RETAKARI ROSANKENARE JUAN
1
Ñaantsi Añaakaantaneri
Jirika kantakotachari jaka nosankenatemiri: Iriira iitaitziri “Ñaantsi Añaakaantaneri”. Itzimitaka pairani owakera etantanakawori riwetsikantayeetzi. Naakapaini kemakeri, noñagaiyakerini eejatzi, niterotantayetakari nako. Tema jirika jitachari “Ñaantsi Añaakaantaneri”. Roñaagantaka irirori, risaikapaintzi kipatsiki, naakapaini ñaakeriri. Irootake nokenkithatakotantakemiriri kantaitaachane añaakaantaneri, tema rañiitaka pairani irirori itsipatakari Ashitariri. Iriitake oñaagaanari naakapaini. Irootake nonkenkithatakotantemiriri nokikitakari, nokemajaantakeri eejatzi, onkene aapatziyawakaayetaiya aakapaini. Iriitajaantake Ashitairi aapatziyaari, ari akantanairiri eejatzi Itomi. Iro opoñaantari nosankenayetaimiro eerokapaini, ari onkantya pinintaaperowaitantaiyaari.
Iitaitziri Pawa Kiteesheenkari
Jiroka ñaantsi riyotakaanari Cristo, irootake nowawisaimiri eerokapaini: Iitaitziri Pawa “Kiteesheenkari”, te oshiyawo tsirenikiri. Arika ankante “Naapatziyari Pawa”, irojatzirika antziro kaariperori, athaiyaka. Oshiyakawo anashityaame tsireniriki, apiyathatakawo irooperori. Irooma arika asaikanai kameetha tekaatsi antzimotanteri, ayotaantanairowa irooperori, ari amatakero aakameethatawakaanaiya. Tema oshiyakawo asaikatyeeme okiteesheenkatzira, oshiyakotaari Pawa risaiki irirori kiteesheenkariki. Ari onkantya impeyakotakaantairori antayewetakawo kaariperori, iroowa ikapathainkatantakari Cristo ikamawentantakairi pairani. Arika ankante “Te nantziro kaariperori,” apaniro amatawiwaitaka, te ayotakotziro irooperori. Arika ankamantairi Pawa antayetakero kaariperori, aritake rimatakero irirori impeyakotakagairo. Tema kamaitane rinawentakai irirori, tampatzikashireri rinatzi, iri kiteshireperotakagaine. 10 Arika ankantawaite “Te nokaariperotzi,” oshiyakawo ankantatyeeme “Thairi rinatzi Pawa.” Te ayotakotziro riñaane.