10
Ikaminaawentaitantziro okaatzi ipinkathatashiyeetari
Iyekiite, eero apeyakotziro iñaayetakeri acharineete. Iroowa ipampithatakeri menkori janta ochempiki. Rimontyaakawo inkaare rowiryaataitapaintziri. Ari roñaagantakero rawentaashiretari Moisés-ni, ipampithatakero menkori, rimontyaakawo inkaare. * Rimatakero oshiyawori omitsitsiyaataantsi, tema arika romitsitsiyaataitya, roñaagantairo eenitatsi rawentaashiretanaari. Rowaiyakawoni eejatzi acharineete okaatzi ritasonkawentakeri. Riraiyakeroni ñaa ritasonkawentaitakeri shitowaatzimotakeriri shirantaaki. Tema iriitake Cristo tsipashiretakariri, iri oñaagakeriri ñaa shirantaaki. Iri Cristo oshiyakawori shirantaa eejatzi. Iro kantacha, osheki ikaataiyini kaari inimoterine Pawa, irootake ikamagaantantakari ochempiki.
Okaatzi awisaintsiri, eenitatsi oshiyakaawentakairi, eero oshiyantari iriroripaini, añaamayetyaawo antero kaariperori. Te okameethatzi antsipatyaari itsipapaini thaamentariri oshiyakaawontsi. Tema iro rantayetakeri acharineeteni pairani, jiroka ikenkithatakoitakeriri:
Saikaiyakeni atziri, rowawaitaiyani, rirawaitaiyini.
Ari ikatziyaiyanakani ithaamentawaitaiyani. Okaatzi ikantakoitziri jaka “ithaamentawaitaiyani”, iro rantakeri pairani icharineete Judá-ite riwetsikake oshiyakaawontsi roshiyakaakeri iryaani waaka, iri ikimoshirewentakeri, ipinkathawaitziri oshiyakaawontsi. Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika okantakota “Inintakaantaitanewo”.
Te onkameethate eejatzi antayetero koweenkatatsiri. Iro rantayetakeri acharineete, iroowa iñaantakawori ikamagaantake apaani kiteesheri ikaatzi 23,000 atziri. Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika ikantakota “Balaam”. Te okameethatzi eejatzi owatsimairi Pawa. Iro rantakeri pairani acharineete, iroowa iñaantakawori ratsikayetakeri maanke. § Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika ikantakota “Moisés”. 10 Te okameethatzi eejatzi añaawaipookite. Iro rantayetakeri pairani acharineete, iroowa iñaantakawori raperaatakeri iitaitziri “Thonkaatantaneri”. * Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika ikantakota “Coré”. 11 Maawoini jirokapaini awisaintsiri, irootake roshiyakaawentaitakairi, rosankenatakoitakero ayotantaawori iroñaaka aakapaini, tema asaikantatyaawo ithonkimataawowa kipatsi. 12 Paamaawentaiya eerokapaini. Eero pikantawaitzi, “Eero nimatziro naaka jiroka,” omapokimikari pantanakero eeroka. 13 Iro kantacha piñaakerorika piñaamashirewaityaawo, pinkenkithashiretya tera apaniroini pikanta eeroka rimatakero itsipapaini atziri roitsinampaakero. Kempoyaa rowakai Pawa, eero rishinetzimi iñaamashireperotakaitemiro kaari poitsinampairi. Arika piñaamashirewaitya, iriitake Pawa oñaayemirone tsika pinkantya poitsinampaantyaawori, oshiyawaitanakyaawo pishiyapithatatyeerome.
14 Netakotane, piñeeririka itsipapaini ipinkathawaitziro oshiyakaawontsi, poshiyakayero pishiyapithatatyeerome. 15 Tzimatsi iroñaaka nonkantayetemiri, noshiyakaatyeemi yotaneri pinatyeeme nonkamantemiro. Pinkenkithashiretakotero. 16 Tema apatotapiintaiyani irawaitaiyini, akenkithashiretakotziro ramanamanaatakotari pairani Cristo, riraiyakeroni riyotaanewo, ¿Kaarima jiroka withaawakagaantsi, apiyoyetaga oimoshirenkiri Cristo ikapathainkawentakaira? Arika apatotaiyaani akiyootawakaya, ¿Kaarima jiroka withaawakagaantsi, oimoshirenkiro iwatha Cristo, akenkithashiretakotziro ikamawentayetakaira? 17 Arika owayetakyaawo, intzimawetya osheki atsipatari apiyotaiyani, maawoini owaiyakawoni riwetsikaitakeri apapathawoini. Ari akantayetaari aakapaini, oshiyakawo apapathatatsiri. 18 Ari ikantayetari eejatzi nosheninkapaini Israel-iite, riwithaawakaayeta eejatzi iriroripaini, ritaayetainiri rashitakaariri Pawa janta taapokimentotsiki. 19 Irootake oshiyawori rantapiintziri itsipasatzi atziripaini ritaayetziniri iwawanewaitashitari. ¿Poshiyakaatzi nokantatzi añaatsi iwawanewaitashitakari? 20 ¡Te! Iro kantzimaitacha eenitatsi peyari amawenawaitachari, iri roshiyakairi iwawane, iriitake rashitakaapiintakari rowanawo. Kaari Pawa rashitakaiya rowanawo. Iro kaari nokowakaayetzimi eerokapaini pintsipatyaari powayetaiyaawo rashitakaitariri peyariite, piwithagaarikari iriroripaini. 21 Pirakerorika rashitakaitariri peyari, te okameethatzi pirawaitashityaawo arapiintziri oshiretakotari Awinkatharite. Powakaworika rashitakagaitariri peyari, te okameethatzi eejatzi powashiwaityaawo owapiintari oshiretakotari Awinkatharite 22 ¿Akowatziima owatsimairi Awinkatharite? ¿Anairima irirori otzimi ishintsinka?
¿Notzikashiretairima pinkathatairiri Pawa?
23 Jiroka ikantaitzi: “Ishinetaantsitzi nantayetero oitarika.” Iro kantacha te opantawo maawoini rantaitero. Imaperowetatya ishinetaantsiweta antayetero oitarika. Iro kantacha eenitatsi oita antayetziri kaari ominthashiretakayaarine itsipapaini rantayetairo kameethatatsiri. 24 Te okameethatzi ankenkithashiretakowaityaawo akowayetziri aakapaini, iro kameethatatsiri añaashintsiwentaiyaawo kameethatzimotziriri itsipapaini. 25 Arika pinkowimate pamanante wathatsi, eero posampikowentziri, pinkante: “¿Ipoñaatyaawoma jirika wathatsi ritagaitzirira oshiyakaawontsi?” te ari onkene, pamanantatyeeri, poyaari. 26 Tema iri Awinkatharite, ashitari ikaatzi tzimayetatsiri kipatsiki. 27 Ari okantzitari, arika inkaimemi pakiyooteri kaari kemisantatsine, pakiyooteri pikowirika. Eero posampitantzi pinkante: “¿Ipoñaatyaawoma jirika wathatsi ritagaitzinirira oshiyakaawontsi?” Poyaari. 28 Irooma eenitatsirika kamantemine, inkantemi: “Jirika wathatsi ipoñaawo tsika ritagaitziniri oshiyakaawontsi,” eero powari. Iroowa pantantakawori jiroka pikenkithashiretakotanakari kamantakemiri, pikenkithashiretanaka eejatzi kantacha rowaariperoshiretante. 29 Tema nokantakemira: “kantacha rowaariperoshiretante,” te iro nonkantakote rowaariperoshiretemi eeroka, iri nokantakotzi kamantakemiri, kantacha rowaariperoshireteri irirori. Aamaaka arika posampitakena naaka, pinkantena: “¿Oitaka nitzitantawaityaariri ikenkithashiretakomatsitana itsipa atziri? 30 Tema niwetharyaawentari Pawa noñaayetziro nowanawo, ¿oitaka nonkenkithashiretakotantyaawori onkaate inkiñaanewentakoitenari?”
31 Jirokaga nonkantemiri: Arika powawaitya, pinkantashirete: “Eenitatsirika ñeenane nowawaitya, ¿notzikashirewaitzirima eero ipinkathatantaari Pawa?” Ari pinkantzityaawo pirawaiterika, eejatzi pantayetairorika oitarika. 32 Ontzimatye paamaawentaiya eero poitzipinaashiretantari Judá-itetatsiri, kaari Judá-itetatsine, pitsipatapiintari pipiyowentari Pawa, maawoini. 33 Iroowa nantairi naaka, nopankenatawo ninimotakaantyaariri atziripaini okaatzira nantziri. Te apatziro nantero kameethatzimotanari naaka, nantzitawo kameethatzimotziriri itsipapaini, ompoñaantaiyaari rawisakoshiretai.

*10:2 Rimatakero oshiyawori omitsitsiyaataantsi, tema arika romitsitsiyaataitya, roñaagantairo eenitatsi rawentaashiretanaari.

10:7 Okaatzi ikantakoitziri jaka “ithaamentawaitaiyani”, iro rantakeri pairani icharineete Judá-ite riwetsikake oshiyakaawontsi roshiyakaakeri iryaani waaka, iri ikimoshirewentakeri, ipinkathawaitziri oshiyakaawontsi. Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika okantakota “Inintakaantaitanewo”.

10:8 Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika ikantakota “Balaam”.

§10:9 Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika ikantakota “Moisés”.

*10:10 Paminero eejatzi “Tsika Ikantaitziro Ñaantsipaini” tsika ikantakota “Coré”.