6
Jøng² hniah¹² dsa² tsih², nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² chegh² ŋieih¹² hniah¹² huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Di³ lah¹jøng² báh³ dsio¹. “Mi³juanh¹³ hniah¹² chegh² ŋieih¹² hniah¹².” Hi² jøng² báh³ lei¹³ lah¹ni³ hi² ca¹juúh² Diú¹³ hi² tan¹ dsa² mi¹ti¹ hi² dsio¹. Lah¹la² báh³ tan¹ dsa² mi¹ti¹ lei¹³ jøng²: “Dsio¹ lé² quiah¹²dsa. Uú² ji²ŋi² cuø¹ Diú¹³ hi² li¹chian²dsa jmøi¹guǿi¹.”
Jøng² hniah¹² dsa² ma²canh¹³, tsa¹jmóh³ hniah¹² li¹hiag¹³ tsø²jonh² hniah¹². Hlanh¹³ hniah¹² dsa². Heh¹³ hniah¹² dsa² jǿg³ rø², ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³.
Jøng² hniah¹² dsa² jmoh² tá³ dsa², nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² lán¹² juuh² hniah¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Hiug² hoh¹² hniah¹² mi³juanh¹³ hniah¹² juuh² hniah¹², ju³lah mi²juanh¹³ hniah¹² Cristo. Tsa¹mi³ganh¹³ hniah¹² juuh² hniah¹², hi² jmóh³ hniah¹² ta³ jmáh¹lah ja³jái¹²dsa. Jmóh³ hniah¹² ta³ ju³lah jan² dsa² quián¹² Cristo jmo¹² hi² hniu¹ Diú¹³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹²dsa. Hiug² hoh¹² hniah¹² jmóh³ hniah¹² ta³ ju³lah jan² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Ma²ŋih³ hniah¹² jéin² báh³ Juu¹³ jniang³ he² hi² dsio¹ ma²ca¹jmó³ jniang³, ju³ lah¹la² lán¹² jniang³ dsa² jmo¹² tá³ dsa, ju³ lah¹la² lán¹² jniang³ dsa² jmo¹² ta³ quián².
Jøng² hniah¹² dsa² lanh¹² dsa² juu¹³, jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmóh³ hniah¹² quiah¹² dsa² jmo¹² ta³ quiánh² hniah¹². Tsa¹jéh² hniah¹² dsa². Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² jan² báh³ Juuh² hniah¹² quianh¹³ dsa² chian² quiánh² hniah¹², Juu¹³ jniang³ dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. Ha¹chi² ma¹quién¹ jmo¹² dsa² héi² hi² lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³ lah¹la² chi² cog³ quiah¹²dsa, ju³ lah¹la² ti²ŋié²dsa.
Lah¹la² jmo¹² dsa² quián¹² Cristo hi² li¹chi² bí² quiah¹²dsa
10 Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, cánh³ hniah¹² bí² quiah¹² Juu¹³ jniang³, dsa² hiug¹² chi² bí² quiah¹². 11 Jmóh³ hniah¹² ju³jŋia¹³ ti³hian¹³ quiánh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Jøng² béh² hniah¹². Tsa¹lé² mi¹gag¹² dsa² hlanh³. 12 Héi¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ lah¹jniang³ báh³ jmo¹² hning² quianh¹³ jniang³ dsa² quián¹² Diú¹³. Dsa² quián¹² dsa² hlanh³ báh³ héi², ju³lah dsa² jmo¹² héh¹, dsa² quin¹² ni³ quiah¹²dsa, dsa² chi² bí² ŋi²nio³ ja³tsa¹jní² ni³ guøh³ ni³ huø¹ hlaih¹³ la². 13 Hi² jøng² jmóh³ hniah¹² ju³jŋia¹³ ti³hian¹³ quiánh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Mi³jøng² tiah¹ hniah¹² jmai³ mi²dsian¹² dsa² hlanh³ hoh¹² hniah¹². Cónh¹jøng² ma²tiogh³ hniah¹² béh² hniah¹². 14 Hi² jøng² túgh³ hniah¹² hi² béh² hniah¹². Tí² jmáh³ hniah¹² jǿg³ dsøg¹². Ŋi³nioh³ hniah¹² jmáh¹lah juu¹² dsio¹. Jøng² ma²chi² bí² quiánh² hniah¹². 15 Jøng² mi³tanh¹³ hniah¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Cristo. Jøng² ma²neng¹² tei³ hoh¹² hniah¹² ju³ná³ he² ca¹løa¹. 16 Jøng² ni³ ja³ca¹lah¹jǿ¹, héh² hniah¹² jǿg³. Jøng² tsa¹tiúh¹ dsa² hlanh³ quianh¹³ hniah¹² ju³ná³ he² hi² hlaih¹³ mi³jmóh²dsa hniah¹². 17 Cøng² ma²héh² hniah¹² jǿg³ hi² liúgh² hniah¹². Tí² jmáh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ma²quinh³ hniah¹² jmi²dsí² quiah¹²dsa. 18 Cøng² hi² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Møah¹³ hniah¹² Diú¹³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹². Mi³jniángh³ hoh¹² ta³lah¹jøng². Tiog¹³ báh³ mǿh³ hniah¹². Juaih¹³ hniah¹² Diú¹³ huu¹³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹²dsa. 19 Jø¹² bíh³ juaih¹³ hniah¹² Diú¹³ huu¹³ quieg¹ jní². Mi³jøng² he¹ Diú¹³ he² jǿg³ hi² juøh¹³jni. Jøng² tsa¹gag¹²jni ja³he¹³jni cu²rø² jǿg³ quiah¹²dsa. 20 Ca¹tsei¹ Diú¹³ jní² hi² ŋi³tiun¹jni jǿg³ jøng². Hiúg³jni hni¹ŋí³ ta¹na¹ huu¹³ quiah¹² jǿg³ jøng². Juaih¹³ hniah¹² Diú¹³ tsa¹lé² gag¹²jni. Jøng² lé² ton³jni jǿg³ ju³lah hniuh¹² ton³jni.
Haih²dsa jǿg³ ja³ca¹tóh² jø²
21 Jmo¹ báh³ Tíquico, dsa² roh¹³ jniang³, jǿg³ ha²lah chian² jní², hi² he² hi² jmo¹²jni. Dsa² ti³tih¹³ jǿg³ báh³ Tíquico ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 22 Hi² jøng² báh³ dsianh¹³jni dsa² juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² ha²lah chiang² jnieh³. Jøng² len¹ hoh¹² hniah¹².
23 Ju³cuø³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³. Ju³li¹hnio¹dsa roh¹³dsa. Ju³hé²dsa cu²rø² jǿg³. 24 Ju³jmo¹³ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² lah¹dsóh² hnio¹ Jesucristo Juu¹³ jniang³.