dsa, 20 ju³lah bí² ca¹cuø¹dsa hi² ca¹jmo¹dsa ca¹hiog² Cristo. Ca¹jmo¹dsa ma²guǿ¹² Cristo ŋi¹juǿi¹ quianh¹³dsa, jag¹³ quiah¹²dsa ta¹lah¹guie¹jo¹³. 21 Ca¹jmo¹dsa ma²dsen¹³ Cristo cónh¹ jín³ ángeles canh¹³, dsa² chi² bí², dsa² jmo¹² héh¹, dsa² quin¹² ni³ quiah¹² ángeles jian¹²dsa. Ma²dsen¹³dsa cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ hein² dsa² ma²chian² ho¹ ju³ dsa² na¹ bíh³ li¹chian². 22 Ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ hi² ma²lán¹² Cristo dsa² chiúh³ dsa² jmó³ quián¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian², cu¹dsie¹² quianh¹³ jniang³, dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa. 23 Ma²lán¹² jniang³ dsa² quián¹² Cristo. Dsa² héi² báh³ dsa² qui²jiag¹² jniang³, dsa² jmo¹² hi² lǿ² ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² chi².