6
Te okameethatzi raminakotairo apankenataiyarini kaari kemisantatsine
Arika pinkoshekawakagaiya pikaatzira pikemisantaiyini, te onkameethate raminakotemiro jewatakaantatsiri nampitsiki, kaari kemisantatsine. Iroowa kameethatatsi piyaatashitawakaiya pikaataiyinira ikiteshiretakagaitaimi. ¿Tema paata eeroka aminakotairine maawoini isaawikisatzipaini? ¿Eeroma pimatziro piwetsikayetairo pomeentsitzimotzimiri eepichokiini eerokapaini? Tema aakapaini aminakoyetairine eejatzi maninkariite. ¿Eeroma okanta aminakotantero okaatzi añaakotantziri iroñaaka? ¿Iitaka pishinetantariri raminakotaimi atziripaini kaari pitsipatapiinta pipiyowentari Pawa? Ontzimatye pinkaaniwentairo jiroka. ¿Tekaatsima tzimatsine riyorenka, wetsikemirone? Jiroka pikantapiintaiyani: Piyaatashitakeri jewari kaari kemisantatsine, pikowakotakeri riwetsikemiro pikoshekawakaaga, pikantawakaapiintaga “Iyekiite”.
Ari iñagaitzimiri eenitatsi piyenakaashitanewo, piyakowentawaitakeri pitsipatapiintari pinampiki. ¿Iitaka kaari pikisashitantawo ikaweyawaitaitzimi, ramatawiwaitaitakemi? Iroowa pantayetakeri. Eerokatake kantzimoshireneentawakaachari, pamatawitawakaiyakani okantawetaka pikantawaka “Iyekiite”.
¿Tema piyotaiyeni, paata eero ipinkathariwentairi Pawa kaariperotatsiri? Paamaawentaiya, otzimikari piyenakaashitanewo. Arira ikanta antapiintzirori koweenkayetatsiri, pinkathayetziriri oshiyakaawontsi, mayempiriite, pankenatawakaachari ishiramparinkaki, 10 koshintzipaini, kisakowaitaneri, shinkiyantzi, kaweyantaneri, kamatawireri. Eerowa iñaayetairo impinkathariwentairira Pawa jirikapaini. 11 Pairani, ari pikantawetakari eerokapaini. Irooma iroñaaka oshiyawaitaawo intzimatyeeme kiwakemiri, ikiteshiretakaitaimi, rotampatzikashiretaimi, tema paakotapiintairi iwairo Awinkatharite Jesucristo. Iriitake Tasorenkantsi kantakaayetaimiri.
Pimpinkathatantaiyaariri Pawa, oitarika pantayetairi
12 Eenitatsi kantayetatsiri: “Rishinetaitanawo nantayetero oitarika.” Iro kantacha te opantawo rantaitero maawoini. Aritake okantaweta, rishineyeetairo antayetero oitarika. Iro kantacha te akowiro awathatakotyaawo oitarika rishineyeetairi. 13 Eenitatsi kantayetatsiri eejatzi: “Iro otzimantari owanawontsi inimoneentantairi amotziki. Iro otzimantari amotzi, ankemaneentantyaawo owanawontsi.” Ari okantaweta, iri kantacha Pawa rapitekeroryagairo jiroka, rithonkairo. Iro eero pikantawaitanta eeroka: “Iro otzimantari awatha, añaathatawakaantyaari.” Te ari onkantya. Iro otzimantari awatha ampinkathatantaiyaariri Awinkatharite. Iro itzimantari Awinkatharite animotakaantaiyaariri awatha. 14 Tema Pawa, eero raperaatziro awatha, aritake rowiriintayetai, roñaagantayetairo ishintsinka, oshiyaiyaari tsika ikanta ipiriinta pairani irirori Awinkatharite. 15 ¿Tema piyotaiyini iri Cristo ashiyetaawo piwatha? ¿Kantachama aapithatairi rashitari irirori? ¿Ashinewaitziroma awatha amayempiwaitantyaawo? ¡Tera ari onkantya! 16 ¿Tema piyotaiyini ikaatzi mayempiyetatsiri, oshiyawaitanakawo riwithaatyeeyaawome jiroka, apaani ikantanaa iwathaki? Iro okantziri rosankenaitakeri:
Apaani ikantanaa iwathaki raawakaanaaga.
17 Iriima tsipatanaariri Awinkatharite, riwithaashiretanaatyaarira, oshiyawaitanaawo apaanime ikantanaawo. 18 Ontzimatye pinkokitapithatero ñaathataantsi. Okaatzi otsipa kaariperoyetatsiri rantaitziri, te iri atziri owashironkaachane arika rantakero, itsipaga atziri rowashironkagaitakeri. Irooma iroorika rantake ñaathataantsi, iriira owashironkaawaitaincha apaniroini iwathaki. 19 ¿Tema piyotaiyini iroowa piwatha oshiyakawori pankotsi risaikantari Tasorenkantsi? Iri Pawa imperayetzimiri. Tera eeroka añaashiwaitachane apaniroini, 20 iri Pawa pinakowentaimiri opoñaantari rashiyetaimi. Pimpinkathatantaiyaari Pawa oitarika pantayetairi, eejatzi okaatzi pikenkithashiretari.