2
Iri Cristo jokaakowentairi
Notomipaini, opoñaantari nosankenatzimiro jiroka ari onkantya eero pantantawo kaariperori. Arika antakero kaariperori, tzimatsira jokaakowentaine Ashitairiki. Iriira Jesucristo, kameethashireri. Iriitake otsimaryaakeriri Pawa rowasankewentairome ayaariperonka. Te apatziro rookaakowentai aakapaini, tema maawoini atziri ikaatzira saikantawori kipatsi. Jiroka ayotantyaari imaperorika ayotairi Cristo: Amatanairo inintakaantairi. Tzimatsirika kantawetachane, “Niyotziri naaka,” iri kantacha jirika ripiyathatawo inintakaantanewo, thaiyakaga jirika. Te riyotakotziro irooperori. Tzimatsirika matanairone inintakaantanewo, iriira nintaperotanairiri Pawa. Irootake ayotantari imapero atsipashiretanaari. Tzimatsirika kantatsine, “Notsipashiretaari naaka,” ontzimatye risaikanai kameetha roshiyakotyaari ikantapaintaga Cristo.
Owakerari inintakaantaitanewo
Iyekiite, kaarira owakerari inintakaantaitanewo nosankenatzimiri. Iroowa piyotzitakari pairani. Irojatzira ñaantsi pikemayetakeri pairani eerokapaini. Iroowa oshiyakawori owakerari inintakaantaitanewo, okantakaawo rantapaintziri Cristo. Okantakaawo pantayetanairi eejatzi eerokapaini. Oshiyakawo awisainkatanakeme tsireñeenkari, iri kiteesheenkatapaintsi iriiperori kiteesheenkari. Tzimayetatsirika kantatsine, “Rashitaana kiteesheenkari,” eekeromaita ikisaneentawakaatya ikaatzi ikemisantaiyini, tekeraga rimatziroota, oshiyawaitakawo irojatzi risaikakeme otsirenikitzira. 10 Iriima etakotanaariri ikaatzi ikemisantaiyini, iriira oshiyanaariri anashitanaachari okiteesheenkatzira, te rontziwawaita, tekaatsi inkantzimoneentawakayaari. 11 Ikaatzi kisaneentawakaachari ikaatzira ikemisantaiyini roshiyakari anashitantawori otsirenikitzira. Te riyotzi tsika ikeni, te ikowichaatzi otsirenikitzira.
12 Notomipaini, eeroka nosankenatzini jiroka tema pikemisantairi Cristo, paakotapiintairo iwairo, iroowa ipeyakotakaantaimirori pikaariperoshirewetaka. 13 Ashitaaniri, eeroka nosankenatzini jiroka tema piyotairi Cristo añiitainchari pairani owakera etantanakawori riwetsikantaitzi. Mainaripaini, eeroka nosankenatzini jiroka tema potsinampagairi Kamaari. Notomipaini, eeroka nosankenatzini jiroka tema piyotairi Ashitaimiri. 14 Ashitaaniri, eerokapaini nosankenatzini tema piyotairi añiitainchari pairani owakera etantanakawori riwetsikantaitzi. Mainaripaini, eeroka nosankenatzini jiroka tema shintsishireri pikantayetaa, piyotairo riñaane Pawa, potsinampagairi Kamaari.
15 Eero petashiwaitawo isaawikisato. Eenitatsirika etashiwaitakyaawone isaawikisato, te inintaperotziri Pawa. 16 Tema maawoini isaawikisato tera opoñaawo Pawaki, tema isaawiki opoñaawo. Jiroka okanta isaawikisato: añaamatashiwaitawo koweenkatatsiri, añaamatashiwaitawo añaayetziri, ankowawaite ashamete. 17 Maawoini jiroka isaawikisato iñaamayetari atziripaini, ari ithonkaiya. Iriima antanairone ikowiri Pawa, iriitake kantaitaachane rañagai.
Kisaneentziriri Cristo
18 Notomipaini, irootaintsi ithonkimataiya kipatsi. Pikemaiyakeni eeroka ari inkoñaatapaake kisaneentziriri Cristo arika ithonkimataiya. Tzimakera jaka kisaneentakeriri Cristo. Iroowa ayotantari irootzimataintsi ithonkaiya kipatsi. 19 Jirikapaini kisaneentakeriri Cristo, iriiyetake atsipawetapiintari akemisantzi, iro kantacha rookanawentanakai. Rimaperotatyeeyaame intsipataime, eerowa rookanawentaime. Irooma rookanawentanakaira, ari ayotzi te imaperotya intsipashireyetai aakapaini. 20 Irooma eerokapaini, rotyaantaitakemiri Tasorenkantsi risaikashiretantemiri, oshiyawaitakawo risaipatziitotantaitemiri. Arira piyoyetairo eerokapaini jiroka. 21 Iroowa nosankenatantaimirori jiroka, tema piyotairo eeroka irooperori. Tema piyotzitawo pinashitaawo iroorika thaiyaantsi. 22 ¿Iitakama thaiyachari? Iriitake ikaatzi kantatsiri “Jesús kaari Cristo.” Iriira kisaneentakeriri Cristo. Irijatzi manintakeriri Pawa, rimatakeri eejatzi Itomi. 23 Eenitatsirika manintawaitakerine Itomi Pawa, imanintakeri eejatzi Ashitariri. Iriima ikaatzi kemisantairiri Itomi, imaperotatya rashitaari Ashitariri. 24 Irooma eerokapaini, kisokero powero petanakari pikemakeri pairani. Arika pimatakero, arira piñaakero pintsipashiretaiyaari Itomi, eejatzi Ashitariri. 25 Jiroka ikashaakaakairi irirori: Ari ankantaitaatyeeyaani añaashireyetai.
26 Iroowa nosankenatzimiri tsika ikantakota ikaatzi kowayetatsiri ramatawiyetemi. 27 Iro kantacha eerokapaini, kisokero pikantawentanakawo risaipatziitoitakemira. Irootake eero okoityaanta intzime itsipa yotagaimine. Jirika Tasorenkantsi roshiyakagaitakemiri iriime risaipatziitotantaitemiri, iri yotaayetaimirone kameethari. Riyotaimiro irooperori, kaari thaiyaantsi riyotaimi. Ontzimatye pantayetairo tsika okanta riyotaimiri irirori, pintsipashireyetaiyaari.
28 Ari okanta notomipaini, ontzimatye antsipashireyetaiyaari Cristo, onkantya eero akaaniwaitanta arika ripiyake, awentaashireri ankantya atonkyotawaiyaari. 29 Tema piyoyetairi kameethashireri rini Cristo, ari piyotairi eejatzi ashiminthatanaawori rantanairo kameethatatsiri, oshiyawaitakawo rapiitatyeerome intzimayetaime ikantakaanaari Cristo.