5
Riyakowentaitziri antayetzirori koweenkatatsiri
Tema nokemake eenitatsi pitsipatari janta, imayempiwaitake. Rantakero koweenkatatsiri kaari ikemakoitziri rantero thainkantzinkari. Tema rathataakawo irinirothori, iinantari ipaapate. ¿Iitaka pasagaawaitantari pitsipatari antakerori jiroka? Te powashiretakotyaari piñaakerira rantakero. Tema iro kameethawetachari pomishitowakaanterime jirika atziri.
Okantawetaka te nisaikimotemi pinampiki, iro kantacha nokenkithashiretakotapiintakemi oshiyawaitakawo arime antsipatawakaya pinampiki. Irootake poshiyakaantyaawori iroñaaka arime antsipatawakaiya, niyakowenteri jirika atziri. Ontzimatye pimpiyotaiyaani, paakoteri iwairo Awinkatharite Jesús, poshiyakayero arime antsipatawakaya janta. Pantero ikantakemiri Awinkatharite, pomishitoweri atziri, rowasanketeriita Satanás. Aamaiya arika rawisakoshiretai paata ripiyairika Awinkatharite Jesús.
Te opantawo pasagaawentawaitya. ¿Tema piyotero ikantaitakeri: “Eepichokiini inawetaka kachopathari, iro kantacha okachotakairo maawoini oshe?” Poshiyakayero posokatyeerome kachopathatakairori oshe, pinkiwairo kameetha. Irootake pantayeteri, poimishitoweri antapiintzirori koweenkatatsiri, rantetawokari. Ontzimatye poshiyaawo oshe kaari kachotatsine, rowapiintaitari roimoshirenkaitzirowa kiteesheri “Anonkoryagaantsi”. Tema ratsipewentakai Cristo roshiyakari oweja rowaitari roimoshirenkaitzirowa Anonkoryagaantsi. Iroowa antantyaawori roshiyakaawentaitakeri. Ontzimatye pipakaayetairo koweenkatatsiri, kaariperotatsiri, oshiyakaawentakeri kachotakairori oshe. Ontzimatye ankameethashiretai, ankenkithayetairo irooperotatsiri, oshiyakaawentziri oshe kaari kachotatsine.
Nosankenatzitakemiro ketziroini, nokantakemi: “Eero paapatziyari antapiintakerori koweenkayetatsiri.” 10 Nokantayetzimirowa jiroka, te iri nonkantakote kaari kemisantatsine, antayetzirori koweenkayetatsiri, kisakowairentzi, kamatawireri, pinkathatashiwaitariri oshiyakaawontsi. Iriime nonkantakoteme, eero okantaatsikaitame pisaikayetaime isaawiki. 11 Iriira nokantakotziri jitashiwaitachari “Iyekiite”. Eero paapatziyari, iriira antapiintakerori koweenkayetatsiri, kisakowairentzi, ipinkathawaitashitari oshiyakaawontsi, ikaweyantawaitzi, ishinkiwaita, ramatawitantzi. Tera okameethatzi pakiyooteri jirikapaini. 12 Tera rowayeetai aakapaini ayakowenteri kaari kemisantatsine. Iri kameethatatsi ayakowenteri kemisantatsiri atsipatapiintari, rantakerorika kaariperotatsiri. 13 Iroowa pookantyaariri jirika atziri antapiintakerori kaariperori. Iriima Pawa iri aminakoyetairine kaari kemisantayetatsine.