5
Lah¹la² hniuh¹² ŋi¹nio¹ dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³
Ma²lanh¹² hniah¹² jong¹² Diú¹³. Hnio¹dsa hniah¹². Hi² jøng² dsio¹ ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah ŋøa¹²dsa hŋiah¹²dsa. Mi³hnóh¹ hniah¹² ju²rúh² hniah¹² ju³lah hniang¹ Cristo jniang³, dsa² ca¹jon¹ dsié¹² jniang³. Ca¹tǿ² báh³ dsǿa¹² Jmi² jniang³ ja³ca¹quíg¹ Cristo dsǿg³ jniang³.
Ma²lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹² Diú¹³. Jøng² tsa¹lø³liuh¹³ hniah¹² jǿg³ hlaih¹³, ju³lah jǿg³ quiah¹² hio¹³ lø³hiug¹², ho¹ ju³ jǿg³ quiah¹² hi² hlaih¹³ hi² møa¹² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Tsa¹ju³dsiíh³ hniah¹² jǿg³ hlaih¹³, jǿg³ tsa¹quien¹². Tsa¹dsio¹ jní² lah¹jøng². Cónh¹jøng² juaih¹³ hniah¹² Diú¹³ di³hmah³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹². Di³ ma²ŋih³ hniah¹² hi² tsa¹lé² dsa¹lia¹dsa ja³jmo¹² Cristo héh¹ quianh¹³ Jmi² jniang³, ju³lah dsa² hlanh¹² hio¹³ lø³hiug¹², ho¹ ju³ dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹²dsa, ho¹ ju³ dsa² lø³neh³. Cu²rø² báh³ lán¹² dsa² lø³neh³ ju³lah lán¹² dsa² hlanh¹² diú¹³ lǿa¹² dsa² lan³. Tsa¹ju³mi²gag¹² dsa² siáh² hniah¹² jǿg³ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹. Di³ huu¹³ quiah¹² hi² hlaih¹³ lah¹jøng² báh³ jmo¹ Diú¹³ ta¹canh¹³ dsa² tsa¹nang¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² tsa¹ŋi³nioh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² lah¹héi².
Mi³ŋi²nioh³ hniah¹² ja³neng² ja³nioh¹² lah¹jiá¹². Na¹ ma²ŋi²nioh³ hniah¹² ja³taih¹² ja³jní³ quianh¹³ Juu¹³ jniang³. Jøng² dsio¹ ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah jan² dsa² ŋøa¹² ja³taih¹² ja³jní³. Di³ jmáh¹lah hi² dsio¹ báh³ jmo¹² dsa² lah¹héi². Té¹² jag³ dsa² lah¹héi². 10 Dsio¹ mi³tanh¹³ hniah¹² ha²lah ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² hi² tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³. 11 Tsa¹tieh¹³ hniah¹² gugh² taih³ he² hi² hlaih¹³ jmo¹² dsa² ŋi²nio³ ja³neng² ja³nioh¹². Cónh¹jøng² juaih¹³ hniah¹² dsa², hi² tsa¹dsio¹ jmo¹dsa lah¹jøng². 12 Tsa¹tí² dsøa¹jni juøh¹³jni ha²lah jmo¹² dsa² lah¹héi² ja³cu³guiog¹³. Di³ hlaih¹³ jmáh¹ báh³ jmo¹²dsa. 13 Jøng² li¹lih¹³dsa hi² jmo¹²dsa hi² hlaih¹³ ju³ná³ ca¹tseih³ hniah¹² dsa². 14 Jøng² lah¹la² rø²juúh² si²:
Ju³li¹lih¹³ hoh¹², hning² dsa² ŋøh² ja³neng².
Tsa¹ma¹ŋǿh³hning quianh¹³ dsa² dsa²lia¹ ja³hlaih¹³.
He¹ báh³ Cristo juu¹² hi² ŋǿh³hning ja³taih¹², rø²juúh² si².
15 Jøng² hí³ jmóh³ hniah¹² ja³ŋi³nioh³ hniah¹², ju³lah jan² dsa² chian² dsǿa¹². 16 Tsa¹la³ŋi³nioh³ hniah¹² ta³lah¹cuø¹² Diú¹³ jmøi¹guǿi¹, ju³ jøng² ca¹tánh² hniah¹² dsag³. 17 Tsa¹ŋi³nioh³ hniah¹² tsa¹juøi² hoh¹² hniah¹². Hnángh³ hniah¹² mai³¹ ha²lah ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah hniu¹ Juu¹³ jniang³. 18 Tsa¹ju³li¹henh¹² hniah¹². Juu¹² dsa²lia¹dsa ja³hlaih¹³ báh³ jøng². Cónh¹jøng² cánh³ hniah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹². 19 Jǿg³ quiah¹² Diú¹³ dsiíh³ hniah¹² quianh¹³ rúh² hniah¹². Hǿh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ni³ alabanza, hi² mi³juanh¹³ hniah¹² Juu¹³ jniang³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹². 20 Juaih¹³ hniah¹² Jmi² jniang³ di³hmah³ tiá² ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹jmo¹dsa huu¹³ quiah¹² Jesucristo, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³.
Lah¹la² jmó³ jniang³ ja³cog² dsa² quián² jniang³
21 Túgh³ hniah¹² cøng² jǿg³ cu¹dsie¹² hniah¹². Di³ jøng² mi³juanh¹³ hniah¹² Cristo.
22 Ju³neng³ hio¹³ jǿg³ quiah¹² ji²gug²dsa, ju³lah nang¹²dsa jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 23 Dsa² ŋioh¹² báh³ quin¹² ni³ quiah¹² hio¹³ quián¹²dsa, ju³lah quin¹² Cristo ni³ quiah¹² jniang³ dsa² quián¹²dsa, jniang³ dsa² ca¹lég²dsa. 24 Cónh¹jøng² hniuh¹² nang¹ hio¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ juúh² ji²gug²dsa, ju³lah neng² jniang³ jǿg³ quiah¹² Cristo.
25 Mi³hnio¹ dsa² ŋioh¹² hio¹³ quián¹²dsa, ju³lah hniang¹ Cristo jniang³ dsa² quián¹²dsa. Ca¹jon¹dsa dsié¹² jniang³. 26 Mi³jøng² hén²dsa dsǿg³ jniang³, hi² lén² jniang³ dsa³ ti³jan¹. Di³ ma²ca¹jŋó² jniang³ jmøi². Ma²hé² jniang³ jǿg³. 27 Mi³jøng² mi¹quianh¹³ jniang³ dsa², hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² dsiog¹ quián¹²dsa. Ha¹chi² ma²lán¹² jniang³ jin³ he². Ha¹chi² rø²canh¹² jniang³. Ma²lán¹² jniang³ dsa² ti³jan¹, hi² ha¹chi² dsag³ røi² jniang³. 28 Hi² lah¹jøng² báh³ dsio¹ hnio¹ dsa² ŋioh¹² hio¹³ quián¹²dsa, ju³lah hnio¹dsa jmi²dsí² quiah¹² hŋiah¹²dsa. Cøng² jǿg³ báh³ jøng² hi² hnio¹dsa ji²gug²dsa, hi² hnio¹dsa hŋiah¹²dsa. 29 Jin³ hein² ha¹chian² dsa² hioh³ jmi²dsí² quiah¹². Cónh¹jøng² hno¹dsa hi² gǿh¹dsa. Jmo¹²dsa hí³ quiah¹²dsa, ju³lah jmo¹² Cristo hí³ jniang³ dsa² quián¹²dsa. 30 Di³ ma²lán¹² jniang³ dsa² quianh³dsa. 31 “Hi² jøng² báh³ u¹hai¹² dsa² ŋioh¹² ja³quiah¹³ chiég³ jmi²dsa na³ma²jian¹²dsa hio¹³. Di³ jøng² lén²dsa ju³lah jan² dsa² quianh¹³ hio¹³ quián¹²dsa. Tsa¹ma¹lán¹²dsa og¹ dsa², li¹juúh² jǿg³.” 32 Tiog¹³ báh³ ué² li¹ŋë́² jniang³ jǿg³ la². Di³ lë́²jni jǿg³ quiah¹² Cristo báh³ la², lah¹quianh¹³ jniang³ dsa² quián¹²dsa. 33 Jøng² tiog¹³ báh³ mi³hnio¹ dsa² ŋioh¹² hio¹³ quián¹²dsa lah¹jan² lah¹jan²dsa, ju³lah hnio¹dsa jmi²dsí² quiah¹² hŋiah¹²dsa. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² hio¹³. Hniuh¹² nang¹dsa jǿg³ quiah¹² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa.