13
Lah¹la² dsio¹ jmó³ jniang³
Cøng² hi² hnio¹ báh³ jniang³ roh¹³ jniang³. Cøng² hi² hienh¹³ hniah¹² dsa² dsa²lé² ja³quiánh³ hniah¹². Chian²dsa ca¹hien¹ ángeles ja³quiah¹³dsa cónh¹ tsa¹lih¹³dsa, ju³lah dsa² ca¹jmo¹ lah¹jøng².
Mi³hogh³ hniah¹² dsa² tiogh³ hni¹ŋí³, ju³lah cøng² hi² tiogh³ hniah¹² hni¹ŋí³ quianh¹³dsa. Mi³hogh³ hniah¹² dsa² ma³ca¹jenh¹ jmø³uai¹² hi² ca¹jmóh² dsa². Di³ cu²rø² ti³quinh³ hniah¹² jmø²ŋǿ¹² hi² lé² tanh¹ hniah¹² jmø³uai¹² calah.
Dsio¹ báh³ jenh¹³ jniang³ gug². Jøng² tsa¹mi³gan¹³ jniang³ jin²gug² jniang³ hi² dsií³ jniang³ jǿg³ quianh¹³ dsa² siáh². Di³ cang¹ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² ca¹dsii¹ jǿg³ quianh¹³ dsa² tsa¹jian¹²dsa.
Tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² hnøngh² hniah¹² cog³ ma¹dsio¹². Ju³li¹hiug² hoh¹² hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ hi² chi² quiánh² hniah¹². Di³ lah¹la² ma²ca¹juúh² Diú¹³: “Ha¹chi² tióg¹³jni hning². Ha¹chi² jmó¹³jni hi² tsa¹ma¹hnó¹jni hning²,” ca¹juúh² Diú¹³. Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ hi² lé² juúh³ jniang³:
Juu¹³ jniang³ báh³ dsa² mi²hag¹³ jní².
Hi² jøng² ha¹chi² gan¹jni dsa² jmøi¹guǿi¹,
chi²júh² he² ca¹jmógh²dsa jní².
Ju³dsiágh¹ hoh¹² hniah¹² ha²lah ca¹jmo¹ dsa² mi³quin¹² ni³ quiánh² hniah¹², dsa² ca¹heh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ dsio¹ ca¹jmo¹dsa jmai³ mi³chian²dsa. Jøng² jmóh³ hniah¹² ju³lah ca¹jmo¹ dsa² héi². Cu²rø² ca¹hé¹ dsa² héi² jǿg³.
Cøng² ni³ báh³ hi² lán¹² Jesucristo ja³ma²ca¹já¹, quianh¹³ na¹, quianh¹³ ja³na¹ bíh³ já¹². Tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ siíh², hi² dsa¹jiag¹² dsa² mi²gag¹² juu¹² siíh². Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ hi² li¹chi² bí² quián² jniang³ ja³jmo¹² Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³. Di³ ha¹chi² ta³ jmo¹ jǿg³ siíh², ju³lah jǿg³ ma¹dsio¹² juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹ ha²lah jmó³ jniang³ ni³ mesa. Mi³jøng² tøa¹ dsǿa¹² Diú¹³, lë́²dsa.
10 Dsio¹ hi³méh¹ jǿg³ ma²chi² quián² jniang³, hi² ma²ca¹jon¹ Cristo ni³ crǿg¹³ ni³ huu¹³ quián² jniang³. Ha¹chi² jǿg³ jøng² ca¹të́² dsa² hniu¹ mi¹ti¹ jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés. 11 Di³ ma²lǿih² mi³séi² ŋi¹jmó² jmø³ jáh² ni³hiég² ja³han¹³ hiug¹², ni³ huu¹³ dsag³ quiah¹² dsa² juøi². Jøng² jøa³nung² chiuh³ juøi² ca¹jǿn²dsa quiah¹² jáh² ca¹cán¹dsa jmø². 12 Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹ŋi¹ŋë́² Jesús. Di³ chiuh³ juøi² ca¹cán¹ Jesús jmø³uai¹². Hŋiah¹²dsa ca¹cuø¹dsa jmø³dsa. Di³ hniu¹dsa lén² jniang³ dsa² dsiog¹, dsa² tsa¹re² dsag³. 13 Jøng² dsio¹ dsǿg³ jniang³ juu¹² ja³ca¹ŋøa¹ Cristo, hi² hiug² dsǿa¹² jniang³ quín³ jniang³ jmø³uai¹² ni³ huu¹³ quiah¹²dsa. Cøng² hi² dsǿg³ báh³ jniang³ juu¹² chiuh³ juøi² quianh¹³dsa, li¹juúh² jǿg³. 14 Ha¹chi² juøi² chi² quián² jniang³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah juøi² tsa¹dsa¹hén². Cónh¹jøng² ma²ne³ jniang³ li¹chi² cøng² juøi² quián² jniang³ ja³na¹ bíh³ já¹². 15 Hi² jøng² cøng² hi² mi³juanh¹³ báh³ jniang³ Diú¹³ ni³ huu¹³ quiah¹² Jesús. Cøng² hi² jmó³ báh³ jniang³ jǿg³ hi² hiug¹² dsiog¹dsa. 16 Tsa¹ju³dsi³hén³ hoh¹² hniah¹² hi² jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹, hi² jmóh³ hniah¹² ma¹méh¹ hi² chi² quiánh² hniah¹² quianh¹³ dsa² tsa¹chi² quiah¹². Di³ lah¹jøng² báh³ tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³.
17 Quin³ hí³ jǿg³ juúh² dsa² quin¹² ni³ quiánh² hniah¹². Jmóh³ hniah¹² hi² hniu¹dsa. Di³ ca¹të́² dsa² héi² jmo¹²dsa hí³ hniah¹². Jøng² Diú¹³ cang¹ jǿg³ dsøg¹² ha²lah ma²ca¹jmo¹dsa. Mi³hogh³ hniah¹² dsa². Mi³jøng² hiug² dsǿa¹²dsa mi²ti¹dsa ta³ quiah¹²dsa. Ha¹chi² dsio¹ lé² quiánh² hniah¹² ju³ná³ ca¹jmoh³ hniah¹² ué² quiah¹²dsa.
18 Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ ni³ huu¹³ quián² jnieh³. Ma²ne³ jnieh³ ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmó³ jnieh³. Di³ jmáh¹lah hi² dsio¹ báh³ hneng² jnieh³ jmó³ jnieh³. 19 Hiug¹² jín³ juǿi³jni hniah¹² hi² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Mi³jøng² cuø¹dsa jǿg³ nei³jni ta³tí³ juu¹² ja³tiogh³ hniah¹².
Cuø¹²dsa jǿg³ dsio¹ ja³ca¹tóh² jø² si²
20 Diú¹³ báh³ dsa² cuø¹² ju²hiúg¹ dsøa¹². Dsa² héi² ca¹jmo¹ hi² ca¹hiog² Jesús, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³, dsa² jmo¹² hí³ jniang³. Di³ ca¹mi¹ti¹ Jesús jǿg³ hmë́² ma²chi² quián² jniang³ mi³ca¹cuø¹dsa jmø³dsa, jǿg³ tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹hén². 21 Ju³cuø³ dsa² héi² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniuh¹² quiánh² hniah¹². Mi³jøng² jmóh³ hniah¹² hi² hniu¹dsa. Ju³jmo¹³dsa hi² lén² jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniu¹dsa hi² lén² jniang³, ni³ huu¹³ quiah¹² Jesucristo. Ju³mi³juanh¹³ jniang³ Jesucristo jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. ¡Lah¹jøng² ju³lé³!
22 Juanh¹² jmóh³ hniah¹² hoh¹², dsa² roh¹³ jniang³, ja³ca¹togh²jni hniah¹² jǿg³ dsio¹ quianh¹³ si² la². Di³ mih² báh³ si² ca¹jmo¹jni. 23 Jøng² ju³li¹ŋih³ hniah¹² jǿg³, dsa² roh¹³ jniang³, Timoteo ma²ca¹lúg² hni¹ŋí³. Jøng² dság¹dsa quianh¹³ jní² juu¹² ja³tiogh³ hniah¹² ju³ná³ ca¹guønh¹dsa ta³tí³.
24 Cuø¹²jni jǿg³ dsio¹ quiánh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹², dsa roh¹³ jniang³, ca¹lah¹ma¹quianh¹³ dsa² quin¹² ni³ quiánh² hniah¹². Dsa² roh¹³ jniang³ chian² huø¹ Italia báh³ cuø¹² jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹².
25 Ju³jmo¹³ Diú¹³ dsio dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹². ¡Lah¹jøng² ju³lé³!