3
Antawaitainiriri Pawa
Iyekiite, te nimatero nonkenkithatakaayetemi nokemetzirira nokenkithatakairi antakishireri. Oshiyawaitakawo owakerame pawentagaiyaari Cristo. Oshiyawaitakawo eejatzi eenirome pinkaatziinite, eenirome inthotagaitemi, te ipaitzimiro kisotatsiri owanawontsi. Tema te okanta pinkemathatairo niyotaawetakemiri, irojatzi pikantayeta iroñaaka. Tekeraata pantakishiretziita. Tema okaatzi piñaanatawakaapiinta, pikisaneentawakaayetaga. ¿Kaarima jiroka rantapiintziri thainkantzinkaripaini? Tema eenitatsi, kantatsiri: “Nokemisantziri Pablo.” Itsipa kantayetatsiri: “Nokemisantziri naaka Apolos.” ¿Kaarima jiroka oshiyawori riñaanaminthatawakaayetari thainkantzinkaripaini?
¿Noitaka naaka? ¿Iitaka Apolos? Naakawetaka apitepaini rimperatanewo Pawa, rotyaantakena nonkenkithatakaayetaimi, pinkemisantantaiyaari eerokapaini. Tema naaka noshiyakari pankiwaitatsineme. Iriima Apolos roshiyakari oyaatapaakenaneme rithamaitakotero nompankiterime. Iriima Pawa iriitakeme antakitakaironeme pankirentsi. Te ririiperotzi pankitakerori, ari roshiyari thamaitakotakerori. Iriira iriiperotatsi Pawa, rantakishiretakaayetaimi. Oshiyawaitakawo intzimatyeeme rantawaitakaanewo. Rotyaantaitakeri impankiwaite, rotyaantaitake itsipa rithamaitaantero. Apatziro ripinamatsitakeri okaatzira rantawaitake, roipiyaitairi inampiki, tema te ikowaperota irirori. Ari nokantakari naakapaini, oshiyawaitakawo naakame antawaitziniriri Pawa. Irooma eerokapaini, poshiyawaitakawo eerokame pankirentsimashi. Poshiyawaitakawo eejatzi eerokame pankotsi.
10 Naaka oshiyakariri yotzirori riwetsikawaitzi. Naaka etakaantanakawo niwetsikakero pankotsi, Pawa neshironkatakenari niwetsikantawori. Irojatzi ripokantapaakari itsipa thonkaterone riwetsikero. Iro kantacha ontzimatye ramatsinkawentyaawo rithonkantyaawori kameethaini. 11 Iriitakera Jesucristo oshiyawori retapiintaitari raayeetziro riwetsikantaityaawori pankotsi. Eerowa okanta ripoyaayeetairi. 12 Arika rowatzikaitakero retapiintaitari, aritake rithonkaitairo pankotsi. Kantacha riwetsikantaityaawo ooro, koriki, mapipaini poreryaayetatsiri. Ari imatakya eejatzi riwetsikantaityaawo inchapanke, kompiroshi, sawooshi. 13 Iro kantacha, arika itaiya pankotsi, ari iñagaitero oitarika riwetsikantaitakawori pankotsi. 14 Irooma riwetsikantaityaaworika mapipaini, eero itaayeta, imaperotatya okisonetzi riwetsikantaitakawori. Osheki ripinaperoiteri wetsikakerori pankotsi. Ari inkantaiyaari eejatzi roshiyakaawentaitakeri wetsikiro pankotsi, ripinaperoitairi eejatzi. 15 Irooma riwetsikantaityaaworika pankotsi kaari shenkaatsine itaya, eepichokiinira ripinayeetairi jirika. Ari inkantaiyaari eejatzi roshiyakaawentaitakeri wetsikakerori pankotsi, eepichokiini inkantaiya rawisakoshiretantaiyaari, roshiyaiyaari awisakotatsiri ritaawetyaame.
16 ¿Tema piyotaiyini eerokapaini, eeroka oshiyakaawentzi pankotsi? Tema oshiyawaitakemi eerokame itasorentsipankote Pawa, eerokatake risaikashiretantaka Tasorenkantsi. 17 Arika intzime owaariperoterine oshiyawori itasorentsipankote Pawa, ari rowaariperoitairi irirori, tema tasorentsi inatzi ipanko. Iro roshiyakaawentaitzimiri eejatzi eerokapaini.
18 Paamaiya ramatawitaitzimikari. Eenitatsi janta kantatsiri: “Yotaneri ninatzi.” Iri kameethawetacha jirikapaini inkenkithashiretakotairome oshiyimowetakariri isaawikisatzi masontzishirenkantsi inatzi. Tema jiroka, irootake kantakayaawone riyotanetantaiyaari. 19 Tema Pawa te opantzimotari roshiyakaantapiintakeri isaawikisatzi yotanetaantsi inatzi. Iroowa rosankenatakoitakeri pairani, ikantaitake:
Iriira Pawa otaiyakeriri yotanewaitashitachari riyoshirenkakiini.
20 Rosankenaitake eejatzi kantatsiri:
Riyotzitakawo Pawa ikenkithashirewaitari yotanewaitashitachari.
21 Iroowa eero rasagaawentantawo atziripaini riyomatsiwetari iriroripaini. Irooma eerokapaini piyotakoyetairo maawoini: 22 Okaatzi niyotaayetakemiri naaka, irojatzi riyotayitakemiri Apolos, irojatzi riyotayitzitakemiri Pedro, tsika okantakota isaawikisato, añaamentotsi, kaamanetaantsi, awisayetatsirika iroñaaka, awisayetaatsine eejatzi paata. Arira piyotakoyetairo maawoini jiroka, oshiyawaitakawo eerokame ashityaawoneme maawoini, * Iitaitziri jaka “Pedro”, irijatzi iitaitziri “Cefas”. 23 tema eerokapaini rashiyetaa Cristo, iriima Cristo rashitaari irirori Pawa.

*3:22 Iitaitziri jaka “Pedro”, irijatzi iitaitziri “Cefas”.