3
¿He² ta³ jmo¹² hi² lán¹²dsa dsa² judío chi²júh² lah¹jøng² lǿa¹²? ¿He² ta³ jmo¹² hi² ma²lǿa¹² circuncisión quiah¹²dsa? Jmo¹² hiug¹² báh³ ta³. Lah¹ni³ jǿg³, ca¹jáinh¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹²dsa quianh¹³ dsa² judío. Jøng² ha¹chi² lǿa¹² hi² tsa¹ca¹mi¹ti¹ ca²dsiog³ dsa² judío héi² jǿg³. Tiog¹³ báh³ mi¹ti¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹²dsa. Tsa¹jmo¹ Diú¹³ ju³lah jmo¹² dsa² lah¹héi². Cøng² hi² té¹² báh³ jmo¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹², ju³ lah¹la² ca¹mi¹gag¹² ca¹lah¹já¹ dsa² siáh². Di³ lah¹la² báh³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³:
Lanh¹²hning hi² té¹² jǿg³ quiánh²hning ca¹lah¹cónh¹ hi² juúh²hning.
Li¹léi¹³ tsa¹reh²hning dsag³ ja³cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quiánh²hning, rø²juúh² si².
Jøng² juúh² ca²dsiog³dsa: “Mi²léi¹³ báh³ jniang³ hi² hiug¹² dsiog¹ Diú¹³ ja³jmo² jniang³ hi² hlaih¹³. Jøng² tsa¹dsio¹ jmo¹ Diú¹³ hi² ta¹canh¹³ jniang³ dsag³ re² jniang³,” juuh²dsa. Tsa¹lé² juúh³ jniang³ lah¹jøng². Tsa¹lé² mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quián² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³ná³ tsa¹té¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
Jøng² juúh² ca²dsiog³ dsa² calah: “Jniang³ báh³ dsa² mi²léi¹³ hi² lah¹dsóh² té¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ja³juúh² jniang³ jǿg³ ta³jǿg³. Jøng² tsa¹lé² cuúh¹ Diú¹³ jniang³ dsag³,” juúh² dsa² héi². Jøng² mi³dsio¹ jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³. Mi³jøng² li¹chi² jǿg³ dsio¹ ju³jøng² dsøg¹² jǿg³ jøng² hi² juúh² dsa² lah¹héi². Chian² báh³ ca²dsiog³ dsa² cøng² la³hløah¹² jǿg³. Juúh²dsa hi² he² jniang³ jǿg³ lah¹jøng². Cuø¹ Diú¹³ dsag³ quiah¹² dsa² héi².
Ca¹lah¹jái¹ jniang³ røi² dsag³
¿Ha²lah lǿa¹² jøng²? ¿Tsa³lán¹² jnieh³ dsa² judío dsa² dsiog¹ hi³méh¹ cónh¹ jín³ dsa² siáh²? ¡Tsa¹chi² mi³né³! Di³ ma²ca¹juúh¹ báh³ jní² hi² re² ca¹lah¹já¹ dsa² dsag³, ju³ lah¹la² lán¹²dsa dsa² judío, ju³ lah¹la² tsa¹lán¹²dsa. 10 Lah¹la² báh³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³:
Ha¹chian² dsa² dsiog¹ chian² jin³ hein² jmøi¹guǿi¹ la².
11 Ha¹chian² dsa² ŋi¹² chian².
Ha¹chian²dsa hnah¹² Diú¹³.
12 Ma²ŋi²nio³ ca¹lah¹já¹dsa juu¹² siíh². Ma²ca¹ŋi¹hén²dsa.
Ha¹chian² dsa² jmo¹² hi² dsio¹ jin³ hein².
13 Cøng² báh³ lǿa¹² hag³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ju³lah lǿa¹² ja³rø²hog¹² hlai³.
Ma¹hlaih¹³ hei¹² ju³ná³ ca¹ná² hag³.
Mi²gan¹² báh³ dsa² roh¹³dsa quianh¹³ tsøh²dsa.
Hlaih¹³ jǿg³ huøh¹² hag³dsa ju³lah lǿa¹² nǿng³ møh².
14 Jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ báh³ juúh²dsa quianh¹³ jǿg³ uai¹².
15 Tsa¹hai³ hniu¹dsa mi³dsa¹jŋëh¹dsa roh¹³dsa.
16 Lø²chi² jmø³uai¹² ta³cøng² juu¹² ja³dsø²lé²dsa.
17 Jmáh¹lah hi² jmo¹dsa møah¹³ neng¹² dsǿa¹²dsa.
18 Cu¹dsie¹² tsa¹gan¹dsa Diú¹³.
19 Jøng² ma²ne³ jniang³ hi² quien¹² báh³ lei¹³ quiah¹² Diú¹³ ja³cog² dsa² chinh¹² lei¹³. Jøng² ha¹chian² li¹juúh² tsa¹re²dsa dsag³. Ta¹canh¹³ báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 20 Ha¹chian² dsa² li¹liúg² ja³ta¹ni¹ Diú¹³ huu¹³ hi² juúh²dsa ca¹mi¹ti¹dsa cónh¹ juúh² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Di³ lei¹³ báh³ jmo¹² hi² ma²ne³ jniang³ hi² ma²røi² jniang³ dsag³ ca¹lah¹jái¹ jniang³.
Dsa² hé² jǿg³ báh³ dsa² liúg²
21 Na¹ jín ma²he¹² Diú¹³ juu¹² siíh² ja³lé² hi² tsa¹ma¹røi² jniang³ dsag³ ja³ta¹ni¹dsa, lǿa¹² ju³ tsa¹ca¹tiúh¹ jniang³ mi³ti³ jniang³ lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ chi² jǿg³ jøng² ni³ si² quiah¹² Diú¹³ ca¹løa¹ ma²lǿih². 22 Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ jøng²: Dsa¹hén² dsǿg³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³ta¹ni¹ Diú¹³, ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Jesucristo. Cøng² ni³ báh³ lán¹² ca¹lah¹já¹ dsa². 23 Ca¹lah¹já¹ dsa² báh³ ma²ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³. Ha¹chian² ma²ca¹tiúh¹ liúg² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 24 Jøng² dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ la³ca¹jmo¹dsa dsǿa¹² hi² tsa¹røi² jniang³ dsag³. La³ca¹cuan¹dsa Cristo Jesús, dsa² lég² jniang³. 25 Ca¹tsei¹dsa juu¹² ja³ca¹jon¹dsa, juu¹² ja³ca¹quíg¹dsa dsǿg³ jniang³. Jøng² dsa¹hén² dsǿg³ jniang³ ju³ná³ hé² jniang³ jǿg³ jøng². Hi² jøng² ca¹mi¹jní¹ Diú¹³ jǿg³ hi² té¹² jag³dsa, ju³ he² jín³ tsa¹ca¹tónh¹dsa juu¹² dsag³ ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ lah¹jiá¹². 26 Ca¹mi¹léi¹³dsa té¹² jag³dsa ta³na¹ cónh¹, ta³lah¹jøng² hi² liúg²dsa dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Jesús.
27 Cónh¹jøng² báh³ ca¹dsan¹ jǿg³ hi² ŋi³niang³ jniang³ rú² jniang³. Tsa¹ca¹tiúh¹ jniang³ hi² mi³ti³ jniang³ lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jǿg³ báh³ ca¹hé³ jniang³. 28 Hi² jøng² báh³ jmo¹² hi² tsa¹ma¹røi² jniang³ dsag³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³, hi² hé² jniang³ jǿg³ báh³. Ha¹chi² lǿa¹² lei¹³, ju³ ca¹mi³ti³ jniang³, ju³ tsa¹ca¹mi³ti³ jniang³ calah.
29 Tsa¹lán¹²dsa Diú¹³ quián¹² jmáh¹lah dsa² judío. Lán¹² báh³ dsa² Diú¹³ quián¹² dsa² siáh² calah. 30 Jan² báh³ Diú¹³ chian² quián¹² ca¹lah¹já¹ dsa². Jmo¹² Diú¹³ dsǿa¹² tsa¹ma¹re²dsa dsag³, ju³lah ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³, lǿa¹² ju³ ca¹løa¹, lǿa¹² ju³ tsa¹ca¹løa¹ circuncisión quiah¹²dsa. 31 Ha¹chi² hén¹³ jniang³ lei¹³ na³ma²hé² jniang³ jǿg³. Ta¹lah¹quien¹² hi³méh¹ báh³ jmó³ jniang³ lei¹³.