27
Ca¹tse¹dsa Pablo juu¹² Roma
Mi³ca¹jmo¹dsa dsǿa¹²dsa tsei¹dsa jniang³ juu¹² huø¹ Italia, ca¹jë́h²dsa Pablo quianh¹³ jan² juu¹³ hlég² tsen² Julio, dsa² quianh¹³ hlég² quián¹² rai¹³ juanh¹². Jø¹² bíh³ ca¹jë́h²dsa calah ca²dsiog³ dsa² siáh² tiogh³ hni¹ŋí³. Jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ cøng² barco quiah¹² dsa² chian² jøa³juøi² Adramitio, barco dságh¹ juøi² tioh¹³ chiuh³ jmø³ŋih¹³ huø¹ Asia. Quianh¹³ jnieh³ Aristarco, dsa² chian² Tesalónica, juøi² tén¹² Macedonia. Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³. Mi³ca¹jni¹ ca¹dsi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Sidón. Ja³jøng² ca¹jmo¹ Julio juanh¹² dsǿa¹²dsa. Ca¹cuø¹dsa jǿg³ ca¹ŋó¹ Pablo juu¹² ja³quiah¹³ dsa² jenh² jǿg³ quianh¹³dsa, dsa² ca¹tangh² juu¹². Mi³ca¹huøi² jnieh³ Sidón, ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² cøg¹² huø¹ Chipre ja³tsa¹ca¹tǿ² ma¹dsio¹² dsí². Di³ ja² dsí² juu¹² ni³ ja³dsǿg³ jnieh³. Juu¹² ni³ jmø³ŋih¹³ ca¹dsø³juai¹³ jnieh³ cøg¹² ja³tén¹² Cilicia quianh¹³ Panfilia. Jøng² ca¹dsi¹niang¹³ jnieh³ Mira, juøi² tén¹² Licia. Ja³jøng² ca¹dsóh² juu¹³ hlég² cøng² barco quiah¹² dsa² chian² Alejandría, barco dság¹ juu¹² huø¹ Italia. Jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ barco jøng². Ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ ta¹huø³ ron¹² ton¹ hnøa¹² jmai³. Ja¹lái¹ ca¹dsi¹niang¹³ jnieh³ cøg¹² juøi² Gnido. Di³ hi² dság¹² dsí² ni³ ja³dsǿg³ jnieh³. Hi² jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ cøg¹² Salmón. Ca¹ŋi¹jeinh³ jnieh³ juu¹² coh¹³ huø¹ Creta. Jøng² huø³ hlaih¹³ ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² chiuh³ jmøi² huø¹ Creta, ca¹lah¹ca¹dsiég¹ jnieh³ cøng² ja³tsen² Buenos Puertos, cøg¹² jøa³juøi² Lasea.
Ma¹dsio¹² jmai³ ma²ca¹hén¹³ jnieh³. Ja¹quién¹ jí¹ jin² guǿi². Ma²tǿ² jmai³ ja³ué² ŋi¹nio¹dsa jmø³ŋih¹³. Jøng² ca¹tagh¹² Pablo jǿg³. 10 Ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² quianh¹³ jniang³, léi¹³jni tsa¹dsio¹ dsa¹ŋǿi² jniang³ chi²júh² dsǿg³ jniang³. Dsa¹hén² lio¹³ ma¹dsio¹² tioh¹³ barco cu¹dsie¹² quianh¹³ barco. Ju³li¹dsiág¹ jniang³ calah ―ca¹juúh²dsa.
11 Jøng² jǿg³ ca¹juúh² juu¹³ dsa² quin¹² barco quianh¹³ dsa² quiah¹² calah ca¹tónh¹ juu¹³ hlég² juu¹² cónh¹ jín³ jǿg³ ca¹juúh² Pablo. 12 Jøng² ca¹jmo¹ dsa² jue¹² jǿg³ hi² mi³ŋi¹niang¹³ jnieh³ jøa³juøi² Fenice, cøng² hag³ jmøi² quiah¹² huø¹ Creta neng¹² ta¹lah¹hian² hieg², ja³mi³dsa³jŋi³ jnieh³ jin² guǿi¹ chi²júh² mi³lé². Di³ tsa¹dsio¹ tiogh³dsa jin² guǿi² hag³ jmøi² Buenos Puertos ja³tiagh³ jnieh³.
Ca¹já¹ cøng² dsí² tí² ni³ jmø³ŋih¹³
13 Jøng² ca¹já¹ cøng² dsí² hei¹² huø¹. Ca¹já¹ juu¹² ta¹lah¹sur. Jøng² lë́²dsa lé² dsa²niang¹³ jnieh³. Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² cøg¹² chiuh³ jmøi² Creta. 14 Tsa¹hai³ jøng² ca¹já¹ cøng² dsí² tí² hlaih¹³ cu¹té¹² tsen² Noreste, ca¹tǿ² barco. 15 Jøng² ca¹can¹ dsí² barco. Cu¹dsie¹² ca¹cuú³ jnieh³ ca¹ŋó¹ barco quianh¹³ dsí². Di³ tsa¹lǿ² dsǿg³ jnieh³ juu¹² ni³ ja³ja² dsí². 16 Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ coh¹³ cøng² huø¹ neng¹² dsi²jo² jmø³ŋih¹³ tsen² Clauda. Ja³jøng² ja¹lái¹ ca¹tiúh¹ jnieh³ ca¹tí² jnieh³ niúh¹ barco cøng² mong¹² mi³chi³dsi¹³ ja³tag¹². 17 Mi³ca¹tí² jnieh³ mong¹² niúh¹ barco, ca¹hŋiéng²dsa barco quianh¹³ hnei¹³. Mi³jøng² tsa¹jue¹. Jøng² ca¹siég²dsa hmøah¹² jmo¹² cán² dsí² ŋøa¹² barco. Di³ goh¹²dsa na³ca¹tø³tsøh³ barco ni³ tsai³ cøng² ja³tsen² Sirte. Ca¹cuø¹dsa ca¹ŋó¹ barco quianh¹³ dsí². 18 Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹mi¹liag¹dsa ca¹tóh²dsa lio¹³ jmø³ŋih¹³, lio¹³ mi³tioh¹³ barco. Di³ hei¹² lah¹jøng² báh³ tí² dsí². 19 Ja³ma²hnøa¹² jmai³ jøng² ca¹tioh¹³ jnieh³ quianh¹³ gug² jnieh³ hi² jmo¹² ta³ quiah¹² barco jmø³ŋih¹³. 20 Hliú² jmai³ tsa¹ca¹jnia¹ hieg² quianh¹³ chi³neng¹². Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹lë́² jnieh³ hi² liúg² jnieh³. Di³ ma²ron¹² tí² dsí².
21 Jøng² mi³ma²ni³ŋó¹³ tsa¹quie¹³ jnieh³, ca¹nung² Pablo jøa²ja³tiagh³ jnieh³. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² quianh¹³ jniang³, mi³dsio¹ ju³ jmai³ ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ ca¹juǿi²jni hniah¹², hi² tsa¹mi³huái¹ jniang³ huø¹ Creta. Ha¹chi² lah¹la² mi³jenh¹² jniang³. Ha¹chi² lio¹³ mi³dsa¹hén² ju³ lah¹jøng². 22 Jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². Di³ ha¹chian² jniang³ dsiág¹. Jmáh¹lah barco báh³ dsa¹hén². 23 Ma²guiang³jni. Di³ cø²néng¹ ca¹jnia¹ jan² ángel quián¹² Diú¹³, Juu¹jni, dsa² mi²ti³jni jǿg³ quiah¹². 24 Ca¹juúh² ángel ca¹tsáih¹ jní²: “Tsa¹jmoh²hning ganh¹, Pablo. Hniuh¹² báh³ góh³hning ni³ rai¹³ guǿ¹² Roma. Ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ hi² tsa¹dsián¹ dsa² ŋi²nio³ quiánh²hning,” ca¹juúh² ángel. 25 Jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹², dsa² ŋioh¹². Di³ hé² báh³ jní² lé² ju³lah juúh² Diú¹³ ca¹juúh² ángel ca¹tsáih¹ jní². 26 Jøng² hniuh¹² dsiég¹³ jniang³ cøng² huø¹ neng¹² dsi²jo² jmø³ŋih¹³ ―ca¹juúh² Pablo.
27 Jøng² cøng² ja³neng² cónh¹ dsi¹neng¹², mi³ma²tǿ² guie¹quiún² jmai³ dsa²niang¹³ jnieh³ jmø³ŋih¹³ Adria, ca¹lø¹lih¹³ dsa² quin¹² barco ja¹quién¹ dsiég¹³ jnieh³ ja³ron¹² huø¹. 28 Ca¹can¹dsa héh¹ ha²cónh¹ jøh² jmøi². Jøng² ca¹jái¹dsa té¹² jmøi² guiég² ŋí². Jøng² mi³ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ hi³méh¹, ca¹can¹dsa calah héh¹. Ca¹jái¹dsa té¹² jmøi² guie¹hŋí² ŋí². 29 Jøng² goh¹² dsa² quin¹² barco, na³ca¹chi¹ŋiú² cang³. Ca¹tóh²dsa quiún² ŋí³ ti³dsøa¹³ hnei¹³ jmøi². Jøng² ca¹cǿin²dsa ja³tag¹³ barco. Mi³jøng² tsa¹ma¹ŋøa¹. Chian²dsa ju²hí³ dsøa¹² chi³jŋi¹²dsa hi² jní¹. 30 Jøng² mi³mi²gag¹² dsa² héi², hi² mi³cuøin¹dsa, ca¹siég²dsa mong¹² ni³ jmøi². Mi³jmo¹dsa hi² mi³tóh²dsa ŋí³ jmøi² ta¹lah¹dsi³ barco. 31 Jøng² ca¹juúh² Pablo, ca¹tsáih¹dsa hlég² quianh¹³ juu¹³dsa:
―Tsa¹lé² liúgh² hniah¹² chi²júh² cuénh² dsa² ná¹² barco ―ca¹juúh²dsa.
32 Jøng² ca¹tiu¹ hlég² hnei¹³ chi³hŋieng¹² mong¹². Ca¹ŋi¹ie¹² mong¹².
33 Mi³ma²hniuh¹² jní¹, ca¹møa¹ Pablo hi² quie¹³ jnieh³ ca¹lah¹jái¹ jnieh³. Ca¹juúh²dsa:
―Ma²tǿ² guie¹quiún² jmai³ na¹ tsa¹ŋih³ hniah¹² ha²lah lé². Ha¹chi² ma²ca¹quíh² hniah¹². 34 Jøng² møa³jni cǿh³ hniah¹² mih². Mi³jøng² liúgh² hniah¹². Di³ ha¹chi² jenh¹³ jniang³ jin³ hein². Ca¹lah¹jin³ cøng² mëh¹² jŋiu² dsi³ jniang³ tsa¹dsa¹hén² ―ca¹juúh² Pablo.
35 Mi³ca¹juúh² Pablo lah¹jøng², ca¹can¹dsa cøng² hi³ŋíh¹. Jøng² ca¹haih²dsa di³hmah³ Diú¹³ ja³ti³nang¹² ca¹lah¹já¹dsa. Ni³ jøng² ca¹dsiog¹dsa hi³ŋíh¹. Ca¹gǿh¹dsa. 36 Jøng² ca¹háih¹ dsǿa¹² jnieh³ ca¹lah¹jái¹ jnieh³. Ca¹quie¹³ jnieh³. 37 Mi³té¹² ton¹ ŋia²lúg² rø²dsǿ² ton¹lug¹guiá² rø²dsǿ² guiúg² jŋió² jnieh³, dsa² tiagh³ barco. 38 Mi³ca¹lø¹tan¹³ jnieh³, ca¹téng²dsa juu³ hi³ŋíh¹ ni³ jmø³ŋih¹³. Jøng² tsa¹hii² hi³méh¹ barco ca¹løa¹.
Ca¹jue¹ barco
39 Mi³ca¹jni¹ jøng², ha¹chi² ca¹lø¹cuuh¹² dsa² quin¹² barco huø¹. Jøng² ca¹jái¹dsa neng¹² cøng² guh¹² jmø³ŋih¹³ neng¹² tsai³ chiuh³ jmøi². Lë́²dsa cán²dsa barco ja³jøng² chi²júh² mi³lé². 40 Jøng² ca¹tiu¹dsa hnei¹³ ti³hai¹³ ŋí³ jmo¹² tsa¹ŋøa¹ barco. Cónh¹ lǿa¹² jøng² ca¹ŋi¹toh¹³ ŋí³ niúh¹ jmǿi¹. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹tsih¹dsa hnei¹³ mi³rø²hŋieng¹² hma² jmo¹² qui³jeinh¹² barco. Jø¹² bíh³ ca¹chio¹dsa hmøah¹² hei¹² dsi³ barco, hmøah¹² jmo¹² cán² dsí² ŋøa¹² barco. Jøng² ca¹jmo¹dsa ca¹ŋó¹ barco juu¹² chiuh³ jmøi². 41 Ni³ jøng² ca¹dsiég¹ barco cøng² dsi²jo² jmøi² ja³tsa¹jøh². Ca¹hí¹ dsi³ barco jøa³tsai³. Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹jŋiangh¹². Jøng² ca¹jmo¹ jmøi² ca¹jue¹ ja³tag¹² barco. 42 Jøng² hniu¹ hlég² mi³mi¹dsian¹²dsa dsa² mi³tiogh³ hni¹ŋí³ mi³jian²dsa. Mi³jøng² tsa¹cuøin¹dsa gǿi¹dsa jmøi². 43 Jøng² tsa¹ca¹cuø¹ juu¹³ hlég² jǿg³. Di³ tsa¹hniu¹dsa jón² Pablo. Jøng² ca¹jmo¹dsa héh¹ dsa¹togh¹dsa jmøi² lah¹ni³ ju³lah dsa² të́² gǿi¹ jmøi², hi² dsa¹lé²dsa juu¹² chiuh³ jmøi². 44 Ni³ jøng² dsa¹lé² dsa² siáh² juu¹² ni³ jag¹³ hma², ho¹ ju³ jneh³ hma² siíh² quiah¹² barco. Lah¹jøng² ca¹dsiég¹ jnieh³ chiuh³ jmøi². Ca¹lúg² jnieh³ ca¹lah¹jái¹ jnieh³.