RETAKARI ROSANKENATZINIRI PABLO CORINTO-SATZI
1
Wethataantsi
Naaka Pablo otyaantzimirori jiroka osankenarentsi. Rotyaantaperore Jesucristo ninatzi, tema iri Pawa kowakaakenawori, ikaimashiretakena. Ari notsipatakari Sóstenes nosankenatzimiro. Iriitake noshiyakagairi iyeki. Eeroka nosankenayetzini pikaatzira pipiyowentaari Pawa janta Corinto-ki, rotampatzikashireyetaimi Cristo Jesús. Iri kaimashireyetaimiri pikiteshiretantaari, poshiyakotaari nampiyetawori tsikarikapaini, aakotapiintairori iwairo Awinkatharite Jesucristo, tema irijatzi Pinkathariwentairiri irirori. Onkamintha ineshironkayetaimi Ashitairi Pawa, kameetha risaikakaayetaimi, ari inkantzitemiri eejatzi Awinkatharite Jesucristo.
Riwetharya Pablo ritasonkawentantaitzira
Niwetharyaapiintari naaka Pawa, tema antawoite ineshironkayetaimi, itsipashiretakagaimiri Cristo. Irijatzi kantakaawori pikenkithatakotantariri, piyotakoperotantariri eejatzi. Irootake poisokerotantakawori netakarira nokenkithatakotzimiri Cristo. Pikanta poyaawentziri ripiye Awinkatharite Jesucristo, tekaatsi kowimotemine ritasonkawentzimi pantawaitantaanariri irirori. Iriira kantakayaawone pinkyaaryoowentantyaariri irojatzi ripiyantaiyaari, iro eero otzimanta oita riyakowentapaimiri irirori. Kisokero rowimi Pawa, iriitake kaimashiretaimiri paapatziyantaariri Itomi Awinkatharite Jesucristo.
¿Ishekitzima pairani irirori Cristo?
10 Iyekiite, naakotemiri iwairo Awinkatharite Jesucristo noshintsithatemi, nonkante: Paapatziyawakaayetaiya, oshiyawaitaiyaawo apaanime onkantya pikenkithashiretziri, eero pipankenatawakaantawo oitarika. 11 Tema nokemakeri isheninkapaini Cloé ikantapaakena te paapatziyawaka kameetha. 12 Eenitatsi pitsipayetari janta kantatsiri: “Nokemisantziri naaka Pablo.” Itsipa kantayetatsiri: “Iri nokemisantziri naaka Apolos.” Itsipa kantatsiri: “Iri nokemisantziri naaka Pedro.” Eenitatsi itsipa kantayetanaintsiri: “Nokemisantziri naaka Cristo.” 13 ¿Ishekitzima pairani irirori Cristo? ¿Naakama kentakowentakemiri? ¿Naakama raakotaitake romitsitsiyaatantaitakemiri? 14 Iroowa niwetharyaantariri Pawa, ikamintha te naaka omitsitsiyaatemine. Apatzirowa nomitsitsiyaamatsitakeri Crispo, notsipataakeri Gayo. 15 Arira ontzimakeme ñaantsipooki iroñaaka, inkantaiteme: “Nomitsitsiyaawentakari naaka Pablo.” 16 ¡Jaa! Irijatzira nomitsitsiyaatzitakari Estéfanas, notsipataakeri isheninkapaini. Te nokenkithatziro tzimatsirika itsipa nomitsitsiyaatakeri. 17 Te iro rotyaantantenari Cristo nomitsitsiyaatante, iroowa rotyaantantakenari nonkamantantairo Kameethari Ñaantsi. Te noshiyakotapaakari tzimatsiri riyorenka nokenkithatakotzirowa Kameethari Ñaantsi. Tema te nokowi aminaashiwaitya irooperotzira ikentakoitantakariri Cristo.
Iri Cristo, ishintsinka Pawa, riyorenka eejatzi
18 Arika ankenkithatakaawetyaari kaari oshiretyaawone tsika ikanta ikentakoitakeri Cristo, roshiyakaantai masontzi anatyeeme. Irooma aakapaini awisakoshiretai, ayotai imaperotatyaaga roñaagantakero ishintsinka. 19 Tema rosankenatakotzitaitakari kaari oshiretachane, ikantaitake:
Naapithateri riyorenka ikaatzi yotanewetachari.
Nompeyapithateri ikenkithashiretanewo ikaatzi kenkithashiryaawetachari.
20 ¿Tsika inkantaiyaaka yotaneri? ¿Tsika inkantaiyaaka yotzinkari ikaatzi yotaantawaitzirori irooperotzimotziriri iriroripaini? Pawaga omasontyaayetairiri isaawikisatzipaini, ikaatzi yotanewetachari pairani. 21 Tema jirikapaini yotanewaitashitachari, te riyotziri Pawa. Iriima Pawa rimatziro riyotanetzi, inimotakeri rowawisaakoshiretairi kemisantañaanetairiri, inkantawetya intzimayete oshiyimowetari masontzishirenkantsi inatzi riñaane Pawa. 22 Arika iñeero nosheninkapaini Judá-ite ritasonkawentantaite, iro inkemisantantyaari iriroripaini. Iriima Grecia-thatori, arika inkemeri roshiyakaantziri iriroripaini yotaneri rinatzi, iriitake inkemisantayeteri. 23 Irooma naaka, nokenkithatakotanairi Cristo tsika ikanta ikentakowentantaka. Irootake ikompitzimotantakariri nosheninkapaini. Iriima Grecia-thatori roshiyakaakena nomasontzishirewaitatyeeme. 24 Iro kantzimaitacha aakapaini, ayotaiyini roñaagantairo Cristo Itasorenka Pawa, eejatzi riyorenka. Irojatzi riyoyetairi maawoini ikaimashireyetairi Pawa, onkantawetakya Judá-ite rinatzi, kaaririka Judá-ite, maawoini. 25 Tema Pawa ranairi yotanewaitashitachari atziripaini, okantawetaka jirika atziripaini oshiyimowetakari masontzitaantsi inatzi ikantayetakeri Pawa. Tema Pawa ranairi atziripaini oshekitzimotziri ishintsinka, okantawetaka jirika atziripaini oshiyimotakari te aawyaantanete okaatzi rantawetakari Pawa.
26 Iyekiite, ontzimatye pinkenkithashiryaakotawakero tsikarika pikantaiyani eeroka pairani, tekera ikaimashiretaitzimiita. Te itzimaperotzi yotaneri pikaataiyinira, te itzimaperotzi peewarite, te itzimaperotzi iriiperori pinkathariwentzimiri. 27 Iri kantacha Pawa riyoyaayetairi roshiyakaawetakari atziripaini masontzi rinatzi, iro rowaañaantaiyaariri paata yotanewaitashitaneri. Riyoyaayetairi eejatzi roshiyakaawetakari kaari aawyaawaitaneri, iro rowaañaantaiyaariri paata iriiperoripaini. 28 Ari ikenakairori Pawa riyoyaantariri imanintanewo atziripaini kaari iriiperotzimoyeterine. Iro opoñaantaari opantzimotaari okaatzi imanintaweetakari. 29 Ari ikenakairori Pawa eero itzimanta iita asagaawentawaitachane. 30 Iriira Pawa tsipashiretakagaimiriri Cristo Jesús, rotyaantairi riyotanetakaayetaimi, rotampatzikashireyetaimi, rowameethashireyetaimi. Iri pinakowentaimiri pisaikashiwaitantaari kameetha. 31 Irootake rosankenatzitaitantakawori pairani, kantatsiri:
Tema tekaatsi pantyaawone rasagaawentaitya apaniroini.
Iroowa pantaperotawori asagaawentaiyaawo rantayetziri Awinkatharite.