SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² DSA² CHIAN² JØA³JUØI² ROMA
1
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² dsa² chian² jøa³juøi² Roma
Jní² báh³ Pablo. Ŋøa¹²jni ta³ quiah¹² Cristo Jesús. Ca¹hei¹ dsa² héi² hi² lán¹²jni ta³ quiah¹² tsih² høh³ quián¹²dsa. Ca¹tsei¹ Diú¹³ hi² cuø¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa.
Ma²lǿih² ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ jøng², ca¹løa¹ ni³ si² ca¹jmo¹ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa. Jǿg³ quiah¹² ja³ŋiúh³ Diú¹³ báh³ jøng², dsa² ma²lán¹² tsø³jon² quiah¹² hlai³ David ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Jø¹² bíh³ ca¹lø¹chí¹ jǿg³ mi³ca¹hiog²dsa hi² lán¹²dsa jong¹² Diú¹³. Lán¹²dsa dsa² han¹³. Chi² bí² quiah¹²dsa. Jesucristo báh³ héi², Juu¹³ jniang³. Huø³ dsǿa¹² dsa² héi² ca¹tsei¹dsa jní² ja³tiogh³ dsa² chian² hliú² juøi². Mi³jøng² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² mi²ti¹dsa jǿg³, ju³lah hniah¹² calah. Di³ ma²ca¹quiáh² báh³ Jesucristo hniah¹² calah. Mi³jøng² ma²lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹²dsa.
Hniah¹² dsa² tiogh³ jøa³juøi² Roma, dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹². Hnio¹ Diú¹³ hniah¹². Ma²ca¹jmo¹dsa hi² ma²lanh¹² hniah¹² dsa² ti³jan¹ quián¹²dsa. Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo, Juu¹³ jniang³, huø³ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³cuøh¹³ dsa² héi² hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Hniu¹ Pablo dság¹ juu¹² Roma
Lah¹la² juǿi³jni hniah¹² lah¹ni³. Cuø¹²jni Jmi² jniang³ di³hmah³ ja³cogh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Jesucristo. Di³ ma²chi² jǿg³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ hi² ma²héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jái¹² báh³ Diú¹³, dsa² hiúg³jni ta³ quiah¹² ca¹lah¹jǿ¹ dsøa¹jni hi² cuø³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² ja³ŋiúh³dsa. Lah¹dsóh² hlanh¹³jni Diú¹³ tiá² huu¹³ quiánh² hniah¹². 10 Møa¹²jni jǿg³ chi² ju³lé³ li¹hiug² dsǿa¹² Diú¹³, hi² nei³jni juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². 11 Lǿ² lø¹i³jan³jni hniah¹², chi²júh² chi² cøng² jǿg³ hi² lé² hé¹³jni hniah¹². Mi³jøng² tí² hi³méh¹ hai¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 12 Jøng² lén² dsǿa¹² jniang³ cu¹dsie¹². Di³ cøng² báh³ jǿg³ hé² jniang³.
13 Ju³li¹ŋih³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Hliú² rón² lë́²jni mi³nei³jni juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Tsa¹ca¹løa¹ báh³. Mi³nei³jni. Di³ mi³hno¹jni hi² li¹ŋi¹² dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah ma²ca¹løa¹ ja³siíh³, ja³tsa¹mi³cue¹²dsa Diú¹³. 14 Cøng² hi² hniuh¹² he¹³jni jǿg³ ju³lah ja³tiogh³ dsa² hløah¹² jǿg³ griego, ju³lah ja³tiogh³ dsa² hløah¹² jǿg³ siíh² calah, ju³ lah¹la² ŋi¹²dsa ma¹dsio¹² jǿg³, ju³ lah¹la² tsa¹ŋi¹²dsa. 15 Hi² jøng² mi³hno¹jni jmo³jni ca¹lah¹cónh¹ hi³ tiág¹²jni hi² cuǿ¹³jni hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hniah¹² dsa² tiogh³ jøa³juøi² Roma.
Jmo¹² ta³ jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³
16 Ha¹chi² li¹hiih³jni dsii¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Jmo¹ ta³ báh³ jǿg³. Di³ liúg² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³. Liúg² báh³ dsa² judío, ju³lah dsa² hé² jǿg³. Huu¹³ quiah¹² dsa² héi² ca¹lø¹chí¹ jǿg³ lah¹ni³. Jø¹² bíh³ liúg² dsa² siáh² calah, ju³ná³ hé²dsa jǿg³. 17 Di³ jǿg³ jøng² báh³ rø²juúh² jmáh¹lah cøng² hi² jøng² báh³ hniuh¹², hi² hé² jniang³ jǿg³. Mi³jøng² jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² tsa¹røi² jniang³ dsag³. Di³ lah¹la² báh³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Dsa² héi² báh³ dsa² li¹chian² tiá² ja³cog² Diú¹³, dsa² jmo¹² Diú¹³ dsøa¹² hi² tsa¹re²dsa dsag³ ni³ huu¹³ hi² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³,” rø²juúh² si².
Hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹
18 Ma²chi² jǿg³ hi² hiug¹² hioh³ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ hi² tsa¹dsio¹ hi² jmo¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³lah dsa² ue¹² dsǿa¹² jné¹²dsa jǿg³ dsio¹. 19 Ma²ca¹nǿng² báh³ dsa² héi² jǿg³ chi² ha²lah lán¹² Diú¹³. Ma²ca¹heh¹ Diú¹³ dsa² héi² jǿg³. 20 Ha¹chi² hi² lǿa¹² hi² tsa¹jniá² Diú¹³. Ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³ca¹jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹ hiug¹² ma²léi¹³ hi² lán¹²dsa Diú¹³, hi² chi² bí² quiah¹²dsa jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹. Di³ léi¹³ báh³ hi² chi², hi² ca¹jmo¹dsa. Jøng² tsa¹lé² li¹juúh² dsa² héi² ta¹chi³quë́¹ hi² tsa¹ca¹lø¹ŋi¹²dsa. 21 Cue¹² báh³ dsa² Diú¹³. Di³ tsa¹ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Tsa¹ca¹cuúh¹dsa Diú¹³ di³hmah³. Jøng² jmáh¹lah jǿg³ tsa¹quien¹² dsa²jiag¹² dsǿa¹²dsa ca¹løa¹. Tsa¹ma¹cuuh¹²dsa jǿg³ dsio¹. 22 Ma¹dsio¹² ŋi¹²dsa lë́²dsa guiog³dsa. Di³ tsa¹chi² la¹³ŋi¹²dsa. 23 Tø¹cøg¹² báh³ ca¹jmo¹dsa Diú¹³ dsa² juanh¹², dsa² chian² tiá². Ca¹mi¹juanh¹²dsa hi² lǿa¹² dsa² lan³, hi² jní² ju³lah jniá² dsa² jmøi¹guǿi¹, dsa² chian² ta³tí³, lah¹quianh¹³ hi² jní² ju³lah jniá² jáh², ju³lah jáh² han¹², ju³lah jáh² lǿ² quiún² tai³, ju³lah jáh² tsøah¹² quiah¹².
24 Hi² jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ju³jmo¹³ dsa² héi² lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. Jøng² cu¹dsie¹²dsa ca¹jmo¹dsa hi² hlaih¹³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹². 25 Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹. Di³ hé²dsa jǿg³ ta³jǿg³. Tsa¹hé²dsa lah¹té¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi²juanh¹²dsa hi² chi² jmøi¹guǿi¹, hi² ca¹jmo¹ Diú¹³. Jøng² tsa¹hnio¹dsa Diú¹³ hŋiah¹², dsa² té¹² mi³juanh¹³ jniang³ jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹. ¡Ju³lé³ lah¹jøng²!
26 Hi² jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ju³jmo¹³ dsa² héi² hi² hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹²dsa. Jøng² tsa¹chi² ma¹ca¹jian¹ hio¹³ dsa² ŋioh¹². Hi² siíh² báh³ ca¹jmo¹dsa quianh¹³ hio¹³ jian¹²dsa. 27 Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsa² ŋioh¹² calah. Tsa¹ma¹hniu¹dsa jǿg³ rø² jian¹²dsa hio¹³. Jøng² ca¹cu² ca¹jmáh¹dsa dsa² ŋioh¹² jian¹²dsa lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. Jmáh¹lah hi² siíh² báh³ ca¹jmo¹dsa quianh¹³ dsa² ŋioh¹² jian¹²dsa. Jøng² ca¹mi³hmah¹³dsa hi² hlaih¹³ ca¹jmo¹dsa jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa.
28 Tsa¹hniu¹ dsa² héi² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ju³jmo¹³ dsa² héi² hi² hlaih¹³ dsa²jiag¹² dsǿa¹²dsa. Mi³jøng² jmo¹dsa hi² tsa¹dsio¹. 29 Hliú² jǿg³ hlaih¹³ të²dsa. Hlanh³dsa. Hen¹² dsǿa¹²dsa hi² chi² quiah¹² dsa². Dsih¹²dsa. Mi²dsian¹²dsa roh¹³dsa. Tán¹²dsa. Mi²gag¹²dsa. Hioh³dsa. Hlaih¹³ quián¹²dsa dsa². 30 Dsag³ cuø¹²dsa, dsag³ tsa¹re²dsa. Hian³dsa Diú¹³. Tsa¹mi²juanh¹²dsa roh¹³dsa. Ŋi²nio³dsa rú²dsa. Jmo¹²dsa hiug¹² canh¹³dsa guiog³dsa. Hnangh¹²dsa jǿg³ hlaih¹³. Tsa¹nang¹²dsa jǿg³ quiah¹² chiég³ jmi². 31 Tsa¹ŋi¹²dsa. Tsa¹mi²ti¹dsa jǿg³ quiah¹². Tsa¹hnio¹dsa dsa². Tsa¹juanh¹² dsǿa¹²dsa. Ue¹² dsǿa¹²dsa. 32 Cuuh¹² báh³ dsa² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Ma²ŋi¹² báh³ dsa² hi² dsan² dsa² jmo¹² lah¹jøng². Cónh¹jøng² jmo¹² báh³ dsa² lah¹jøng². Jø¹² bíh³ tøa¹² dsǿa¹²dsa hi² jmo¹ dsa² siáh² calah.