3
Ripiyantaiyaari Awinkatharite
Netakotané, iro apitetatsiri jiroka osankenarentsi notyaantzimiri, nonthaamentashiretakaantemiri, pinkenkithashiryaantyaawori ikantayetakeri Kamantantaneriite tasorentsishireri, ikantakeri eejatzi Owawisaakotantaneri Awinkatharite, otyaantakenari nonkamantaimiro eerokapaini. Ontzimatye ankemathatero jiroka: Tekera ripiyaita Cristo, intzime osheki thainkawaitantaneri. Iriitake antashiwaityaawone okaatzi ikowashiyetari. Osheki rithainkawaite inkante: “¿Tsikama onkaateka iñagaitero ikantaitziri ari ripiyai Cristo? Eero ripiyaa. Kaarima añiiro ompashinite kipatsi, irojatzi okanta owakera riwetsikantaitakawori. Ari kamimaitaa etanakawori Otyaantaperori, te añiiro ompashinite.” Ikenakaashiwaitakawowa ikaatzi kantatsiri. Te riyotzi iri Pawa wetsikakerori inkite, riñaane riwetsikantaka. Riwetsikakero eejatzi kipatsi, irojatzi otzimantanakari ñaa, tema ashi owatziiro kipatsi okowiro ñaa. Irojatzi ñaa raperaatantanakari Pawa pairani, oonkantakari kipatsi. Iro kantacha, inapaintatziira te ipashinitakairo Pawa inkite eejatzi kipatsi. Iro inintakaantakeri pairani eero opashiniwaitzi riwetsikane irojatzi paata arika rowasankeyetairo maawoini, rithonkairi kaariperori thainkatasorentsitantaneri arika ritagairo maawoini. Netakotané, ontzimatye piyotairo jiroka: Apaani kiteesheri, roshiyakairo Awinkatharite oshekime osarentsi. Arikame oshekite osarentsi, roshiyakairo apaanime kiteesheri. Tera rosamaninkero Awinkatharite rimonkaatairo okaatzi ikashaakaakairi, tema tzimayetatsi kenakaashiwaitakawori ikenkithashireta rosamaninkatziiro. Tema neetsikeroini ikantawentawo Awinkatharite, ikowi ripiyashiretawaita maawoini, tekaatsi peyashiwaitaachaneme apaani. 10 Irooma paata ripiyairika, ari roshiyapaiyaari romapokantzi koshintzi. Ari inkemayeetairo antawoite kamenitaatsine, aripaite ithonkaiyaari inkite. Ari onkantaiyaari eejatzi kipatsi, ithonkaiya. Maawoini okaatzi ragaitakeri riwetsikaitantakawori kipatsiki, ithonkaiya itagaiya. Ari onkantaiyaari maawoini riwetsikane atziripaini, itagaiya maawoini.
11 Tema ari inkantaitairo rithonkaitairo maawoini, ¿tsika pinkantyaaka pisaikai eerokapaini eero otzimanta piyenakaashitanewo? ¿Tema ontzimatye pinkiteshiretai? ¿Tema ontzimatye pimpinkathatasorentsitantai? 12 Aamaawenta pinkantayetaiya, pimpankenawentaiya, tema irootaintsi ripiyai Awinkatharite, aripaite ritagairo Pawa inkite, raperotairo ragaitakeri riwetsikantaitakawori kipatsi. 13 Irooma aakapaini, anewiyatakawo owakerari inkite, eejatzi owakerari kipatsi, tsika inampiyetaiyaawo kameethashiretatsiri. Tema iro ikashaakagairi Pawa.
14 Ari okantari netakotaneete. Tema pinewiyatakawo eerokapaini maawoini jiroka, kamaishire pinkantya, onkene iñaapaimi Pawa kiteshire pinkantya, eero riyakowentawaitzimi pantakero kaariperori. 15 Pinkenkithashiretero, neetsikeroini ikanta Awinkatharite, rosamaninkatziiro ripiyantaiyaari rawisakoshiretantaiyaari atziripaini. Tera inashita jiroka, ari oshiyawo rosankenatakemiri etakotanewo iyeki Pablo. Tema Pawa yotakaakeriri Pablo maawoini jiroka, 16 ari okantakari eejatzi otsipa rosankenayetakeri. Kompitari naaweta inkemathaitero okaatzi rosankenatakeri Pablo. Iroowa itzimantari atziripaini kaari yotakoperoterone, tema te ikitsirinkiro, ikenakaashiwaitakawo riyotaantawetawo rosankenare Pablo. Ari ikantzitawori eejatzi maawoini Osankenarentsipero. Aritake raperoitairi jirika kenakaashiwaitakawori. 17 Irooma eerokapaini netakotane, aritake nokamantzitakemiro, aamaawenta pinkantya ikenakaashiwaitzimikari jirikapaini piyathariite. Paamaawentya ripakaakaimirokari pikinatanaari. 18 Iroowa kameethaperotatsi piyaatakairo eerokapaini pantakishirete, piyaatakairo piyotakoperotairi Awinkatharite, Owawisaakotantaneri Jesucristo, tsika ikantakero irirori ineshironkatantaimiri. Ari rashi rowatyeero irirori impinkathayeetairi. Ari onkantaitaatyeeyaani.