SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² DSA² CHIAN² JØA³JUØI² FILIPOS
1
Ca¹dsíanh² Pablo cøng² si² ja³hiúg³dsa hni¹ŋí³
Jnieh³ Pablo quianh¹³ Timoteo, dsa² ŋi²niang³ ta³ quiah¹² Cristo Jesús, dsianh¹³ jnieh³ cøng² si² la² quiánh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹², dsa² quián¹² Cristo Jesús chian² jøa³juøi² Filipos, cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² canh¹³, quianh¹³ dsa² neng¹² ni³ jǿg³ quiah¹² guøh¹². Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo, Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³cuø³dsa hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Hlanh¹² Pablo Diú¹³ huu¹³ quiah¹² dsa² hé² jǿg³
Cuǿ¹²jni Diú¹³ di³hmah³ jmai³ dsagh² dsøa¹jni hniah¹². Hiug² dsøa¹jni hlanh¹³jni Diú¹³ tiá² huu¹³ quiánh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹². Di³ cøng² ca¹mi³hagh³ hniah¹² jní² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ cónh¹ jmai³ lah¹ni³ ca¹ŋi³tiun¹jni jǿg³ ja³tiogh³ hniah¹². Ma²dsøg¹² dsøa¹ jní² hi² mi¹ti¹ Diú¹³ jǿg³ dsio¹ ca¹mi¹liag¹dsa ja³cogh² hniah¹², ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³guønh¹ Cristo Jesús. Hi² dsio¹ báh³ hi² dsø²jiag¹² dsøa¹jni lah¹jøng². Di³ hiug¹² hnó¹jni hniah¹². Cøng² jǿg³ dsio¹ tiagh³ jniang³ ta³lah¹hiúg³jni hni¹ŋí³, tsǿh³jni jǿg³ dsøg¹² ha²lah lah¹dsóh² lǿa¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³ hi² ton³jni. Jái¹² báh³ Diú¹³. Lah¹dsóh² hiug¹² hnó¹jni hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³hniang¹ Cristo Jesús. Jǿg³ la² hlanh¹³jni Diú¹³: Ju³lé³ ma¹dsio¹² hnóh¹ hniah¹² ju²rúh² hniah¹². Ju³li¹ŋih³ hniah¹² cu²rø². Ju³li¹chian² hoh¹² hniah¹². 10 Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² naih¹² juu¹² dsio¹ hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ti³janh¹ hniah¹². Jøng² ha¹chi² rø²canh¹² hniah¹² na³ma²ca¹guǿnh¹ Cristo. 11 Hi² jmóh³ hniah¹² jmáh¹lah hi² dsio¹ quianh¹³ bí² cuø¹ Jesucristo. Lah¹jøng² báh³ mi³dsiog¹ jniang³ mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³.
Jmáh¹lah juu¹² quiah¹² Cristo hniu¹ Pablo ŋøa¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la².
12 Hno¹jni li¹ŋih³ hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³, lah¹dsóh² ca¹mi³hag¹³ hi² ca¹tiangh¹²dsa jní² hni¹ŋí³. Di³ ma²dsø²cón³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ja³la². 13 Ca¹lah¹já¹ hlég², dsa² jmo¹² hí³ ni³ dsa² ta³, quianh¹³ jue¹² dsa² siáh², ma²ŋi¹²dsa hiúg³jni hni¹ŋí³ huu¹³ quiah¹² Cristo. 14 Jø¹² bíh³ ma²ca¹lán¹ dsǿa¹² jue¹² dsa² roh¹³ jniang³ mi³ca¹jái¹dsa hiúg³jni hni¹ŋí³. Hiug¹² jín³ tsa¹ma¹goh¹²dsa ma²hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
15 Lah¹dsóh² chian² báh³ ca²dsiog³ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Cristo huu¹³ jøng² hi² hiag¹³dsa jní², hi² hniu¹dsa tiágh³ jniang³ ma¹quién¹. Jøng² tiog¹³ báh³ chian² ca²dsiog³ dsa² hiug² dsǿa¹², dsa² hǿ² jǿg³ calah. 16 Hǿ² dsa² hiug² dsǿa¹² jǿg³ di³ hi² hniang¹dsa jní². Ma²ŋi¹²dsa hiúg³jni ja³la² mi³jøng² tsǿh³jni jǿg³ dsøg¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. 17 Jøng² ta³dsǿa¹² dsa² hioh³ hǿ²dsa jǿg³. Lë́²dsa dsa¹méh¹ dsøa¹jni hi² hiúg³jni ja³la². 18 Ha¹chi² hi² lǿa¹². Ma²tsø²ja¹² jǿg³ quiah¹² Cristo, ju³ lah¹la² hiug² dsǿa¹² dsa² hǿ² jǿg³, ju³ lah¹la² tsa¹hiug² dsǿa¹²dsa. Cónh¹jøng² tøa¹² báh³ dsøa¹jni.
Jøng² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² lé² hi² tøa¹ dsøa¹jni. 19 Di³ ma²guiang³jni hi² dsio¹ dsa¹ŋë́²jni hi² ca¹hú¹jni ja³la². Lah¹jøng² lé². Di³ ma²ca¹hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ huu¹³ quieg¹. Jø¹² bíh³ ma²ca¹cuø¹ Jesucristo bí². 20 Cøng² hi² jøng² báh³ hno¹jni, hi² mi³juanh¹³jni Cristo ja³ŋøa³jni jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah ma²ca¹jmo¹jni ja³ma²ca¹já¹. Hno¹jni tsa¹ju³lé³ gag¹²jni ja³ton³jni jǿg³, ju³ lah¹la² jŋøih¹dsa, ju³ lah¹la² tsa¹jŋøih¹dsa. 21 Quianh¹³ báh³ jní² Cristo ja³chian²jni jmøi¹guǿi¹ la². Jøng² dsio¹ hi³méh¹ lé² quieg¹ na³ma²ca¹jon¹jni. 22 Dsi¹³ báh³ juu¹² hi² jmo³jni dsø¹cón³ jǿg³ quiah¹² Cristo ju³ná³ chian²jni jín³ cu²hna² ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Jøng² tsa¹guiang³jni he² hi² dsio¹ lé². 23 Ton¹ jǿg³ lë́²jni: Lǿ² lø¹i³neh¹³jni ja³guǿ¹³ Cristo. Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ hi² lé² lah¹jøng² ja³cog²jni. 24 Jøng² dsio¹ hi³méh¹ lé² ja³cogh² hniah¹² ju³ná³ chian²jni. 25 Hi² jøng² ma²guiang³jni hi² li¹chian²jni jín³ cu²hna² quianh¹³ hniah¹². Mi³jøng² mi³hog³jni hniah¹² ja³mi³tanh¹³ hniah¹² hi³méh¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² túgh³ hniah¹² hi³méh¹ ju²hiúg¹ dsøa¹², di³ hi² héh² hniah¹² jǿg³. 26 Hi² jøng² ma¹dsio¹² mi³juanh¹³ hniah¹² Cristo Jesús huu¹³ quieg¹ jní² na³ma²dsiánh¹jni calah ja³tiogh³ hniah¹².
27 Hiugh¹² ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah dsio¹ ŋi²nio³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Cristo. Hno¹jni nang³jni hi² cøng² hi² tiogh³ hniah¹² cøng² jǿg³, hi² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah nei¹³jni ja³tiogh³ hniah¹², ju³lah guø³jni ja³uǿin³. 28 Tsa¹jmóh³ hniah¹² gøg² ju³ná³ he² ca¹jmo¹ dsa² tiogh³ ca¹jag¹³. Mi³jøng² li¹lih¹³dsa ma²tiogh³dsa juu¹² ja³dsa¹hén²dsa. Jø¹² bíh³ li¹lih¹³dsa ma²jmo¹² Diú¹³ hi² liúgh² hniah¹². 29 A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah hi² jøng² hi² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Cristo. Di³ ca¹të́h² hniah¹² calah hi² cánh³ hniah¹² jmø³uai¹² huu¹³ quiah¹²dsa, 30 ju³lah ma²ca¹can¹jni hŋiéng¹. Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah ma²ca¹ŋi¹ŋë́²jni. Jø¹² bíh³ ŋih³ hniah¹² ha²lah chian²jni na¹.