26
Ca¹tsih¹ Pablo jǿg³ dsøg¹² quiah¹² ni³ rai¹³ Agripa
Jøng² ca¹juúh² Agripa, ca¹tsáih¹dsa Pablo:
―Lé² báh³ tsǿh³hning jǿg³ dsøg¹² quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹jú² Pablo gug². Ca¹juúh²dsa:
―Tøa¹² báh³ dsøa¹jni ma²tsenh¹²jni neih³hning rai¹³ Agripa, hi² lé² juǿi³jni hning² ha²lah lǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹ dsag³ cuøh¹² dsa² judío jní². Ma²ŋih³hning cu²rø² ha²lah lǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹ mai³¹ quián¹² jnieh³ dsa² judío. Ma²ŋih³hning ha²lah lǿa¹² jǿg³ quián² jnieh³. Jøng² juanh¹² jmóh³hning hoh¹². Nǿngh³hning jǿg³ quieg¹jni.
Lah¹la² mi³ŋøa¹² Pablo niúh¹ jín³ hi² ca¹hé¹dsa jǿg³
’Jøa³ ja³tiogh³ dsa² judío ca¹ŋi¹juanh¹²jni juøi² go²jni quianh¹³ jøa³juøi² Jerusalén. Ma²ŋi¹² báh³ dsa² héi² ha²lah ca¹ŋøa¹jni cónh¹ jmai³ meh²jni. Ma²lán¹²jni dsa² fariseo cónh¹ jmai³ lah¹ni³ ma²juanh¹²jni. Cu²rø² hlaih¹³ lǿa¹² mai³¹ quián² jnieh³ dsa² fariseo ha²lah jmo² jnieh³ ja³cog² Diú¹³ cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ dsa² jag¹³ siíh². Ma²ŋi¹² báh³ dsa² héi². Di³ tsa¹ne³ hi² tsih¹dsa jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni mi³né³. Huu¹³ la² báh³ ma²tsenh¹²jni ni³ dsa² ta³: Di³ hé²jni jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ dsa² hóg¹ quián² jnieh³ hi² hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Hi² jøng² báh³ mi²juanh¹² cu¹dsie¹² ta³guie¹tǿn² chiúh³ dsa² go² jnieh³ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹² lah¹huu² lah¹jmø². Di³ hniu¹dsa jái¹dsa ja³li¹ti¹ jǿg³ jøng². Huu¹³ hé²jni jǿg³ jøng² cuø¹² dsa² judío dsag³ quieg¹ jní², hning² rai¹³ Agripa. ¿He² løa¹ lë́h² hniah¹² ué² jǿg³ jøng², hi² jmo¹ Diú¹³ hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹?
Lah¹la² ca¹mi¹dsian¹² Pablo dsǿa¹² dsa² quián¹² Jesús lah¹jiá¹²
’Jø¹² bíh³ jní², lë́²jni lah¹jiá¹² hi² hniuh¹² jmo³jni ma¹dsio¹² hi² lé² tsa¹ma¹dsø¹cón³ jǿg³ quiah¹² Jesús, dsa² chian² Nazaret. 10 Jøng² ca¹jmo¹ báh³ jní² lah¹jøng² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹cuø¹ juu¹³ jmi²dsa² jǿg³ ca¹togh²jni jue¹² dsa² quián¹² Jesús hni¹ŋí³. Jø¹² bíh³ hiug² dsøa¹jni ca¹mi¹dsian¹²dsa ca²dsiog³ dsa² quián¹² Jesús. 11 Hliú² rón² ca¹cuø¹jni dsa² héi² ju²lih¹³ dsøa¹² lah¹cøng² lah¹cøng² guøh¹². Hno¹jni jmo¹³jni tø¹cøg¹² Jesús. Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² mi³hián³jni dsa² héi² ca¹lah¹ca¹ŋi³hniah¹³jni dsá¹ juøi² go² dsa² siáh².
Ca¹dsii¹ Pablo calah jǿg³ ha²lah ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa
(Hch. 9.1-19; 22.6-16)
12 ’Huu¹³ jøng² ca¹ŋó¹jni jøa³juøi² Damasco. Chian²jni bí² ca¹cuø¹ juu¹³ jmi²dsa². 13 Jøng² lah¹la² ca¹løa¹ dsi²juu¹², rai¹³. Cónh¹ dsi¹hiég¹ ca¹jái¹jni cøng² si² guiuh¹³. Ca¹táih¹ si² lah¹tan¹³ ja³mi³ŋøa³jni quianh¹³ dsa² quianh¹³jni. Hiug¹² jín³ hi² taih¹² si² cónh¹ jín³ hieg². 14 Cu¹dsie¹² ca¹canh¹ jnieh³ ca¹lah¹jái¹ jnieh³. Jøng² ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ jan² dsa² quianh¹³ jǿg³ hebreo. Ca¹tsáih¹dsa jní²: “Saulo, ¿he² løa¹ mi²dsianh¹³hning dsøa¹jni? Hŋiah¹ báh³ hning² jmoh³hning ju³lah jmoh¹² ca³juu² quieng¹² hma² høah¹² juu¹³jah,” ca¹juúh²dsa. 15 Jøng² ca¹juúh¹jni: “¿Hein² hning² iéh², Guiuh¹³?” ca¹juúh¹jni. Jøng² ca¹juúh² Juu¹³ jniang³: “Jesús báh³ jní², dsa² mi²dsianh¹³hning dsǿa¹². 16 ¡Hiugh¹² nung²! Huu¹³ la² na²mi³jnia¹³jni neih³hning hi² lénh²hning dsa² mi¹ti¹ jǿg³ guieg¹jni, dsa² hǿ² jǿg³ ha²lah lǿa¹² quieg¹ jní², hi² na²jaih³hning jní² na¹ quianh¹³ hi² jáih³hning jmai³ siíh². 17 Jøng² tsë́³jni hning² juu¹² ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío. Tsa¹cuø³jni jǿg³ jŋaih¹ dsa² judío, a¹jáng¹ dsa² héi² calah. 18 Tsë́³jni hning² ja³tiogh³ dsa² héi². Mi³jøng² li¹ŋi¹²dsa jǿg³ dsøg¹². Tsa¹ma¹hé²dsa jøg³ siíh². Mi³jøng² li¹quián¹²dsa Diú¹³. Lé² tsa¹ma¹chian² Satanás bí² ja³cog²dsa. Dsa¹hén² dsǿg³dsa. Li¹quianh¹³dsa dsa² han¹³, dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní²,” ca¹juúh² Juu¹³ jniang³.
Ca¹nǿng² Pablo jǿg³ quiah¹² Jesús
19 ’Jøng² rai¹³ Agripa, ha¹chi² ca¹jmo¹jni tsa¹ca¹nang¹jni mi³ca¹jái¹jni hi² jøng² guiuh¹³. 20 Lah¹ni³ ca¹ton¹jni jǿg³ jøng² jøa³juøi² Damasco. Ni³ jøng² ca¹ton¹jni jǿg³ jøa³juøi² Jerusalén, quianh¹³ ta³cøng² ja³tén¹² Judea, quianh¹³ go² dsa² siáh² calah. Ca¹ton¹jni jǿg³ jéinh¹ dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² Diú¹³ quianh¹³ jǿg³ tsa¹ma¹jmo¹dsa hi² hlaih¹³, hi² mi¹léi¹³dsa ma²jéinh¹ dsǿa¹²dsa. 21 Huu¹³ jøng² ca¹chiángh² dsa² judío jní² ja³dsi¹² guøh¹² hi² mi³jŋaih¹dsa. 22 Jøng² ca¹mi³hag¹³ Diú¹³ jní². La² báh³ tsenh¹²jni ta¹na¹. Ton²jni jǿg³. Juǿi²jni dsa² canh¹³ quianh¹³ dsa² meh². Jøng² ha¹chi² jǿg³ siíh² ton²jni. Jmáh¹lah jǿg³ ca¹he¹ Diú¹³ ha²lah lé², jǿg³ lǿa¹² ni³ si² ca¹jmo¹ hlai³ Moisés quianh¹³ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quianh¹³dsa. 23 Jǿg³ la² báh³ jøng²: Hi² hniuh¹² jón² Cristo. Jøng² dsa² héi² hiog¹ lah¹ni³. Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ dsøg¹², cu¹dsie¹² dsa² judío quianh¹² dsa² siáh² calah ―ca¹juúh² Pablo.
Ca¹jmo¹ Pablo hi² mi³hé² Agripa jǿg³ quiah¹² Jesús
24 Mi³ca¹juúh² Pablo jǿg³ jøng², ca¹hløah¹ Festo tí². Ca¹juúh²dsa:
―Ŋah¹² báh³ hning², Pablo. Ma²ŋih³hning ma¹dsio¹² si² ma²ca¹jmo¹ hi² ŋah¹²hning ―ca¹juúh²dsa.
25 Jøng² ca¹juúh² Pablo:
―Ha¹chi² ŋá¹²jni, Guiuh¹³ Festo. Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² dsioh¹²jni hniah¹², jǿg³ té¹² báh³. 26 Hein³ rai¹³ guǿ¹² ná¹² ma²ŋi¹² jǿg³ jøng². Hi² jøng² báh³ tí² dsøa¹jni juǿi²jni dsá¹ jǿg³ ma²na²juúh¹jni. Lë́²jni ma²ŋi¹²dsa jǿg³. Di³ ha¹chi² ca¹løa¹ lah¹jøng² ju³lah ja³quiunh³, ja³tsa¹jái¹² dsa². 27 ¿Tsa³héh²hning jǿg³ ca¹juúh² dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, rai¹³ Agripa? Guiang³ báh³ jní² héh²hning jǿg³ ―ca¹juúh² Pablo.
28 Jøng² ca¹juúh² Agripa, ca¹tsáih¹dsa Pablo:
―¿Ho¹ lë́h²hning li¹quianh¹³jni Cristo quianh¹³ ton¹ hnøa¹² jang³ jǿg³? ―ca¹juúh²dsa.
29 Jøng² ca¹juúh² Pablo:
―Ju³ lah¹la² quianh¹³ ton hnøa¹² jang³ jǿg³, ju³ lah¹la² quianh¹³ ma¹dsio¹² jǿg³, ju³jmo¹ Diú¹³ lénh²hning ju³lah lán¹² jní² cu¹dsie¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² na²nǿng² jǿg³ na²juúh¹jni. Jmáh¹lah hi² la² báh³: Tsa¹hno¹ hi² hŋio¹dsa hniah¹² quianh¹³ cadena, ju³lah chi³hŋio¹² jní² ―ca¹juúh² Pablo.
30 Mi³ ca¹juúh² Pablo lah¹jøng², ca¹nung² rai¹³ quianh¹³ dsi³máh² quianh¹³ Berenice quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² mi³tiogh³ quianh¹³dsa. 31 Ca¹ŋi¹lé²dsa tø¹cøg¹². Jøng² ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Ha¹chi² ma²ca¹jmo¹ dsa² ná¹² hi² jón²dsa. A¹jáng¹ hi² hniuh¹² hiúg³dsa hni¹ŋí³ calah ―ca¹juúh²dsa.
32 Jøng² ca¹juúh² Agripa, ca¹tsáih¹dsa Festo:
―Mi³lé² liúg² dsa² ná¹² ju³ jmai³ tsa¹ca¹møa¹dsa hi² mi¹rø¹² rai¹³ guǿ¹² Roma jǿg³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa.