2
Dsio¹ jmó³ jniang³ cu²re² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹
Dsa² roh¹³ jniang³, jniang³ báh³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³, dsa² hiug¹² juanh¹². Jøng² cu²rø² jmó³ jniang³ cu²re² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ju³ná³ ca¹ja¹tiogh¹² og¹ dsa² dsi²néi² ja³tiagh³ jniang³, jan² dsa² quieih¹² hmøah¹² jláh³, ŋí³ lǿa¹² cog³niáng¹³ hiúg³ gug²dsa, jøng² jan² dsa² ti²ŋié², dsa² quieih¹² hmøah¹² tsønh³, tsa¹dsio¹ tséih³ jniang³ dsa² quieih¹² hmøah¹² jláh³ hi² gú¹dsa ni³ hma² ja³dsio¹ ju³ná³ tséih³ jniang³ dsa² ti²ŋié² calah hi² gú¹dsa huø¹, ho¹ ju³ hi² tsenh¹²dsa. Tsa¹jmó³ jniang³ hi² lán¹² jniang³ ma¹quién¹. Tsa¹dsa¹jiag¹² dsǿa¹² jniang³ jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² dsa² roh¹³ jniang³.
Neng² di³ jǿg³ la² dsa² roh¹³ jniang³: Ma²ca¹quiáh² Diú¹³ dsa² ti²ŋié² ni³ guøh³ ni³ huø¹ la². Mi³jøng² jue¹² dsa² héi² hé² jǿg³. Dsa² héi² báh³ tan¹ hi² li¹chian²dsa ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Di³ jǿg³ jøng² báh³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quiah¹²dsa ju³ná³ hnio¹dsa Diú¹³. Jøng² tsa¹jmó³ jniang³ hi² tsa¹juanh¹² dsa² ti²ŋié². Dsa² chi² quiah¹² báh³ dsa² jmógh² jniang³, dsa² ti² dsa² ŋié². Dsa² héi² báh³ dsa² tsei¹² jniang³ ni³ dsa² ta³. Jue¹² dsa² héi² juúh² jǿg³ hlaih¹³ hia¹²dsa Cristo, dsa² dsiog¹ quián² jniang³.
Lah¹la² jmó³ jniang³ ju³ná³ lah¹dsóh² mi³ti³ jniang³ lei¹³ quin¹² ni³ hi² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Cónh¹ jøng² báh³ mi³hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³ ju³lah hnio¹ jniang³ guiag¹³,” rø²juúh² si². Dsio¹ báh³ jmó³ jniang³ lah¹jøng². Dsag³ báh³ jøng² ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ ma¹quién¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ta¹canh¹³ báh³ dsa² jmo¹ lah¹jøng² ja³cog² Diú¹³. 10 Ha¹chi² lǿa¹² hi² mi²ti³ jniang³ ma¹dsio¹² jǿg³ cónh¹ lǿa¹² lei¹³ chi² ca¹ŋi³hén³ jniang³ cøng² lei¹³. Cónh¹jøng² ta¹canh¹³ báh³ jniang³. 11 Ca¹juúh² Diú¹³: “Tsa¹hlanh¹³hning hio¹³ siáh²,” ca¹juúh²dsa. Jø¹² bí³ ca¹juúh² Diú¹³: “Tsa¹jŋë́h³hning dsa²,” ca¹juúh²dsa. Cónh¹jøng² ta¹canh¹³ báh³ jniang³ ju³ná³ ca¹jŋë́h¹³ jniang³ dsa². Ha¹chi² lǿa¹² ju³ná³ tsa¹ca¹hlanh¹³ jniang³ hio¹³ siáh². Tiog¹³ báh³ ta¹canh¹³ jniang³. 12 Dsa² lég² jniang³ báh³ dsa² mi¹rø¹² jǿg³ quián² jniang³. Jøng² dsio¹ ŋi³niang³ jniang³ hi² juúh³ jniang³ jmáh¹lah hi² dsio¹. 13 Tsa¹jmo¹ Diú¹³ huø³ dsǿa¹²dsa ju³ná³ tsa¹ca¹jmó³ jniang³ huø³ dsǿa¹² jniang³ ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³. Hioh¹² jenh¹² dsa² huø³ dsǿa¹². Di³ ha¹chi² cuúh¹ Diú¹³ dsa² héi² dsag³.
Dsa² jmo¹² hi² dsio¹ báh³ dsa² hé² jǿg³
14 Dsa² roh¹³ jniang³, ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² juúh³ jniang³ hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ tsa¹jmó³ jniang³ hi² dsio¹. Ha¹chian² dsa² liúg² ju³lah dsa² la³juúh² hé²dsa jǿg³ hi² tsa¹jmo¹²dsa hi² dsio¹. 15 Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² la³tséih³ jniang³ dsa² roh¹³ jniang³ dsa² chi³quian¹³ jmai³ hi² cáih¹ hi² gǿh¹dsa, 16 hi² tséih³ jniang³ dsa² hi² la³tséih³ jniang³ dsa²: “Hi² dsio¹ guønh² quiánh². Quieih² hmøah¹². Quiíh² quiánh²,” hi² juúh³ jniang³, hi² ha¹chi² mi²ho³ jniang³ dsa². 17 Tsa¹té¹² hi² hé²dsa jǿg³ ju³lah dsa² jmo¹² lah¹jøng².
18 Tsa¹dsio¹ juúh³ jniang³: “Chian² dsa² hé² jǿg³. Jøng² chian² dsa² jmo¹² hi² dsio¹ calah,” hi² juúh³ jniang³. Lah¹la² juǿi³jni dsa² mi³juúh² lah¹jøng²: “Tsa¹dsøg¹² hé² jniang³ jǿg³ ju³ná³ tsa¹jmo² jniang³ hi² dsio¹. Lah¹jøng² báh³ mi²léi¹³ hi² hé² jniang³ jǿg³, ju³ná³ jmo² jniang³ hi² dsio¹,” juǿi³jni dsa². 19 Chian² báh³ dsa² hé² jǿg³ jan² Diú¹³ báh³ chian². Dsio¹ báh³ jøng². Jø¹² bí³ lah¹jøng² ma²ŋi¹² tsih² høh³ quián¹² dsa² hlanh³. Tiog¹³ báh³ goh¹²dsa. 20 Jøng² hning² ju³lah dsa² tsa¹chian² hoh¹², hé¹³jni hning² hi² ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² la³juúh³hning héh²hning jǿg³ ju³ná³ tsa¹jmóh³hning hi² dsio¹. Di³ lah¹la² ca¹løa¹ ma²lǿih². 21 Hi² dsio¹ báh³ ca¹jmo¹ hlai³ Abraham, dsa² juanh¹² quián² jniang³. Mi³cuan¹dsa Isaac ja³ŋiúh³dsa ja³cog² Diú¹³. Mi³mi¹ti¹dsa jǿg³ hi² jŋøih¹dsa ja³cog² Diú¹³. Hi² jøng² báh³ ca¹juúh² Diú¹³ hi² tsa¹re² Abraham dsag³. 22 Ca¹lø¹léi¹³ hé² Abraham jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³. Jøng² tí² hi³méh¹ ma²chinh¹²dsa jǿg³ mi³ca¹mi¹ti¹dsa. 23 Lah¹jøng² báh³ ca¹lø¹ti¹ jǿg³ la² lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³: Hé² báh³ hlai³ Abraham jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹² dsa² héi² dsa² tsa¹re² dsag³,” rø²juúh² si². Jøng² ca¹lø¹chí¹ jǿg³ lán¹² hlai³ Abraham dsa² jenh¹² quián¹² Diú¹³.
24 Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² ha¹chi² juúh² Diú¹³ hi² tsa¹røi² jniang³ dsag³ ju³ná³ la³hé² jniang³ jǿg³ hi² tsa¹jmó³ jniang³ hi² dsio¹. Tiog¹³ báh³ hniuh¹² calah hi² jmó³ jniang³ hi² dsio¹. 25 Jø¹² bí³ lah¹jøng² ca¹ŋi¹ŋë́² hlai³ Rahab, hio¹³ mi³ŋøa¹² ta³ hlanh¹² dsa² ŋioh¹². Ca¹cuø¹dsa cøng² neng¹² hniú¹² quiah¹² dsa² ŋi³quieng² jǿg³. Ca¹mi¹ho¹² Rahab dsa² héi² ja³ca¹cuøin¹dsa juu¹² siíh². Hi² jøng² báh³ ca¹juúh² Diú¹³ tsa¹re² Rahab dsag³. Di³ ca¹jmo¹dsa hi² dsio¹ lah¹jøng². 26 Ha¹chi² ta³ ma¹jmo¹ jmø²ŋǿ¹² ju³ná³ ca¹u¹hái¹ jmi²dsí². Jø¹² bí³ lah¹jøng² ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² hé² jniang³ jǿg³ ju³ná³ tsa¹jmó³ jniang³ hi² dsio¹.