2
Ca¹jmo¹ Jesús hí³ jan² dsa² tsa¹li¹ŋøa¹
(Mt. 9.1-8; Lc. 5.17-26)
Ja³ton¹ hnøa¹² jmai³ jøng², ca¹hí¹ Jesús calah jøa³juøi² Capernaum. Jøng² ca¹lø¹chí¹ jǿg³ ma²guønh¹²dsa ja³quiah¹³dsa. Jøng² jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹túgh² ja³quiah¹³dsa. Ca¹lah¹ca¹tǿ² hag³hniú¹³ tiogh³dsa. Jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² quión² dsa² ŋioh¹² ca¹dsi¹jian¹ jan² dsa² dsoh³, dsa² huø³ quiah¹², dsa² tsa¹li¹ŋøa¹. Ca¹jiag¹dsa juu¹² guiuh¹³. Cónh¹jøng² tsa¹lé² dsø¹jiag¹dsa ca¹tǿ² ja³guǿ¹³ Jesús. Di³ jue¹² dsa² tiogh³. Hi² jøng² ca¹jŋíh²dsa mih² guiuh¹³ hniú¹², guiuh¹³ ja³guǿ¹³ Jesús. Mi³ca¹jŋíh²dsa jøng², ca¹siég²dsa jein³ ja³hiúg³ dsa² dsoh³. Jøng² mi³ca¹jái¹ Jesús hi² lah¹dsóh² hé² dsa² héi² jǿg³ quiah¹²dsa, ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² dsoh³:
―Ma²ca¹dsan¹ dsag³ quiánh²hning, jon¹² ―ca¹juúh²dsa.
Ja³jøng² mi³tiogh³ og¹ úg² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² lë́² dsa² héi²: “¿He² løa¹ lah¹ná¹² juúh² dsa² ná¹²? Tsa¹quien¹² Diú¹³ jmo¹²dsa, jǿg³ juúh²dsa. Jan² Diú¹³ báh³ dsa² tiúh¹ hén² dsag³,” lë́² dsa² héi². Jøng² ma²ŋi¹² Jesús he² jǿg³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² héi². Hi² jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¿He² løa¹ lah¹jøng² høa¹² hoh¹² hniah¹²? ¿Naih¹² hi² tsa¹ué² juǿi³jni dsa² dsoh³?: “Ma²ca¹dsan¹ dsag³ quiánh²hning,” ho¹ ju³ juǿi³jni dsa²: “¡Nung²! ¡Quieng² jein³ quiánh²hning! ¡Ŋøa³!” 10 Cónh¹jøng² lah¹la² juǿi³jni dsa² dsoh³. Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² hi² tiág¹²jni hén¹³jni dsag³ ni³ guøh³ ni³ huø¹ la², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹².
Jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² dsoh³:
11 ―Hning² juǿi²jni. ¡Nung²! ¡Quieng² jein³ quiánh²hning! ¡Guønh² ja³quiánh³hning! ―ca¹juúh² Jesús.
12 Jøng² ca¹nung² dsa² dsoh³. Ca¹cáng¹dsa jein³. Ca¹u¹hái¹dsa ja³jái¹² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹can¹ gøg². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Ca¹juúh²dsa:
―Ca¹lah¹jin³ cu²rón² tsa¹ma²ca¹tǿ² ni³ jniang³ lah¹ná¹² ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹tǿh¹ Jesús Leví
(Mt. 9.9-13; Lc. 5.27-32)
13 Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús ja³jøng² calah. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² chiuh³ jmøi². Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² jue¹² ja³tsenh¹³dsa. Jøng² ca¹he¹ Jesús jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 14 Ma²ŋøa¹² Jesús he¹² jǿg³ mi³ca¹jë́²dsa Leví, ja³ŋiúh³ Alfeo, dsa² guǿ¹² hniú¹² ja³cagh¹²dsa cog³. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Leví:
―¡Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní²! ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹nung² Leví. Ca¹ŋó¹dsa quianh¹³ Jesús.
15 Jøng² ca¹túgh² Jesús mesa ja³quiah¹³ Leví, quianh¹³ dsa² quianh³dsa. Quianh¹³dsa calah jue¹² dsa² lán¹² ta³ cagh¹² cog³ juøi², quianh¹³ dsa² tsa¹ti³jan¹ ja³cog² Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² mai³¹ quiah¹² dsa² judío. Di³ jue¹² dsa² lah¹héi² ma²dsø²lé² quianh¹³ Jesús. 16 Jøng² mi³ca¹jái¹ tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² quianh³ dsa² fariseo, hi² gøah¹² Jesús quianh¹³ dsa² tsa¹ti³jan¹ héi², ca¹lah¹quianh¹³ dsa² cagh¹² cog³, jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³ Jesús:
―¿He² løa¹ gøah¹² Jesús quianh¹³ dsa² lah¹ná¹²? ―ca¹juúh²dsa.
17 Ca¹nǿng² Jesús jǿg³ jøng². Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Ha¹chian² tø²mǿa¹² hnioh¹² quiah¹² dsa² dsiog¹. Dsa² dsoh³ báh³ hnioh¹² tø²mǿa¹² quián¹². Huu¹³ jøng² báh³ ca¹guio¹jni, hi² tǿa¹³jni dsa² re² dsag³, a¹jáng¹ ju³ dsa² dsiog¹ ―ca¹juúh²dsa.
Jǿg³ quiah¹² hi² mi²han¹²dsa
(Mt. 9.14-17; Lc. 5.33-39)
18 Jøng² dsa² quianh¹³ Juan, dsa² ca¹chiog¹ dsa² jmøi², quianh¹³ dsa² fariseo, ma²mi²han¹²dsa, hi² tsa¹gøah¹²dsa cu²hna². Jøng² ca²dsiog³ dsa² ca¹ŋi³tseih³ Jesús, ca¹juúh²dsa:
―Mi²han¹² báh³ dsa² quianh¹³ Juan quianh¹³ dsa² fariseo, hi² tsa¹gøah¹²dsa cu²hna². ¿He² løa¹ tsa¹jmo¹² dsa² quiánh²hning lah¹jøng²? ―ca¹juúh²dsa.
19 Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsa² dsø²lé² jmai³ quiah¹² dsa² jenh² gug². Tsa¹lé² mi¹han¹²dsa, hi² tsa¹gøah¹²dsa, ta³lah¹guǿ¹² dsa² ŋioh¹², dsa² ca¹jenh² gug². 20 Jøng² jí¹ báh³ jmai³ ja³jŋiángh² dsa² hiag¹³ jní². Jmai³ jøng² báh³ mi¹han¹² dsa² quian¹jni.
21 ’Tsa¹dsio¹ tiáng³ jniang³ jneh³ hmøah¹² tsa¹ma²ŋangh¹² quianh¹³ tsǿnh³ jniang³ ma²hǿg³. Di³ ma¹dsio¹² hi³méh¹ guíg¹ ju³ná³ ca¹dsøgh¹² hmøah¹² hmë́². 22 Jø¹² bíh³ lah¹jøng² tsa¹dsio¹ tiíh³ jniang³ jmøi² rǿg² tsø³løg² ma²hǿg³. Di³ guíg¹ báh³ løg² na³ma²ca¹lø¹hiug¹² jmøi². Jøng² téng¹ jmøi². Jø¹² bíh³ dsa¹hén² løg². Løg² hmë́² báh³ dsio¹ tiíh³ jniang³ jmøi² rǿg² ―ca¹juúh² Jesús.
Ca¹cøn¹ dsa² quianh³ Jesús cuøi² hi³ŋíh¹ jmai³ sa³¹
(Mt. 12.1-8; Lc. 6.1-5)
23 Jøng² cøng² jmai³ sa³¹ ma²ŋøa¹² Jesús juu¹² jøa³cuøi² hi³ŋíh¹. Dsa² quianh³dsa ca¹cøn¹ mih² ja³dsø²lé²dsa jøng². 24 Jøng² ca¹juúh² dsa² fariseo, ca¹tsáih¹dsa Jesús:
―Jai³lah. ¿He² løa¹ jmo¹² dsa² quiánh²hning hi² tsa¹lǿa¹² lei¹³ hi² jmó³ jniang³ jmai³ sa³¹? ―ca¹juúh²dsa.
25 Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²:
―¿Tsa³ma²ca¹híh² hniah¹² si² ha²lah ca¹jmo¹ hlai³ David ja³ca¹chi¹quián²dsa jmai³, jmai³ ca¹løa¹ lø¹i³cónh¹²dsa quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa? 26 Di³ jmai³ mi³lán¹² Abiatar ŋi¹jmó² ca¹hí¹ David dsi²néi² guøh¹². Ca¹gǿh¹dsa hi³ŋíh¹ ma²ca¹dsii¹ jmi²dsa² ni³ Diú¹³, hi³ŋíh¹ hi² ma²lǿa¹² lei¹³ hi² gǿh¹ jmáh¹lah jmi²dsa². Ca¹lah¹ca¹tǿ² dsa² quianh¹³dsa ca¹cuúh¹dsa ―ca¹juúh²dsa.
27 Jøng² ca¹juúh² calah Jesús:
―Ni³ huu¹³ quián² jniang³ báh³ ca¹lø¹chí¹ jǿg³ hi² jŋi² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jmai³ sa³¹. A¹jáng¹ lah¹jøng² hi² ca¹lø¹chián¹ jniang³ ni³ huu¹³ jǿg³ quiah¹² jmai³ sa³¹. 28 Hi² jøng² jní² báh³ dsa² jmo¹² héh¹ he² hi² lé² jmó³ jniang³ jmai³ sa³¹, jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús.