11
Poshiyakotainawo naaka. Iroowa nimatairi naaka noshiyakotaari Cristo.
Owashikayinawo tsinane
Nothaamentaimi iroñaaka, tema pikamaitakawo okaatzi nametakaakemiri, okaatzi niyotaakemiri. Iro kantacha, jiroka nokowiri piyotero: Iriira Cristo reewaritari shiramparipaini. Iriima shiramparipaini iriira eewaritari tsinane. Iriima Pawa iriira reewaritari Cristo. * Kantakotachari jaka “reewaritari”, irojatzi kantakotachari “iitoitari”. Tema ariwaitake okaatzi saikantairi aitoki otzimi kenkithashiretakagairi, akowantari antayetero akowayetziri, oshiyawaitakawo iroome aito jewataineme antayetero oitarika. Kantacha ankante: “Noitotari Cristo.” Irojatzi oshiyakawori arika ankante: “Reewaritaana Cristo.” Okaatzi ametapiintari ashiramparinkaki, te apashikayinata arika amaña, eejatzi arika ankenkithatakaante. Arikame ampashikayinatyaame, te apinkathatziro aito. Kantakotachari jaka “te apinkathatziro aito,” te ayotakoperotziro oita kantakotachari “aito”. Tema tzimatsi kantayetatsiri, iri Cristo oshiyakaawentziri “aito”, oshiyawaitakawo ankanteme “te apinkathatziri Cristo.” Eenitatsi itsipa kantatsiri iro ikantakoitziri “aitopero”. Tema arika ampashikayinatya amaña, oshiyakotakawowa tsinane. Tera apinkathatziri itsipapaini atsipatakari apiyoiyani. Irooma tsinane kaari pashikayinatachane amaña, arika onkenkithatakaante eejatzi, tera opinkathatantzi. Oshiyakotakawo tsinane ameetzirori oishi. Apaani tsinane kaari kowatsine ompashikayinatya, iweperetyakityaatatya. Te ari onkene, eero iweperetyakita, tema riyotaitzi kaaniwentaantsi inatzi, ontzimatye ompashikayinatya. Iriima shirampari eero ipashikayinawaita irirori, tema roshiyakari Pawa, iri Pawa owaneenkatakaariri. Irooma tsinane, iri shirampari owaneenkatakaawori. Tema pairani owakera riwetsikantakawori Pawa etakawori tsinane, iro raake iwatha shirampari riwetsikantakawori. Irooma owakera riwetsikantakariri Pawa etanakawori shirampari, te rayiro owatha tsinane. Ari okanta, owakera riwetsikantawori Pawa tsinane iri riwetsikakeniri shirampari, tema tekaatsi intsipatya. Te iro tsinane riwetsikaiteni shirampari. 10 Irootake ompashikayinatantyaari tsinane riyotaitantyaawori eenitatsi opinkathatanewo iroori, ompoñaantyaari inimotakairi maninkariite. 11 Te otzimashita tsinane, te itzimashita shirampari eejatzi, apitekeroini rashitari Awinkatharite, ikoityaawakaa apitekeroini. 12 Tema etanakawori tsinane iwatha shirampari riwetsikaitake. Iro kantacha eejatzi, ikaatzi shirampariyetatsiri iroñaaka, iroowa tsinane owaiyayetairiri. Tema jirika apitekeroini, iriira Pawa kantakaawori itzimayetantari. 13 ¿Oitaka pikenkithashiretakotawori okaatzi nokantakemiri? ¿Kameethatatsima tsinanepaini amañaari Pawa eero opashikayinatanta? 14 Aakapaini ashiramparitzika iroñaaka, te ametawo osanthairo aishi, aritake ankaanitake. 15 Irooma tsinanepaini, iro owaneenkatakaawori oishi. Oshiyawaitanakawo iroome oishi ompashikayinatyaarime. 16 Tzimatsirika kowatsine inkisakowaityaawo, jiroka nonkanteriri: Irootake nametapiintakari naaka niyotaantziro. Irojatzi ikantapiintakeri piyowentariri Pawa tsikarikapaini janta.
Aminaashiwaita roimoshirenkaitziro rakiyootanewo Awinkatharite
17 Iro kantzimaitacha, eenitatsi otsipa nonkantakotemiri, eero nasagaawentzimiro. Tema te okameethatzimotana pantapiintakeri pipiyotaiyanira. Onkaateme kameethatzimotemine, irojatzi rowasankewentaitemiri. 18 Tema nokemake ikamantaitakena pinashiyetawakaaka janta papatotapiintaiyanira. Iro nonkemisanterime, 19 tema iro awisapiintatsine jiroka. Eenitatsi kowashiwaitachari inkantaiteri: “Iriiperori jirika.” 20 Ari okantapiinta papatotaiyani eerokapaini pakiyootawakaiyani, aminaashiwaita poimoshirenkiro aitziri “Rakiyootane Awinkatharite.” 21 Tema powapiintakawo intsipaite pashitari. Tasheneenta ikantayeta itsipapaini. Tzimatsi itsipa shinkiwaiyetachari. 22 ¿Arima onkantya? ¿Tekaatsima pipankopaini tsika powapiintyaawo pashitari, jimpe pirawaitapiinte? ¿Pimanintatziirima apatotapiintachari ipinkathatziri Pawa? ¿Pithainkatziirima koityaawaitatsiri? ¿Pikenkithashiretama ari nasagaawentakemiro? Eerowa.
Etantanakawori rakiyootane Awinkatharite
(Mt. 26.26-29; Mr. 14.22-25; Lc. 22.14-20)
23 Okaatzi niyotaakemiri pairani tsika okantakota etantanakawori “Rakiyootane Awinkatharite,” iriitake Awinkatharite yotaakenawori. Jirokaga: Okanta pairani tsireniri tekera ripithokashitaitariita Awinkatharite Jesús, raakero pan, 24 riwetharyaawentakawo, itzipetowakero, ikantake: “Poyaawo, nowatha inatzi, tema iro kamawentemine. Irootake pinkenkithashiryaantapiintenari.” 25 Ikanta ikaatakero rowaiyani, raakotakero riraitziri, ikantzi: “Niraa inatzi, irootake shitowaatsine rawisakoshiretantaiyaari osheki atziri. Irootake pantapiintairi arika pirero, arika pinkenkithashiryaakotaina.” 26 Arika powapiintaiyaawoni, pirapiintairo eejatzi, iro piyotakaantaiyaariri atziripaini ikamawentayetakai Awinkatharite. Irootake pantapiintairi irojatzi ripiyantaiyaari Awinkatharite.
Owaminthawaitashitawori rakiyootane Awinkatharite
27 Tzimatsirika owaminthawaitashitawori, iraminthawaitashitawori eejatzi, oshiyawaitakawowa iriime Awinkatharite rithainkawathatakeme, rithainkakero eejatzi riraa. 28 Tema iro kameethatatsi, tekera oyaawoota, tekera ireroota, ontzimatye ankenkithashiretakotawakya kameethashiretakairika. 29 Tzimatsirika owaminthawaitashitakyaawone, iraminthawaitashitakyaawone eejatzi kaari kenkithashiretakoperoterone oshiyakaawentachari “iwatha”, ari rowasanketakeri. 30 Irootake itzimantayetari makowaitatsiri, mantsiyawaitatsiri, eenitatsi eejatzi makoryaayetaintsiri. 31 Irooma akenkithashireperotanakarika tekera owanakyaawoota, eero añiiro rowasanketai Pawa. 32 Iro kantacha arika rowasankewaitakai, iñaantatyaira roshiyakagai aakarikame itomipero. Ompoñaantyaari eero rowasanketantai paata, roshiyakagairikari tsika inkantairi isaawikisatzipaini.
33 Iyekiite, irootake okowantari poyaakotawakaiya eerokapaini, eero posatekasatekawaita arika pimpiyotaiyaani pakiyootawakaiya. 34 Pitasheyatziirika, powanakya pipankoki tekera piyaatanakeeta, eero otzimanta patsipewaityaari papatotaga. Arika nareetakya pinampiki, ari nithotyeemiro niyotaimiro jirokapaini.

*11:3 Kantakotachari jaka “reewaritari”, irojatzi kantakotachari “iitoitari”. Tema ariwaitake okaatzi saikantairi aitoki otzimi kenkithashiretakagairi, akowantari antayetero akowayetziri, oshiyawaitakawo iroome aito jewataineme antayetero oitarika. Kantacha ankante: “Noitotari Cristo.” Irojatzi oshiyakawori arika ankante: “Reewaritaana Cristo.”

11:4 Kantakotachari jaka “te apinkathatziro aito,” te ayotakoperotziro oita kantakotachari “aito”. Tema tzimatsi kantayetatsiri, iri Cristo oshiyakaawentziri “aito”, oshiyawaitakawo ankanteme “te apinkathatziri Cristo.” Eenitatsi itsipa kantatsiri iro ikantakoitziri “aitopero”. Tema arika ampashikayinatya amaña, oshiyakotakawowa tsinane. Tera apinkathatziri itsipapaini atsipatakari apiyoiyani.