4
Rantawaire Otyaantaperoriite
Ari okantari, ontzimatye roshiyakaayeetaina rimperatanewo Cristo, naakapaini rowake niyotaantayetairo kaari riyotakoweeta pairani. Iro kantacha itzimirika rowaitakeri rantayetairo oitarika, ontzimatye inkyaaryoowentairo rimatantaiyaawori kameethaini. Niyotzi naaka piyomaatakaatyaanari nokaataiyinira. Tekaatsi oitya pikowirika paminakotenawo nantakerorika kameethari. Tekaatsi oitzimaitya inkowerika raminakotenawo jewayetatsiri nampitsiki. Tema te nokenkithashiretawo naaka nimonkatziyaari nokaataiyinira. Arikame naminakotya naaka, aamaa tekaatsi noyenakaashitane. Iro kantacha tera naaka aminakowaitachane, iriitakera Awinkatharite aminakoperotainane. Eero pimatziro eerokapaini piyomaatyaari iitarika. Iriira Awinkatharite aminakoyetairine maawoini ripiyairika. Iriitake ooñaawontapairone okaatzi rantaitakeri manaantsikiini. Ari rooñaawontapairo eejatzi okaatzi akenkithashirewetari antayeterime. Ari inkantaiyaari Awinkatharite thaamentakotaimine paata.
Okaatzi nokenkithatakotakemiri jaka, naaka oshiyakaawentacha notsipatakarira Apolos. Iroowa nokantantzimirori poisokerotantyaawori Osankenarentsipero, tema irootake ikantaitapiintziri: “Eero panaakairo osankenatainchari.” Pipakagairo okaatzi pimonkatziyapiintakena, pasagaawentapiintana pikantaiyini, “Jirika anairiri itsipa.” Okaatzi pikantakeri ¿Piñaakama eeroka panayiri itsipapaini? ¿Piyotashitawoma apaniroini kaari riyotagaitzimiri? ¿Iitaka pasagaawentantari, apaniroinima piyotanetashita?
Pasagaawentawaitaka eerokapaini poshiyakotakari pinkatharipaini, ashaagantzinkaripaini, aashiryaaneentziri rowanawo. Oshiyawaitakawo te niyotaimi naakapaini. Pimpinkathariteetatya iroñaaka nontsipatantemiri naaka pimpinkathariwentante. Tema naakapaini Otyaantaperoriite te noshiyari pinkatharipaini, te niriiperowaite. Oshiyawaitakawo rowamaakaantatyeename Pawa, maawoini raminakowentaitakena rowamagaitanaga, raminakotakena atziripaini eejatzi maninkariite. 10 Ikenkithashiretakoitakena tekaatsi pantenane nokenkithatakotzirira Cristo. Irooma eerokapaini pikenkithashireta yotaneri pinatzi pikenkithatakotairi irirori. Irooma naaka ikenkithashiretakoitana te naawyaashireperowaite. Irooma eerokapaini ikenkithashiretakoitakemi aawyaashirewaitaneri pinatzi. Osheki ipinkathaitakemi eerokapaini, irooma naaka, temacheeni. 11 Eekero nokemaatsiwaitatyaawo, irojatzi nokanta iroñaaka, nitasheneentawaitzi, nomereneentawaitzi, thonkatakowaitakena, rowatsinaawaitaitakena, te otzimi nopanko, 12 osheki nantawaitake, naakatake antawaiwentacha. Itzimirika kisaneentawaitenane, noneshironkatziri naaka. Arika rowatsinaapookiwaitaitakena, kisashiwaitaneri nokanta. 13 Arika inkaweyawaitaitena, noitsimaryaayetziri. Roshiyakagaitakena kaagashi tekaatsi pantenane. Irojatzi ikantaitana iroñaaka.
14 Te iro nosankenatantawori jiroka nokowi nowaañaashireyetemi, tema nokowatzi nonkaminaayetemi, noshiyakotari ipaapateetari ikaminayiri retakotanewo itomi. 15 Tzimawetacha osheki kowawetachari riyotagaimime eerokapaini, iro kantacha te niyote tzimawetacharika kowawetachane raakameethatemi roshiyaari ashitzimiri. Irootake noshiyakaawentakeri naaka, oshiyawaitakawo iriime Jesucristo matakaakenawone noshiyakotyaari ashitzimiri, nokenkithatakaapaakemiro pairani Kameethari Ñaantsi. * Kantakotachari jaka “osheki”, aamaaka ikaatzi 10,000 atziri. 16 Irootake nosankenatantzimirori jiroka: Poshiyakotaina naaka. 17 Irootake notyaantantzimiriri iroñaaka Timoteo, noshiyakaakeri iriime netakotanewo notomi, iriitake kyaaryoowentakeriri Awinkatharite. Iriitake kenkithatakaapaimirone jimpe ikantakagaana Cristo, niyotaayetairi kemisantzinkaripaini tsikarika risaikayetzi. 18 Tzimatsira pikaataiyini janta asagaawentachari, ikowaiyini pinkemisanteri irirori. Roshiyakaatzi eero napiitairo nareetaimi. 19 Iro kantacha intsipaite nipiyapaake, iriirika Pawa kowatsine. Iro noñaantyaawori kyaaryoorika raawyaashirewaitzi ikaatzi asagaawaitainchari janta. Aamaashitya riñaawaipookitashitarika. 20 Tema ikaatzi ipinkathariwentairi Pawa, iriitake oñaaganterone raawyaashirenka. Te riñaawaipookitashita. 21 ¿Arima inimotakemi nareetemi nowasankewaitapaakemirika? Iroowa pikowiri noneshironkatapaakemi, eero noshintsineentawaitapaakemi.

*4:15 Kantakotachari jaka “osheki”, aamaaka ikaatzi 10,000 atziri.