2
Mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quianh¹³ jǿg³ rø²
Jøng² ha¹chi² jǿg³ chi² li¹juúh³ jniang³ hi² cuøh¹³ jniang³ roh¹³ jniang³ dsag³. Ta¹canh¹³ báh³ jniang³ dsag³ hi² cuøh¹³ jniang³ roh¹³ jniang³. Di³ guiag¹³ báh³ jniang³ jmo² dsag³ jøng² calah. Ma²ne³ báh³ jniang³. Quianh¹³ jǿg³ rø² báh³ cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ jøng². Tsa¹lé² liúg² dsa² møa¹² dsag³, ju³ná³ hno¹²dsa dsag³ jøng² guiog¹³dsa calah. Mi¹hmah¹³ báh³ dsa² ja³cog² Diú¹³. Hi² jøng² báh³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ huø³ dsǿa¹²dsa, hiug¹² juanh¹² dsǿa¹²dsa. Di³ hniu¹dsa jéinh¹ dsǿa¹² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³. Jøng² tsa¹dsio¹ jmó³ jniang³ tsa¹quien¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Já¹² báh³ jmai³ ja³cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ jǿg³ rø². Lah¹dsóh² ma²mi²juøh¹²dsa dsǿg³dsa jmai³ jøng², ju³lah dsa² tsa¹hiug² dsǿa¹² jéinh¹ dsǿa¹². Mi¹hmah¹³ báh³ ca¹lah¹já¹dsa ja³cog² Diú¹³ jmai³ jøng² ca¹lah¹cónh¹ he² ca¹jmo¹dsa lah¹jan² lah¹jan²dsa. Jøng² cuø¹ Diú¹³ li¹chian² jniang³ tiá², ju³ná³ cøng² hi² jmó³ jniang³ hi² dsio¹, ju³ná³ hniángh³ jniang³ juu¹² ha²lah jmó³ jniang³. Mi³jøng² lé² jmo¹ Diú¹³ tsa¹dsián¹ jniang³. Lé² jmo¹dsa hi² lén² jniang³ dsa² canh¹³. Jmai³ jøng² li¹hne² Diú¹³. Li¹hian¹³dsa dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ rø², dsa² hniu¹ jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² guiog¹³. Jmø³uai¹² báh³ cán² ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³, cu¹dsie¹² dsa² judío quianh¹³ dsa² siáh² calah. 10 Jøng² cuø¹ Diú¹³ ju²hiúg¹ dsøa¹² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹²dsa. Jmo¹dsa lén² dsa² lah¹héi² dsa² canh¹³, cu¹dsie¹² dsa² lán¹² dsa² judío quianh¹³ dsa² siáh² calah.
11 Di³ cu²rø² báh³ lán¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 12 Dsa¹hén² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² re² dsag³, ju³lah dsa² tsa¹ma²ca¹nǿng² ha²lah lǿa¹² lei¹³ ca¹cuø¹ Diú¹³. Ha¹chi² hi² lǿa¹² hi² tsa¹ma²ca¹nǿng²dsa. Jø¹² bíh³ dsa¹hén²dsa calah, dsa² re² dsag³, lǿa¹² ju³ ma²ŋi¹²dsa ha²lah lǿa¹² lei¹³. Di³ quianh¹³ lei¹³ jøng² báh³ li¹rø² jǿg³ quiah¹² dsa² lah¹héi². 13 Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² la³ŋi¹²dsa jǿg³ quiah¹² lei¹³ ju³ná³ tsa¹mi²ti¹dsa. Jmáh¹lah dsa² mi²ti¹ báh³ dsa² lén² dsa² tsa¹re² dsag³. 14 Chian² dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío, dsa² tsa¹ma²ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹² lei¹³. Di³ tiog¹³ báh³ jmo¹² ca²dsiog³ dsa² héi² ju³lah lǿa¹² lei¹³. Ma²ŋi¹² báh³ dsa² ha²lah dsio¹ ŋi¹nio¹dsa. Jǿg³ ma²ŋi¹²dsa jøng² báh³ ma²lǿa¹² ju³lah cøng² lei¹³ quiah¹²dsa. 15 Mi²léi¹³ báh³ dsa² hi² ma²ŋi¹²dsa juu¹² dsio¹. Di³ juu¹² jøng² báh³ ma²ŋi²nio³dsa. Quianh¹³ jǿg³ ma²ŋi¹²dsa jøng² li¹rø² jǿg³ quiah¹²dsa. Ta¹canh¹³dsa ju³ná³ tsa¹ca¹mi¹ti¹dsa. Ju³ná³ ca¹mi¹ti¹dsa, liúg² báh³ dsa² 16 jmai³ ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹ hi¹ mi¹rø¹² Jesucristo jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jmai³ jøng² báh³ li¹léi¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsa²jiag¹² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Lah¹jøng² lǿa¹² jǿg³ cuø³jni.
Tsa¹mi²ti¹ dsa² judío lei¹³ quiah¹² Diú¹³
17 Jøng² hniah¹² dsa² lanh¹² dsa² judío, lë́h² hniah¹² hi² liúgh² hniah¹². Di³ ma²cueh¹² hniah¹² Diú¹³. Ma²cuéh² hniah¹² lei¹³ quiah¹²dsa. 18 Ma²ca¹mi³tanh¹³ hniah¹² lei¹³. Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah hniu¹ Diú¹³. Ma²ŋih³ hniah¹² he² hi² dsio¹ jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 19 Lë́h² hniah¹² tiáh¹ hniah¹² hi² heh¹³ hniah¹² dsa² tsa¹ŋë́h² dsǿa¹². Mi³jmóh³ hniah¹² li¹taih¹² juu¹² quiah¹² dsa² ŋi²nio³ ja³nioh¹² ja³neng². 20 Lë́h² hniah¹² hi² ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah mi³tanh¹³ hniah¹² dsa² tsa¹ŋi¹², dsa² tsa¹ma²juøi² dsǿa¹². Di³ ma²cuéh² báh³ hniah¹² lei¹³ ca¹cuø¹ Diú¹³, lei¹³ jmo¹² li¹ne³ jniang³ jǿg³ rø² lah¹dsóh². 21 ¿He² løa¹ tsa¹mi³tanh¹³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹² chi²júh² hnøngh² hniah¹² heh¹³ hniah¹² dsa² siáh²? ¿He² løa¹ høinh¹³ hniah¹² chi²júh² juaih¹³ hniah¹² dsa² hi² tsa¹høin¹dsa? 22 ¿He² løa¹ dsiih² hniah¹² jǿg³ quianh¹³ hio¹³ quián¹² dsa², chi²júh² juúh³ hniah¹² tsa¹dsio¹ lah¹jøng²? ¿He² løa¹ høinh¹³ hniah¹² hi tioh¹³ dsi²néi² guøh¹² ja³tiogh³ dsa² lan³, chi²júh² hiánh³ hniah¹² dsa² lan³? 23 Rúh² hniah¹² juúh² hniah¹² hi² chinh³ hniah¹² lei¹³. Jøng² jmoh² hniah¹² tsa¹juanh¹² Diú¹³. Di³ tsa¹mi²tih³ hniah¹² lei¹³ quiah¹²dsa. 24 Hi² jøng² jǿg³ hlaih¹³ báh³ juúh² dsa² tsa¹lán¹² judío, hi² hia¹dsa Diú¹³, huu¹³ quiánh² hniah¹², ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³.
25 Quien¹² báh³ hi² jmóh³ hniah¹² circuncisión, chi²júh² mi³tih³ hniah¹² lei¹³. Di³ jøng² dsa³hénh³ hniah¹² jǿg³ quiánh² hniah¹² hi² ma²lǿa¹² circuncisión quiánh² hniah¹², ju³ná³ tsa¹mi³tih³ hniah¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. 26 Jø¹² bíh³ dsa² tsa¹ma²ca¹løa¹ circuncisión quiah¹², ma²lán¹² dsa² héi² ju³lah dsa² ma²ca¹løa¹ circuncisión quiah¹², ju³ná³ mi¹ti¹dsa lei¹³. 27 Dsa² héi² báh³ jmo¹ li¹hieh³ hniah¹² na³ma²tǿ² ja³li¹rø² jǿg³. Di³ mi²ti¹dsa lei¹³ ma²lǿa¹² ni³ si² chinh³ hniah¹², hniah¹² dsa² ma²lǿa¹² circuncisión quiah¹². 28 Ha¹chi² lanh¹² hniah¹² dsa² judío lah¹dsóh², ju³lah hniah¹² dsa² lanh¹² judío jmáh¹lah ta¹lah¹coh¹³ jmø²ŋǿ¹² quiánh² hniah¹². Tsa¹lǿa¹² circuncisión lah¹dsóh² hi² ma²lǿa¹² jmáh¹lah ta¹coh¹³ calah. 29 Dsa² héi² báh³ dsa² judío lah¹dsóh², dsa² lán¹² ta³cøng² jmø²ŋǿ¹² quiah¹². Jø¹² bíh³ dsa² héi² báh³ dsa² lah¹dsóh² ma²lǿa¹² circuncisión quiah¹², dsa² ma²lǿa¹² ta³cøng² jmi²dsí² quiah¹². Jøng² Diú¹³ báh³ jmo¹² té¹² jǿg³ quiah¹² dsa² lah¹héi², lǿa¹² ju³ he² juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹.