2
Kamantantzinkariniro eejatzi yotaantzinkariniro
(Jud. 3-13)
Pairani eenitatsi kamantantzinkariniro. Irojatzira itzimi iroñaaka pisaikayetzira eerokapaini. Ari piñaake inkantemi, “Naaka yotaantaneri.” Tema rimananekiini ikowi jirikapaini rowaariperotantemiro riyotaayetemiri. Rapaatakeri Awinkatharite, pinakowentawetaariri rowawisaakoshiretairime. Iroowa eero rishenkaanta jirikapaini iñagairo rithonkaiya. Iro kantacha tekera rithonkaata, tzimatsira osheki oshiyakotyaarine okaatzi roñaagantakeri, imayempiwaitzi. Iriira kishimawaitakaanterine anashitantanaariri “Awotsipero”. Osheki iñaamakiperotyaari koriki, inkowapiintake pipinateniri okaatzi riyotaashiwaitzimiri. Iri kantacha Pawa eero rishenkayi rowasankewentainiri rantayetakeri, ari rithonkairi.
Tema pairani ikaariperopaitetantakari apawopaini maninkari, rimatakero Pawa rowasankeyetakeri, rookakeri sarinkaweniki, tsirenikiperotakotake royaawenta rowasankeperotantaityaariri. Arira ikantakeri Pawa kaariperoshireri atziripaini etayetanakawori pairani inampitawo kipatsiki, thonkaka ripiinkake oonkapaitetantakari. Iri kantacha Pawa rowawisaakotakeri Noé, kenkithatakotakerori pairani tsika inkantya kameethashireri. Tema irijatzi Pawa owawisaakotakeriri pairani isheninkapaini, ikaataiyini 7. Ari ikantakeri eejatzi nampiyetawori Sodoma-ki eejatzi Gomorra-ki, rithonkakeri ritaakeri. Ari iñagaitziro oita awishimoterine thainkatasorentsitantaneri. Iri kantacha, Pawa rowawisaakotairi Lot, tema kameethashireri rinake. Jirika Lot antawoite oomerenchaakeri kaariperori okaatzi rantayetziri piyathariite. Tema jirika kameethashireri Lot tsipatakariri kiteesheriki kaariperoshireri, iñiiri, ikemiri rantayetziro kaariperori. Antawoitera okantzimoshiretakari. Ari okanta, rowawisaakotzirira Awinkatharite pinkathatasorentsitaneri eero iñaamashirewaitanta iñaapiintakerowa ñaantashiretaantsi. Tema retzitakawo rowasankeyetziri kaariperoshireri, irojatzi paata rowasanketantaiyaariri maawoini. 10 Rimaperotairi Pawa rowasanketairi antayetzirori koweenkatatsiri iñaamatashitari, ripiyathatakawo ikantaweetariri. Te iñaakotanetya, shameyantzi rini. Te ithaawantaatsikaitari ikishimatziri maninkariite oshekitzimotziri ishintsinka.
11 Iriima maninkariite, oshekitzimoperotziri ishintsinka, te ikishimatziri jirikapaini, riyaatashitapiintziri Pawa inthawetakoteri. 12 Jirikapaini kaariperoshireri roshiyawaitakari piratsi, te riyotziro inkenkithashiryaanetya. Itzimashiwaita irirori ari iñagairo rithonkaiya. Arira inkantaiyaari rithonkaiya kishimawaitziriri maninkariite kaari riyotakotaatsikaitzi jimpe ikantayeta iriroripaini. 13 Iro inkemaatsitantaiyaari okantakaantziro ikemaatsitakaantawaitaka irirori, iroowa oshiyakawori ripinataatyeerome iyaariperonka. Tema jirikapaini, te ikaanitanetzi rantayetziro koweenkayetatsiri kiteesheripaiteki. Oshiyawaitakawo iriime osherentakemine rakiyootakemi jirikapaini ikowi ramatawitemi. 14 Irootake ikinatanakari imayempyaakiwaitzi, iwathatakawo kaariperori. Ikaimashiriiri shipetashireri inkaariperotakairi. Rithotyaakotapiintake koriki. Iroowa rowasanketantaityaariri. 15 Ikenawaitashitaka, rapaatakero kameethatatsiri. Rantakero okaatzi rantakeri pairani Balaam, itomi Beor, rithotyaakotake ripinaiteri rantantyaawori kaariperori. 16 Iri kantacha jirika Balaam, rantakero kantainchari, iriitake kawayo kisathatakeriri. Okantawetaka te riyotzi inkenkithawaitanete kawayo, jirika kawayo roshiyanakari atziri ikenkithawaitanake, iroowa ripakaakaantaariri ikenkithashiryaawetaga Balaam inkoshekawaityaame.
17 Jirikapaini kaariperoshireri rashi rowaatyeero rowasankeyeetairi janta otsirenikiperotzira. Tema roshiyakawo okantakaganki omotyaa ñaa opiryaatzi, roshiyakawo eejatzi okantaganki menkori atagainkatziro tampyaa, eero añiiro ompare inkani. 18 Iriira roshiyakaawentaitzi kaariperoshiretatsiri, tema rowapeyashita jimpe ikanta iñaaweetarira, roshiyakawo omotyaa ñaa opiryaatzi. Tema shameyantzi ikanta ikenkithawaiyetzi, ari rimatakeri ramatawiteri owakera kemisantatsiri, shiyapithawetawori kaariperori, inkantayeteri: “Kameethariniwé apiitero antairo añaamatashiyetari, kameethatatsi eejatzi amayempite.” 19 Ramatawitantashita jirikapaini riyotaantzi, ikantayetzi: “Ishinetaantsitzi pantayetero piñaamatashiyetari.” Tema jirikapaini yotaantzinkariniro, tera risaikashiwainetaiya irirori, roshiyakotakari noshikaarewo, iroowa kaariperori roshiyakayerime iwinkatharite, imperawaitakari. 20 Pairani jirikapaini kaariperori owakera ikemisantawetanakari Owawisaakotantaneri Awinkatharite, ripakaawetanakawo rantayetziro koweenkatatsiri. Okanta osamanitanake ripiyashitaawo rantayetairo koweenkatatsiri, irojatzi rimaperotantakari, te roshiyaawo ikantawetaga pairani. 21 Iro kameethawetacha eero iñiirome “awotsipero” tampatzikashiretakaantatsiri. Tema maperokitaka okoweenkatzi okaatzi rantayetanairi, ikemisantawetanaawo inintakaantawetari tasorentsitatsiri, okantanaawo ripakaanairo osamaniityaake. 22 Roshiyawaitakawo ikantapiintaitzi:
Rikamaankakerika otsitzi, rapiitziro rowawo.
Ikantaitzi eejatzi:
Arikame inkiwaiteri chancho roipatsitakaga, eejatzi rapiitanaiya roipatsitanaiya.