28
Ca¹hiog² Jesús
(Mr. 16.1-8; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)
Jøng² mi³ca¹tsø³jue¹³ jmai³ sa³¹, ta¹ŋih¹³ jmai³ du²mei³¹, ca¹ŋi¹lé² María Magdalena quianh¹³ jín³ jan² hio¹³ siáh² tsen² María calah, hi² ca¹ŋi¹jái¹²dsa ja³rø²høg¹² hlai³. Cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³ ca¹táh² onh¹² tí² hlaih¹³. Di³ ca¹siog² jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³ juu¹² ŋi¹juǿi¹. Ca¹guøn¹dsa ja³rø²hog¹² hlai³. Ca¹jŋíh²dsa cang³ pa³ mi³rø²jnái¹² hag³ tøg². Jøng² ca¹gú² ángel ni³ cang³. Jniá²dsa sih¹² ju³lah lǿa¹² si² ŋíh¹. Teg² hlaih¹³ tsǿnh³dsa. Mi³ca¹jǿi² hlég², ca¹juanh¹² hlaih¹³ dsa². Ca¹jlia¹dsa hi² goh¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹ganh¹³dsa huø¹ ju³lah cøng² hi² ca¹dsan¹dsa. Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹dsa hio¹³ héi²:
―¡Tsa¹jmo² ganh¹! Ma²guiang³jni hi² hnah¹² hniah¹² Jesús, dsa² ca¹jon¹ ni³ crǿg¹³. Ha¹chian² dsa² ma¹chian² ja³la². Di³ ca¹hiog² báh³ dsa² ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹juúh²dsa. ¡Jai³ di³ hniah¹² ja³mi³ron¹² hlai³! Jøng² ta³tí³ la² gu³noh¹² hniah¹². Gu³tseih³ hniah¹² dsa² quianh¹³ Jesús hi² ma²ca¹hiog² báh³ dsa². Jøng² dság¹dsa ma²jiá¹²dsa quianh¹³ hniah¹² juu¹² Galilea. Ja³jøng² janh³ hniah¹² dsa². Lah¹ná¹² báh³ jǿg³ juǿi²jni hniah¹² ―ca¹juúh² ángel.
Jøng² ca¹huanh¹²dsa ja³mi³ron¹² hlai³. Ca¹ŋi¹lia¹dsa cøng² gu¹hei¹². Gøg² hlaih¹³ ca¹can¹dsa. Di³ cónh¹jøng² hioh¹² jenh¹² báh³ dsa² calah. Ca¹ŋi¹jmó²dsa jǿg³ ni³ dsa² quián¹² Jesús. Ma²dsø²lia² jøng² báh³ hio¹³, ca¹jén²dsa Jesús dsi²juu¹². Jøng² ca¹haih¹ Jesús jǿg³ hio¹³ héi². Jøng² ca¹túgh² hio¹³ chi³ŋiu¹³ ni³dsa huø¹. Ca¹chính²dsa coh¹³tai¹ Jesús. Ca¹mi¹juanh¹²dsa dsa². 10 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¡Tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹! Gu³tseih³ hniah¹² dsa² quian¹jni hi² dsa¹lia¹dsa juu¹² Galilea. Ja³jøng² jǿi²dsa jní² ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹jmo¹ hlég² jǿg³ ni³ jmi²dsa²
11 Jøng² mi³ca¹ŋi¹lé² hio¹³ gu¹hei¹², ca²dsiog³ hlég², dsa² mi³jmo¹² hí³ héi², ca¹ŋi¹lé² juu¹² Jerusalén. Jøng² ca¹ŋi¹tseih¹dsa juu¹³ jmi²dsa² ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹løa¹. 12 Jøng² ca¹túgh² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² canh¹³. Ca¹jmo¹dsa jǿg³. Ma¹dsio¹² cog³ ca¹cuúh¹dsa hlég². 13 Ca¹juúh²dsa:
―Lah¹la² juaih¹³ hniah¹² dsa² jue¹²: “Ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús. Ca¹ŋi³tei²dsa hlai³ ta³lah¹ti³güéh¹ hniah¹² ja³neng²,” juaih¹³dsa. 14 Jøng² ju³ná³ ca¹lø¹ŋi¹² dsi³máh² jǿg³ jøng², jnieh³ jmó³ hi² tsa¹jé²dsa hniah¹², hi² tsa¹cuúh¹dsa hniah¹² dsag³ ―ca¹juúh²dsa.
15 Jøng² ca¹can¹ hlég² héi² cog³. Ca¹ŋi¹tseih¹dsa dsa² jue¹² ju³lah héh¹ ca¹jmo¹ dsa² canh¹³ quianh¹³ juu¹³ jmi²dsa². Hi² jøng² dsii¹² dsa² judío jǿg³ jøng² ca¹lah¹jin³ na¹.
Ca¹tse¹ Jesús dsa² guia¹ján¹
(Mr. 16.14-18; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23)
16 Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² guia¹ján¹ juu¹² Galilea. Ca¹dsi¹lé²dsa cøng² máh² ja³ma²ca¹he¹ Jesús hi² tógh¹dsa. 17 Jøng² ca¹mi¹juanh¹² dsa² Jesús mi³ca¹jǿi²dsa. Cónh¹jøng² tiogh³ báh³ ca²dsiog³dsa tsa¹hé² jǿg³. 18 Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús cøg¹² ja³tiogh³ dsa² héi². Ca¹juúh²dsa:
―Ju²gug¹ jní² ma²ca¹dsii¹ ti³ŋieh¹jni hi² jmo³jni héh¹ ta³cøng² ŋi¹juǿi¹, ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jmøi¹guǿi¹. 19 Hi² jøng² gu³noh¹² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ja³tiogh³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² li¹quián¹²dsa jní². Jøng² chiogh¹³ hniah¹² dsa² héi² jmøi² huu¹³ quiah¹² Jmi² jniang³, huu¹³ quieg¹ jní² dsa² lán¹² jong¹²dsa, huu¹³ quiah¹² jmi²dsí² han¹³. 20 Gu³heh³ hniah¹² dsa² héi² jǿg³, hi² mi¹ti¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ cónh¹ ja³lǿa¹² héh¹ ma²ca¹juǿi²jni hniah¹². Jøng² tiá² báh³ quianh¹³ jní² hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³dsiá¹ jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh² Jesús.