JǾG³ DSIO¹ CA¹TIUN¹ SAN MARCO SI²
1
Ca¹téng² Juan jǿg³ jøa³hŋa³
(Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Lah¹la² báh³ ca¹lø¹liág¹ jǿg³ dsio¹ quiah¹² Jesucristo, jong¹² Diú¹³. Ca¹lø¹liág¹ ju³lah lǿa¹² jǿg³ la² ca¹tiun¹ hlai³ Isaías si², dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih²:
Jai³lah. Tsë́³jni tsih² høh³ quian¹jni ni³jiá¹ cónh¹ jín³ hning²,
dsa² dsa¹jmogh¹ juu¹² ja³ŋǿh³hning,
dsa² hløah¹ tí² juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, juúh²dsa:
“¡Jmo³ ju²jŋia¹³ juu¹² ja³ŋøa¹ Juu¹³ jniang³!
¡Jmo³ cu¹dsøg¹² juu¹² ja³ŋøa¹dsa!” juúh²dsa, rø²juúh² si².
Jøng² ca¹dsiég¹ báh³ Juan juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³. Ca¹hǿ²dsa jǿg³ hi² hniuh¹² jéinh¹ dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² Diú¹³. Jøng² tsogh¹dsa jmøi² calah. Mi³jøng² hén² Diú¹³ dsǿg³dsa. Jøng² ca¹ŋi¹lé² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² huø¹ Judea quianh¹³ dsa² chian² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹ŋi¹lé²dsa ja³tsenh¹³ Juan. Ca¹tiog¹²dsa dsǿg³dsa. Jøng² ca¹jŋó²dsa jmøi² ca¹chiag¹ Juan chi³jmøi² Jordán.
Mi³quieih¹² Juan hmøah¹² lǿa¹² jŋiú³ camello. Mi³chi³hŋieng¹² cøng² løg² togh¹²dsa. Mi³cugh¹²dsa chi³nøh². Mi³hǿnh²dsa jmø³tah¹² ca¹dsagh¹ ja³ha¹chian² dsa² tiogh³ jøng². Ca¹hǿ²dsa jǿg³. Ca¹juúh²dsa:
―Na¹ bíh³ jí¹ jan² dsa² hiug¹² jín³ hi² chi² bí² quiah¹² cónh¹ jín³ jní². Tsa¹lë́²jni tén¹²jni tsøh³jni løg² dsǿ² tai³ dsa² héi² ca¹lah¹jín³ ma²chi³jné¹³jni. Jmøi² báh³ chiog¹² jní² hniah¹². Cónh¹jøng² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ báh³ tí² dsa² héi² quiánh² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹jŋó² Jesús jmøi²
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
Jmai³ jøng² mi³guǿ¹³ Jesús Nazaret, juøi² tén¹² Galilea. Jøng² ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³hiu³ chi³jmøi² Jordán. Ja³jøng² ca¹jŋó²dsa jmøi² ca¹chiag¹ Juan. 10 Jøng² ma²u²hai¹² Jesús jmøi² mi³ca¹jái¹dsa hi² ca¹ná² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Jøng² ca¹siog² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ni³ quiah¹²dsa, hi² jní² jmi²dsí² ju³lah jniá² jan² jug². 11 Jøng² ca¹hløah¹ Diú¹³ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Ca¹juúh²dsa:
―Hning² báh³ jon¹jni. Hnó¹jni hning². Hiug¹² tøa¹² dsøa¹jni hning² ―ca¹juúh² Diú¹³.
Ca¹jmo¹ dsa² hlanh³ láh² ju³jmo¹³ Jesús hi² hlaih¹³
(Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
12 Dsø¹juu¹² jøng², ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, hi² ca¹jiag¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. 13 Ja³jøng² ŋie³dsa ton¹lág¹ jmai³, ja³ca¹jmo¹ Satanás láh² ju³jmo¹³ Jesús hi² hlaih¹³. Jø¹² bíh³ mi³tiogh³ jah²núng³ ja³jøng². Cónh¹jøng² ca¹mi¹ti¹ ángeles ni³ Jesús.
Ca¹mi¹liág¹ Jesús téng² jǿg³
(Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)
14 Jøng² mi³ca¹hí¹ Juan hni¹ŋí³, ca¹ŋáh¹ Jesús juu¹² Galilea ja³ca¹ŋi³hǿ¹³dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. 15 Ca¹juúh²dsa:
―Ma²ca¹dse¹ báh³ jmai³. Ja¹quien¹³ jí¹ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. ¡Ju³jeinh¹³ hoh¹² hniah¹²! ¡Ju³héh³ hniah¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³! ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹tǿh¹ Jesús quión² dsa² tsánh² jáh² tiogh³ jmøi²
(Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11)
16 Ma²ŋøa¹² Jesús chiuh³ jmøi² Galilea mi³ca¹jë́²dsa Simón quianh¹³ Andrés, roh¹³dsa, dsa² téng² hmá¹² chi³jmøi². Di³ ta³ jøng² lán¹²dsa, hi² tsánh²dsa jáh² tiogh³ jmøi². 17 Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―¡Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní²! He³jni ha²lah jmóh³ hniah¹² ta³ hi² léh² hniah¹² dsa² li¹quianh¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
18 Ta³lah¹ca¹tiú¹ dsa² héi² hmá¹². Ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Jesús.
19 Jøng² ma²dsø²lé²dsa ma²jiá¹²dsa hi³méh¹ mi³ca¹jë́² Jesús Jacobo, ja³ŋiúh³ Zebedeo, quianh¹³ Juan, dsa² ca¹ŋo² quianh¹³ Jacobo. Tiogh³ dsa² héi² cøng² barco. Cøinh¹²dsa néng³. 20 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹tøa¹ Jesús. Hi² jøng² ca¹tiúg² dsa² héi² Zebedeo, ti³jmi²dsa, quianh¹³ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹²dsa, dsa² tiogh³ barco. Ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Jesús.
Jan² dsa² ŋioh¹² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³
(Lc. 4.31-37)
21 Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa jøa²juøi² Capernaum. Ja³jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³ dsi²néi² guøh¹² jmai³ sa³¹. 22 Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² dsa² chian² ja³jøng² jǿg³ ca¹he¹ Jesús. Di³ he¹²dsa ju³lah he¹² jan² dsa² lah¹dsóh² ŋi¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³, a¹jáng¹ ju³lah he¹² tøa¹², dsa² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. 23 Jøng² mi³hiúg³ jan² dsa² guøh¹², dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³. 24 Ca¹hløah¹ dsa² héi² tí². Ca¹juúh²dsa:
―¿He² jǿg³ ca¹të́h²hning quianh¹³ jnieh³, Jesús, dsa² chian² Nazaret? ¿Ma³guønh¹hning hi² mi³dsiagh¹³hning jnieh³? Cué¹² báh³ jní² hning². Dsa² han¹³ quián¹² Diú¹³ báh³ hning² ―ca¹juúh²dsa.
25 Jøng² ca¹jé² Jesús jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹juúh²dsa:
―¡Cagh¹² hagh³! ¡Jú¹² quiah¹²dsa! ―ca¹juúh²dsa.
26 Jøng² ca¹jlia¹ dsa² héi², ca¹jmo¹ jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹ho¹dsa tí² ca¹lah¹ca¹u¹hái¹ jmi²dsí² hlaih¹³. 27 Jøng² ca¹ŋi¹dsógh¹ dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa:
―¿He² bíh³ jǿg³ la²? ¿Ho¹ ju³ jǿg³ hmë́² liáh³? Chi² báh³ bí² quiah¹² dsa² ná¹². Tsaih¹²dsa jmi²dsí² hlaih¹³, ta³lah¹ca¹can¹ jmi²dsí² jǿg³ ―ca¹juúh²dsa.
28 Hi² lah¹jøng² ca¹tsø² ca¹ja¹ jǿg³ quiah¹² Jesús lah¹jin² lah¹lǿih¹ ta³cøng² ja³tén¹² huø¹ Galilea.
Ca¹jmo¹ Jesús hí³ mø²chiég³ Simón Pedro
(Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)
29 Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús guøh¹². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³quiah¹³ Simón quianh¹³ Andrés. Quianh¹³dsa calah Jacobo quianh¹³ Juan. 30 Ja³jøng² rø²quia¹² mø²chiég³ Simón, hi² dsé²dsa. Jøng² ca¹tsáih¹dsa Jesús dsø¹juu¹² hi² dsoh³ dsa² héi². 31 Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús cøg¹². Ca¹chính²dsa gug² dsa² dsoh³. Ca¹chiag¹dsa. Jøng² ca¹jŋi¹ hi² dsé² hio¹³. Ca¹mi¹ti¹ hio¹³ ni³ Jesús quianh¹³ dsa² quianh³dsa.
Ca¹jmo¹ Jesús hí³ jue¹² dsa² dsoh³
(Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
32 Jmai³ jøng², mi³ca¹tø³dsé³ hieg², jue¹² dsa² ca¹jian¹ dsa² dsoh³ quianh¹³ dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹jiag¹dsa juu¹² ja³hiúg³ Jesús. 33 Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² ja³jøng² ca¹túgh² hag³hniú¹³. 34 Jøng² ca¹mi¹hliú² Jesús jue¹² dsa² dsoh³, dsa² mi³lán¹² hliú² ni³ dsag³. Ca¹huø¹dsa hliú² jmi²dsí² hlaih¹³. Jøng² tsa¹ca¹cuø¹dsa hi² hløah¹ jmi²dsí². Di³ hi² cuai¹² jmi²dsí².
Ca¹téng² Jesús jǿg³ juu¹² ja³tén¹² huø¹ Galilea
(Lc. 4.42-44)
35 Jøng² ca¹nung² Jesús tu¹heg² hlaih¹³ cónh¹ nioh¹². Ca¹ŋó¹dsa cøng² ja³cu³hŋiah¹², ja³ca¹hlanh¹dsa Diú¹³. 36 Jøng² ca¹hnangh¹² Simón quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. 37 Jøng² mi³ca¹dsanh¹²dsa Jesús, ca¹juúh²dsa:
―Ca¹lah¹já¹ dsa² hnah¹² hning² ―ca¹juúh²dsa.
38 Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―Ma¹dsǿg³ jniang³ juøi² tioh¹³ cøg¹². Mi³jøng² hǿa¹³jni jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ja³jøng² calah. Di³ huu¹³ jøng² ca¹guio¹jni ―ca¹juúh²dsa.
39 Jøng² ca¹ŋi³téng³dsa jǿg³ guøh¹² quiah¹² dsa² chian² ta³cøng² ja³tén¹² huø¹ Galilea. Ca¹huø¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³ quiah¹² dsa² mi³quin¹².
Ca¹jmo¹ Jesús hí³ jan² dsa² lán¹² hmih¹² tsa¹jŋi¹²
(Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16)
40 Jøng² ca¹dsiég¹ jan² dsa² dsoh³ ja³tsenh¹³ Jesús, dsa² lán¹² hmih¹² tsa¹jŋi¹². Ca¹chi¹jné¹dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Jesús:
―Tiah¹ báh³ hning² jmóh³hning hí³ quieg¹jni, chi²júh² hiug² hoh¹²hning quianh¹³ jní² ―ca¹juúh²dsa.
41 Jøng² ca¹ŋi¹ŋiú² dsǿa¹² Jesús. Hi² jøng² ca¹quieg²dsa gug²dsa ni³ quiah¹² dsa² dsoh³. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Hiug² báh³ dsøa¹jni. ¡Ju³huá² quiánh²hning! ―ca¹juúh²dsa.
42 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹huá² hmih¹². Ha¹chi² ma¹lǿa¹² quiah¹²dsa. 43 Ni³ jøng² ca¹haih² Jesús dsa² héi² jǿg³. Cónh¹jøng² quianh¹³ hi² tiog¹³ ca¹tsáih¹dsa dsa² héi². Ca¹juúh²dsa:
44 ―Jai³lah. Ha¹chian² dsa² gu³tseih³hning ca¹lah¹jin³ hein² ha²lah ma²na²løa¹. Cónh¹ gu³hiah¹³ jmi²dsa² hning². Gu³cuøh¹³hning Diú¹³ ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. Mi³jøng² li¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ha¹chi² dsag³ ma¹lanh¹²hning ―ca¹juúh² Jesús.
45 Cónh¹jøng² mi³ma²u¹hái¹ dsa² mi³dsoh³ héi², ta³lah¹ca¹dsii¹dsa jǿg³. Ca¹tsø² ca¹ja¹dsa jǿg³. Hi² jøng² tsa¹ma¹lé² hí¹ Jesús jøa³juøi² ja³jái¹² dsa². Jøng² ca¹ŋó¹dsa juu¹² cøg¹². Jøng² jue¹² dsa² ca¹túgh² quianh¹³dsa, ju³lah dsa² chian² ta¹lah¹tan¹³ ja³jøng².