SI² CA¹JMO¹ SANTIAGO
1
Ca¹dsiánh² Santiago si² quiah¹² dsa² ma²tsø³ ni³jan¹³
Jní² Santiago, dsa² ŋøa¹² ta³ quiah¹² Diú¹³ quianh¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³, haih³jni jǿg³ quiánh² hniah¹², dsa² quián¹² Diú¹³ ma²tsø³ ni³jan¹³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹.
Diú¹³ dsa² cuø¹² hi² li¹ne³ jniang³ ma¹dsio¹²
Roh¹³ jniang³, dsio¹ tiágh³ jniang³ hioh¹² jenh¹² jniang³ lǿa¹² ju³ he² jmø³uai¹² ca¹quín³ jniang³. Tiog¹³ báh³ li¹léi¹³ tí² ma²chinh³ jniang³ jǿg³ na³ca¹tiúh¹ jniang³. Jøng² ma²bí² dsǿa¹² jniang³ ju³ná³ ca¹quín³ jniang³ calah jmø³uai¹² jmai³ siíh². Cøng² hi² mi³bí³ jniang³ dsǿa¹². Mi³jøng² cu²rø² niu¹ tí² dsǿa¹² jniang³. Chian² dsǿa¹² jniang³. Ha¹chi² hi² hniuh¹² quián² jniang³.
Dsio¹ báh³ mǿh¹dsa Diú¹³ ju³lah dsa² tsa¹neng¹² dsǿa¹². Cuø¹ báh³ Diú¹³ hi² li¹ŋi¹²dsa. Dsa² cuø¹² tsug¹² báh³ Diú¹³. Ha¹chi² jéi²dsa. Cu²rø² hé²dsa quiah¹² Diú¹³ møa¹dsa. Ha¹chi² lë́²dsa tsa¹nang¹ Diú¹³. ¿Tsa³jáih² ha²lah cán² dsí² jmøi² juøh¹² lah¹jin² lah¹lǿih¹? Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² quiah¹² dsa² tsa¹hé² cu²rø² quiah¹² Diú¹³. A¹jáng¹ cøng² jǿg³ ŋøa¹² dsa² lah¹héi². Tsa¹dsio¹ lë́² dsa² lah¹héi² hi² ŋie¹dsa hi² mǿh¹dsa Juu¹³ jniang³. Ha¹chi² ŋi¹²dsa hŋiah¹²dsa ha² juu¹² dság¹²dsa.
Ha¹chi² ju³lë́³ dsa² roh¹³ jniang³ ju³ná³ tsa¹cán²dsa ni³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Dsa² ma²canh¹³ báh³ héi² ja³cog² Diú¹³. 10 Ha¹chi² ju³lë́³ dsa² roh¹³ jniang³ hi² chi² ma¹dsio¹² quiah¹² ju³ná³ ca¹ŋi¹hén² hi² chi² quiah¹²dsa. Ju³lah lǿa¹² lí³ báh³ lán¹² jniang³, hi² dsan² jniang³. 11 Lø²quing² høg² nung² na³ma²dsíg² hieg². Jøng² quian¹² lí³. Ha¹chi² ma¹li³hioh¹³ jní². Jø¹² bí³ lah¹jøng² dsa¹ŋë́² dsa² chi² ma¹dsio¹² quiah¹². Dsan²dsa. Dsa¹hén² ta³ quiah¹²dsa.
Dsa² tiúh¹ tsa¹tiáh¹dsa dsag³
12 Dsa² guǿ¹² hioh¹² jenh¹² báh³ dsa² tiúh¹ tsa¹tiáh¹dsa dsag³. Di³ líh²dsa li¹chian²dsa tiá² na³ma²ca¹tiúh¹dsa. Ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ jøng² quiah¹² dsa² hnio¹ Diú¹³. 13 Tsa¹ju³juúh³dsa Diú¹³ báh³ dsa² jmo¹² dsǿa¹²dsa ju³lah dsa² hen¹² dsǿa¹² hi² hlaih¹³. Ha¹chi² hi² hlaih¹³ hen¹² dsǿa¹² Diú¹³ hŋiah¹². Héi¹ ju³ Diú¹³ báh³ dsa² jmo¹² lah¹jøng² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 14 Guiog¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ hniu¹ jmo¹ hi² hlaih¹³ hi² møa¹² dsǿa¹². 15 Jøng² tiáh¹dsa dsag³. Ni³ jøng² dsa¹hén²dsa.
16 Tsa¹ju³dsi³gánh² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. 17 Jmi² jniang³ dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹ báh³ dsa² cuø¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsio¹ hi² ŋë² jniang³. Dsa² héi² ca¹jmo¹ si² ti³hai¹³ guiuh¹³. Ti³tsë́¹³ lǿ² si² jøng². Jøng² tsa¹lǿa¹² lah¹jøng² quiah¹² hŋiah¹² Jmi² jniang³. Cøng² ni³ báh³ guǿ¹²dsa. Tsa¹lø²tsë² jǿg³ quiah¹²dsa. 18 Dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ dsǿa¹² hi² ma²chian² jniang³ ni³ hmë́² quianh¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. Mi³jøng² ma²lán¹² jniang³ dsa² ŋih¹³ ca¹lø¹quián¹²dsa.
Jǿg³ quiah¹² Diú¹³ lah¹dsóh²
19 Hi² jøng² dsa² roh¹³ jniang³, dsio¹ báh³ quín³ jniang³ hí³ jǿg³. Tsa¹hløah³ jniang³ cu²tí². Tsa¹jmó³ jniang³ hi² li¹hne² jniang³ cu²tí². 20 Ha¹chi² ŋøa¹² dsa² hne² jǿg³ hniu¹ Diú¹³. 21 Jøng² dsio¹ tiú¹³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ hi² tsa¹dsio¹. Dsio¹ hi² ŋi³niang³ jniang³ huø³ dsǿa¹² jniang³. Tí² chinh¹³ jniang³ jǿg³ ma²hé² jniang³, jǿg³ jmo¹ hi² liúg² jniang³.
22 Tsa¹ju³jmó³ jniang³ hi² la³néng³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³ti³ báh³ jniang³ jǿg³. Li¹gan² jniang³ ju³ná³ tsa¹mi³ti³ jniang³ jǿg³. 23 Jøng² dsa² tsa¹mi²ti¹, dsa² la³nang¹² jǿg³, lǿa¹² quiah¹² dsa² héi² ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsa² jái¹² ni³ quianh¹³ hø¹². 24 Tsa¹hai³ tsa¹ma¹dsagh² dsǿa¹²dsa ha²lah jniá²dsa na³tsa¹ma¹jái¹dsa hø¹². 25 Jøng² ha¹chi² dsa¹gan² dsǿa¹²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³, jǿg³ jmo¹² hi² liúg²dsa, ju³lah dsa² chinh¹² tí² jǿg³ ma²ca¹nǿng²dsa. Hioh¹² jenh¹² dsa² héi² ja³mi²ti¹dsa jǿg³.
26 Mi²gan²dsa hŋiah¹²dsa hi² juúh²dsa cue¹²dsa Diú¹³ ju³lah dsa² hiugh¹³ hag³. Ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ hi² juúh² dsa² héi² hi² cue¹²dsa Diú¹³. 27 Lah¹la² jmó³ jniang³ ju³ná³ lah¹dsóh² ŋi³niang³ jniang³ ti³jai¹ jniang³ juu¹² quiah¹² Jmi² jniang³: Mi³ho³ báh³ jniang³ dsa² hnǿi², dsa² chi³quian¹³ jmai³. Tsa¹ŋi³niang³ jniang³ jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹.