28
Hiúg³ Pablo huø¹ Malta
Mi³ca¹lúg² jnieh³, ca¹lø¹ne¹ jnieh³ tsen² huø¹ neng¹² dsi²jo² jmøi² jøng² Malta. Ca¹jmo¹ dsa² chian² ja³jøng² dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jnieh³. Ca¹dsii¹dsa si² cuai³. Jøng² ca¹juúh²dsa hi² dsioh¹³ jnieh³ si². Di³ hi² guǿi², dság¹² jmǿa¹². Jøng² ca¹hnangh² Pablo mih² cuai³. Jøng² mi³toh¹²dsa ni³ si² mi³ca¹u¹hái¹ jan² møh² hiúg³ jøa³cuai³ mi³chinh¹²dsa. Cuøin²jah hi² dsíg². Jøng² ca¹cøgh²jah gug² Pablo. Ca¹lah¹chi³dse¹³jah ca¹løa¹. Mi³ca¹jái¹ dsa² chian² ja³jøng² chi³dse¹³ jáh² héi² gug² Pablo, ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Lah¹dsóh² dsa² ma²ca¹jŋëh¹ dsa² báh³ dsa² ná¹². Ha¹chi² lǿa¹² ca¹lúg²dsa jmø³ŋih¹³. Di³ tiog¹³ báh³ jón²dsa. Li¹rø² báh³ jǿg³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ha¹chi² ca¹jénh¹ Pablo. Ca¹hiánh¹dsa gug²dsa. Ca¹táh²jah ni³ si². Jøng² lë́² dsa² héi² tiogh³ na¹ bíh³ guiéng¹ gug²dsa, ho¹ ju³ jón²dsa ca¹lah¹cu¹ŋieih¹³. Jøng² mi³ma²hmǿi² tiogh³dsa jái¹²dsa ha¹chi² ma²na²jénh¹ Pablo, jøng² ca¹ŋi¹jiag¹² dsǿa¹²dsa siíh². Lë́²dsa lán¹² Pablo jan² diú¹³.
Cøg¹² jøng² mi³ron¹³ huø¹ quiah¹² jan² dsa² tsen² Publio, dsa² ta³ juanh¹² quiah¹² huø¹ Malta jøng². Jøng² juanh¹² dsǿa¹² dsa² héi² ca¹haih²dsa jnieh³ jǿg³. Hnøa¹² jmai³ ca¹tangh²dsa juu¹². Jøng² mi³ron¹² ti³jmi² Publio. Dsé²dsa. Tag²dsa jmøi² lǿ¹. Jøng² ca¹ŋi³já¹³ Pablo dsa² héi². Jøng² mi³ca¹hlanh¹dsa Diú¹³, ca¹quieg²dsa gug²dsa ni³ quiah¹² dsa² héi². Ca¹mi¹hliú²dsa dsá¹. Mi³ca¹løa¹ lah¹jøng², ca¹dsi¹lé² dsa² siáh², ju³lah dsa² dsoh³ chian² huø¹ jøng². Jøng² ca¹hlú² dsa² héi² calah. 10 Ni³ jøng² ma¹dsio¹² hi² la³ca¹cuúh¹ dsa² héi² jnieh³. Jø¹² bíh³ ca¹cuø¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniuh¹² mi³ca¹tǿ² ja³ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ calah.
Ca¹dsiég¹ Pablo jøa³juøi² Roma
11 Mi³ca¹tsø³jue¹³ úg² tsøh² jmai³, ca¹tiágh³ jnieh³ cøng² barco quiah¹² dsa² chian² Alejandría. Dsi³ barco jøng² ti³tǿng² nióh³ Cástor quianh¹³ Pólux, lǿa¹² dsa² lan³. Chiuh³ jmøi² ja³jøng² ca¹tsø³jue¹³ barco jøng² jin² guǿi². 12 Jøng² ca¹dsi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Siracusa. Hnøa¹² jmai³ ca¹jŋi³ jnieh³ ja³jøng². 13 Ni³ jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ calah chi²rø²jliog¹². Di³ hi² ja² dsí² juu¹² ja³dsǿg³ jnieh³. Jøng² ca¹dsiég¹ jnieh³ jøa³juøi² Regio. Mi³ca¹jni¹, ca¹já¹ dsí² ta¹lah¹siíh². Hi² jøng² quianh¹³ ton¹ jmai³ ca¹dsiég¹ jnieh³ jøa³juøi² Puteoli. 14 Ja³jøng² ca¹jén² jnieh³ ca²dsiog³ dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹jŋi³ jnieh³ guio¹ jmai³ ja³quiah¹³dsa. Di³ lah¹jøng² ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² Roma. 15 Ma²ŋi¹² dsa² roh¹³ jniang³ chian² Roma ma²ja¹niang¹³ jnieh³. Hi² jøng² ca¹mi¹jéinh¹ ca²dsiog³dsa ca¹tǿ² jøa³juøi² Foro de Apio, ca²dsiog³dsa ca¹tǿ² ja³tsen² Tres Tabernas. Jøng² ca¹lán¹ dsǿa¹² Pablo mi³ca¹jë́²dsa dsa² héi². Ca¹haih²dsa Diú¹³ di³hmah³. 16 Jøng² mi³ca¹dsiég¹ jnieh³ jøa³juøi² Roma, ca¹jë́h² juu¹³ hlég² dsa² mi³tiogh³ hni¹ŋí³ quianh¹³ ni³ juu¹³ hlég² siáh². Jøng² ca¹cuø¹ hlég² héi² jǿg³ ca¹gú² Pablo tø¹cøg¹² ti³hiag¹².
Ca¹téng² Pablo jǿg³ quiah¹² Jesús jøa³juøi² Roma
17 Ma²hnøa¹² jmai³ ca¹dsiég¹ jnieh³, ca¹tǿh¹ Pablo dsa² quin¹² ni³ quián¹² dsa² judío, dsa² chian² Roma. Jøng² mi³ca¹ŋëh² dsa² héi², ca¹juúh² Pablo:
―Hniah¹² dsa² go² jniang³, ha¹chi² ma²ca¹jmo¹jni jin³ he² quiah¹² dsa² judío, dsa² go² jniang³. Jø¹ ha¹chi² ma²ca¹jmo¹jni tø¹cøg¹² mai³¹ ca¹já¹ quiah¹² dsa² hóg¹ quián² jniang³. Cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ ca¹chiángh²dsa jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹jǿinh²dsa quianh¹³ dsa² romano. 18 Jøng² mi³ca¹ŋǿh¹ dsa² héi² jní² mi³lég²dsa. Di³ ha¹chi² dsǿg³jni ca¹dsóh²dsa hi² jón²jni. 19 Jøng² tsa¹hniu¹ dsa² judío lah¹jøng². Hi² jøng² ca¹møa¹jni hi² mi¹rø¹² rai¹³ guǿ¹² jøa³juøi² Roma la² jǿg³ quieg¹jni. Di³ ha¹chi² dsag³ møa³jni quiah¹² dsa² go² jniang³ mi³né³. 20 Hi² jøng² báh³ na²tǿa¹jni hniah¹². Hno¹jni jan³jni hniah¹². Hno¹jni hlanh¹³jni hniah¹². Di³ huu¹³ la² báh³ chi³hŋio¹²jni cadena la²: Huu¹³ hé²jni jǿg³ ju³lah hé² ca¹lah¹já¹ dsa² go² jniang³, dsa² israel, jǿg³ hi² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹ ―ca¹juúh² Pablo.
21 Jøng² ca¹juúh² dsa² judío héi²:
―Ha¹chi² si² quiánh² hning² ma²ca¹gog¹ hi² ma²ca¹dsiánh² dsa² chian² Judea, hi² jmo¹²dsa dsag³ quiánh²ning. Jøng² ha¹chian² dsa² go² jniang³, dsa² ca¹ja¹lé² ja³jøng², ma²ca¹cuúh¹ hning² dsag³. 22 Dsio¹ báh³ néng³ jnieh³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ juúh²hning. Di³ ma²ca¹néng³ báh³ jnieh³ jǿg³ hi² juúh²dsa ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ jmo¹²dsa tø¹cøg¹² jag¹³ quiánh² hniah¹² ―ca¹juúh² dsa² judío héi².
23 Jøng² ca¹jmo¹ dsa² héi² jǿg³ he² jmai³ túgh¹dsa calah ja³guǿ¹³ Pablo. Hiug¹² jín³ jue¹²dsa ca¹túgh² jmai³ jøng². Jøng² ca¹dsiúh¹ Pablo dsa² héi² jǿg³ ta³cøng² jmai³, tu¹heg² quianh¹³ tø¹ca¹hlég², jǿg³ quiah¹² ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. Ca¹hǿ²dsa si² ca¹jmo¹ hlai³ Moisés quianh¹³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² hé² dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Jesús. 24 Jøng² ca²dsiog³ báh³ dsa² ca¹hé¹ jøg³. Ca²dsiog³dsa tsa¹ca¹hé¹. 25 Jøng² ma¹quién¹ ma²tiogh³dsa ma²dsa²lia¹dsa mi³ca¹juúh² Pablo cøng² jǿg³ la²:
―Dsio¹ báh³ ca¹tǿ² jǿg³ ca¹juúh² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³, hi² ca¹tsáih¹dsa hlai³ Isaías, dsa² hóg¹ quián² jniang³. Lah¹la² ca¹juúh² Diú¹³:
26 Lah¹la² gu³tseih³ dsa² judío:
Li¹ŋih³ báh³ hniah¹² jǿg³.
Di³ ha¹chi² li¹ŋë́h² hniah¹².
Jáih³ báh³ hniah¹².
Di³ ha¹chi² li¹leh¹³ hniah¹², gu³tseih³dsa.
27 Di³ ma²ca¹lø¹húh¹ dsi³ dsa² héi².
Mi³jøng² tsa¹li¹ŋë́²dsa.
Ma²ca¹løa¹ tsa¹niúh² guø³dsa.
Mi³jøng² tsa¹nang¹dsa jǿg³.
Ma²ca¹hmíh¹dsa mø³ni³dsa.
Mi³jøng² tsa¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa.
Jøng² tsa¹mi³hliú³jni dsa², ca¹juúh² Diú¹³.
28 ’Jøng² ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ―ca¹juúh² Pablo ―ma²ca¹tse¹ Diú¹³ jǿg³ ni³ dsa² tsa¹lán¹² judío ha²lah liúg² dsa² jmøi¹guǿi¹. Nang¹ báh³ dsa² héi² ―ca¹juúh² Pablo.
29 Mi³ca¹juúh² Pablo lah¹jøng², ca¹ŋi¹lia¹ dsa² judío héi², ti³dsii¹²dsa jǿg³ guiog³dsa.
30 Ton¹ ji²ŋi² jmai³ ca¹gú² Pablo ja³jøng², hniú¹² hliih³. Ca¹hie¹dsa ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹dsi¹lé² ja³quiah¹³dsa. 31 Ca¹téng²dsa jǿg³ quiah¹² ja³jmo¹ Diú¹³ héh¹. Tsa¹goh¹²dsa ca¹he¹dsa jǿg³ quiah¹² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. Ha¹chian² dsa² ca¹cuø¹ ju²méh³ dsøa¹².