6
Dsio¹ mi³hog³ jniang³ dsa² roh¹³ jniang³
Hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, dsa² lah¹dsóh² ŋi²nioh³ quianh¹³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹ hoh¹² hniah¹². Mi³hogh³ hniah¹² dsa² ma²ca¹tánh² dsag³. Mi³jøng² tsa¹ma¹jmo¹dsa. Jø¹² bíh³ jmóh³ hniah¹² hí³ quiánh² hniah¹² guiogh¹³ tsa¹ju³tiánh³ hniah¹² dsag³. Dsio¹ mi³hogh³ hniah¹² ju²rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹², chi²júh² he² hi² lǿa¹². Hi² jøng² báh³ mi³tih³ hniah¹² lei¹³ quiah¹² Cristo.
Ha¹chian² dsa² juanh¹² lah¹dsóh² chian², ju³lah dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi²gan¹²dsa hŋiah¹²dsa, chi²júh² lë́²dsa lán¹²dsa dsa² juanh¹². Ju³lah jan² dsa², hniuh¹² jái¹²dsa chi²júh² dsio¹ lǿa¹² ta³ jmo¹²dsa. Jøng² ta³ ca¹jmo¹ hŋiah¹² báh³ dsa² jøng² ju³ná³ ca¹tǿ² dsǿa¹²dsa ta³. A¹jáng¹ ta³ ca¹jmo¹ dsa² siáh². Di³ hniuh¹² jmó³ jniang³ ta³ quián² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³.
Ju³jmóh³ hniah¹² ma¹méh¹ he² hi² chi² quianh¹³ tøa¹², ju³lah hniah¹² dsa² mi²tanh¹³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
Tsa¹ju³li¹ganh² hniah¹². Tsa¹lé² mi³ganh¹³ hniah¹² Diú¹³. Ju³lah he² hi² jŋiú³ jniang³, hi² lah¹jøng² báh³ li¹chi² quián² jniang³. Ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹² jniang³, cónh¹jøng² dsa¹héin² jniang³. Jøng² ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ hi² hniu¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² jøng² báh³ li¹chiang² jniang³ tiá². Tsa¹jŋí³ jniang³ hi² jmó³ jniang³ hi² dsio¹. Li¹chi² báh³ hi² dsio¹ quián² jniang³ na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³, ju³ná³ tsa¹ca¹lø¹niuh¹³ dsǿa¹² jniang³. 10 Cøng² hi² jmó³ jniang³ hi² dsio¹ ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³, cónh¹ ja³dsi¹³ juu¹². Tiog¹³ báh³ jmó³ jniang³ hi² dsio¹ ja³cog² dsa² roh¹³ jniang³. Di³ cøng² báh³ jǿg³ hé² jniang³.
Haih²dsa jǿg³ ja³ca¹tóh² jø²
11 Jai³lah. Hiug¹² cah³ letra jmo³jni quianh¹³ gug¹jni. 12 Dsa² héi² báh³ hniu¹ lé² circuncisión quiánh² hniah¹², dsa² hniu¹ li¹chi² jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ quiah¹² hi² juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Tsa¹tí² dsǿa¹² dsa² héi² juúh² hi² quien¹² jǿg³ ca¹jon¹ Cristo Jesús ni³ crǿg¹³. Di³ tsa¹hniu¹dsa li¹chian² dsa² hioh³, dsa² cuø¹ jmø³uai¹². 13 Jøng² dsa² ca¹løa¹ circuncisión quiah¹², jø¹² bíh³ ha¹chi² mi²ti¹ dsa² héi² ca¹lah¹ti³hian¹³ lei¹³. Cónh¹jøng² hniu¹dsa lé² circuncisión quiánh² hniah¹². Mi³jøng² li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa hi² ca¹lë́h²dsa hniah¹². 14 Jøng² jní², cøng² jǿg³ dsio¹ la² báh³ hno¹jni, hi² ca¹jon¹ Cristo ni³ crǿg¹³, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³. Jǿg³ jøng² báh³ jmo¹² hi² ma²ca¹tiú¹jni jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Tsa¹ma¹quien¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog²jni. 15 Ha¹chi² quien¹² circuncisión, ju³ lah¹la² ca¹løa¹ quieg¹, ju³ lah¹la² tsa¹ca¹løa¹. Hi² jøng² báh³ quien¹², hi² ca¹lø¹chián¹jni ni³ hmë́². 16 Ju³ cuø³ Diú¹³ ju²hiúg¹ dsøa¹² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² ŋi²nio³ jǿg³ jøng², dsa² lah¹dsóh² lán¹² dsa² quián¹² Diú¹³. Ju³ jmo¹³ Diú¹³ huø³ dsǿa¹² ja³cog² dsa² héi².
17 Ju³ tsa¹ma¹cuúh¹dsa jní² ju²méh³ dsøa¹² ni³ ja³já¹³ la², ju³lah dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²jni. Ma²tioh¹³ guuh¹² quieg¹ ja³ca¹can¹jni jmø³uai¹² ni³ quiah¹² Jesús.
18 Ju³ jmo¹³ Jesucristo, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³, hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa ja³cogh² hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³. Lah¹jøng² ju³lé³.