2
Ikenkithatakoitairi Cristo ikentakoitakerira
Iyekiite, niyaatake pairani nareetzimi nokenkithatakotakemiri Pawa, te noshiyakotapaakari yotanewaitashitaneri, te nonintathawaitashitapaakemi. Apatziro nokowaperotanakero nokenkithatakotaimiri Jesucristo, ikentakoitakerira. Te noñiiro inimotena kameetha nisaikimotemi thaawashireri nokantaka. Iro kaari oitsinampaantzimi niñaaneyetakari, te oshiyawo riñaane yotanewaitashitachari. Iro kantacha okaatzi niñaaneyetakari, oñaagantakeri Tasorenkantsi, oñaagantakero ishintsinka. Ari okantakari, iro ishintsinka Pawa ikemisantakaantakemiri, kaari riyorenka atziripaini matakayemirone.
Itasorenka Pawa oñaagantakerori
Iro kantzimaitacha, arika ankenkithatakaayeteri antakishireri, iro kameethatatsi ankenkithatakoteniri yotanetaantsi. Iro kantacha jiroka yotanetaantsi, te oshiyawo okaatzi riyotanewaitashitari isaawikisatzi, okaatzira riyotanewaitashitari pinkathariwetachari iroñaaka. Eerowa rashi rowaatyeero jirikapaini. Jiroka yotanetaantsi nokenkithatakotziri naaka, te riyotakoperoitziro pairani. Oshiyawaitakawo rimanaitatyeerome. Irootake ikowitakari Pawa, iro añaantaiyaawori paata rowaneenkawo. Jirikapaini pinkathariwetachari iroñaaka, tekaatsi apaani yotakoperoterone jiroka yotanetaantsi. Arime riyoterome, eeromachee ikentakotakaantzirime Awinkatharite, oshekitzimoperotziri rowaneenkawo. Iro kantzimaitacha, rosankenatakoitakero pairani, ikantaitake:
Okaatzi ikashaakaakeriri Pawa nintayetairiri irirori,
Anaaperotziro iñaapiintaitziri, ikemapiintaitziri,
Anaaperotzitawo okaatzi anewiyatakari.
10 Irooma aakapaini, rotyaantakairi Itasorenka Pawa riyotakaantairori. Ari ikantari Tasorenkantsi, riyotakaaperotairi Pawa. 11 Tekaatsi materone riyotakotero ikenkithashiretari itsipa atziri, apatziro riyotziro ishireki irirori. Ari ikantari eejatzi Pawa, tekaatsi yotakoterine ikenkithashiretari apatziro riyotziro irirori ishireki. Jirika Tasorenkantsi, ishire Pawa rinatzi. 12 Irootake añaantawori inampishiretakagairi Pawa Itasorenka ashireki, iro ayoperotantaiyaawori okaatzi ikashaakaakairi aakapaini akemisantayetaira. Iroowa kaari riyomatsitai isaawikisatzipaini, 13 yotaantapiintakerori riyotashiwaitari irirori. Okaatzira akenkithatakotakeri aakapaini iroowa riyotakaayetairi Tasorenkantsi. Iroowa akenkithatakaayetairiri antakishireri tsika okantakotajaanta ashire.
14 Iriima ikaatzi kaari antakishireri, te ikemisantziro iriroripaini riyotaantawetari Tasorenkantsi, oshiyimowaitakari masontzishirenkantsi. Te onkantaatsikaitya riyotakotairo irirori, tema te inampishiretantari Tasorenkantsi riyotakaantyaariri. 15 Irooma aakapaini antakishireri, aritake ayotairo maawoini tsikarika oiyeta. Aritake okanta, okantawetaka te ikemathatai isaawikisatzipaini jimpe akantayetanaa aakapaini. 16 Irootake rosankenatakoitakeri jaka, kantatsiri:
¿Tzimatsima yotakoperotairine ikenkithashiretanewo Awinkatharite?
¿Tzimatsima materine riyotairi?
Irooma aakapaini, riyotakaayeetairo ikenkithashiretanewo Cristo.