APITETANAINTSIRI ROSANKENARE PEDRO
1
Wethataantsi
Naaka Simón Pedro osankenatzirori jiroka. Naaka rimperatane Jesucristo, rotyaantaperotane ninatzi. Eerokapaini nosankenatzini pikaatzira pikemisantanai poshiyakotainawo naaka, tema akemisantairi pantaperotawori, iroowa kantakaawori iyameethashirenka Pawa, ari ikantari eejatzi Jesucristo owawisaakoshiretairi. ¡Onkamintha ineshironkaperotaimi, risaikakaaperotaimi kameetha! Eekero piyotanaatyeeri Pawa eejatzi Awinkatharite Jesús.
Tsika onkantya pintasorentsishiretantaiyaari
Tema antawoite itasorenka Pawa, iriitake kantakaawori oshekitzimotantairi maawoini koityiimoshiretairi ampinkathatasorentsitantaiyaariri. Imaperowa ayoperotairi. Tema owaneenkaki ikantaka irirori, osheki ikameethaperotake, iro imatantaari ikaimashireyetai. Iroowa ikashaakaantairori pinawontsiperotachari, kameethakiperotatsiri, ompoñaantyaari pintasorentsishiretai eerokapaini. Iro pipakaantakawori pikaariperoshiretakera, poshiyakari isaawikisatzi antapiintzirori ikowashiyetari. Ontzimatye pinkemisantairi eeroka, eero pamataawaitashitawo. Arika pinkemisantapiintanai, ari piñaayetairo pinkameethashiretai. Iroorika pantapiintanake, aritake piñaayetakero piyotanete. Arika pantapiintanakero jiroka, aritake piñaakotaiya. Arika pantapiintanakero jiroka, aritake pinkamaitapiintanaiyaawo. Arika pantapiintanakero jiroka, aritake pimpinkathatasorentsitai. Arika pantapiintanakero jiroka, aritake pineshironkatantapiintayetai. Arika pantapiintanakero jiroka, aritake petakotantapiintaiya. Iroorika pantapiintanake eeroka, ari iñagaitaimi imaperotatya piyotairi Awinkatharite Jesucristo, eerowa itzimawaitzi kantakotemine: “Te ipantari jirika.” Irooma intzimerika kaari matanairone kenkithatakotainchari, roshiyakotakari kaari kowichaatatsi. Ipeyakotakitziiro rantakeri Cristo ikiteshiretakaantantaari, tema kaariperoshireri rinaweta pairani. 10 Ari okantari iyekiite, ontzimatye pinkenkithashiryaapiintaiya, eero piñaantawo pinkisoshirewentawaitero riyoyaayeetaimi, kaimashiretaarewo pini. Tema iroorika pimatapiintanake ikowakaitakemiri tsika pinkantanaiya, eerowa piñagairo pintzipinashiretai. 11 Ari onkantya piñaantaiyaawori osheki okameethaperotake inkyaakagaitaimi ipinkathariwentantapaira Awinkatharite Jesucristo owawisaakotairi.
12 Irootake, eero nipakaantawo nonkenkithashiryaakaapiintemiro okaatzi akenkithatakotakeri, okantawetaka piyowetakawo, pikantayetzi: “Imaperotatya jiroka.” 13 Iro tampatzikari nonkenkithashiryaakaapiintaimiro eeniroka nañiika naaka, 14 tema okaapichokitapaake noñaantyaawori nonkame. Iroowa riyoshiretakaakenari Awinkatharite Jesucristo. 15 Nokowake pinkamaityaawo pinkenkithashiryaakotapiintairo jirokapaini arika nookanawentaimi nonkamakerika.
Ñaakerori ketziroini rowaneenkawo Cristo
16 Tema pairani, owakera nokenkithatakotapaakemiri Awinkatharite Jesucristo, nokantapaakemi: “Oshekitzimotziri ishintsinka, aritake rapiitairo ripiyai.” Tera niyotashitawo naaka, te namatawitantapaakemiro. Tema naaka ketziroini okikitakariri Cristo, osheki ipinkatharentsitake irirori. 17 Iriitake ketziroini Ashitairi Pawa kantakaawori impinkathayeetairi, roñaagantakero rowaneenkawo, ikantake pairani ikenkithawaitake:
Notomi rinatzi jirika netakokitakari, osheki nokimoshirewentakeri, pinkemisantairi.
18 Naakatake kemayetakerori ketziroini ikenkithawaitake inkiteki notsipatantakariri Jesús janta tasorentsiitoniki. 19 Ontzimatye pinkemathatairo rosankenatakeri Kamantantaneriite. Irootake yotakaaperotaine, oshiyawaityaari tamorekamentotsi roiteesheenkatziro otsirenikitzira. Iroowa pantanairi eeroka irojatzi ripiyantaiyaari Jesucristo inthaamentashiretakaapaimi, roshiyapaakyaari impokiro sariwoto. 20 Ontzimatye ankemathatero jiroka: Okaatzi osankenatainchari Osankenarentsiperoki, tekaatsira apaani inkamantantashiwaitakyaari Kamantantaneriite. 21 Te iri yotashiwaityaawone atziripaini, tema Tasorenkantsi yotashiretakaantakero okaatzi ikowakeri Pawa.