5
Iro kantzimaitacha iyekiite, tera okowa nonkamantemiro tsikapaite iñagaitero jirokapaini. Piyotzimaita eerokapaini, tera riyotakoitziro tsikapaiteka, tema omapokashitaiya, oshiyaawo arika romapokaitai tsireniriki inkoshitaite. Intzimawetya kantatsine: “Risaikaite kameetha, inimowaitemi.” Iro kantacha ari romapokantaitake raperotantaite maawoini. Oshiyawaityaawome tsinane onkemaatsiwaitya ontzimaanite, tekaatsi inkenakaitero awisashitantyaari onkaate pokatsine. Te ari pinkantzimaitya eerokapaini iyekiite, paamaiya romapokaitzimikari, roshiyakoitapaakyaari koshintzi. Piyotakotziro eeroka, te poshiyakotari anashiyetachari tsireniriki, te inewenta. Iri poshiyakotya anashiyetachari kiteesheriki, okoñaatzimotziri. Ari oshiyawo jiroka, te onkameethate oshiyakotyaari maatsiri tsireniriki, aamaawenta ankantya oshiyakotyaari kyoshireri. Tema tsireniriki rimagaitzi, ari ishinkitaitari eejatzi. Iro kantacha ayotaiyini aaka, oshiyakotyaari anashiyetachari kiteesheriki. Wetsikaanta ankantya, ankemisantanetai, etakowaitantya. Oshiyakotyaari riwetsikaanta owayeri, ikithaatawo kotsirotaki. Oshiyakotyaari eejatzi rawentaawo kotsiromokotatsiri ramanthaire. Ari ankantyaari aakapaini awentaanaiyaawo awisakoshireyetaira. Te ikowi Pawa rowasankeyetai, apatziro ikowi awisakoshireyetai akemisantairira Awinkatharite Jesucristo. 10 Iriitake kamawentakairi. Tekaatsi oitya ankamawetya, arika añaayetai, ari añaayetairo asaikimoyetairi paata arika ripiyai. 11 Jiroka poimoshirenkantyaariri itsipa, wetsikashire inkantayetya.
Ishintsithatziri Pablo kemisantanaatsiri
12 Iyekiite, pimpinkathayetairi ikaatzi yotaayetzimiri janta, ari pinkanteri ikaatzi jewayetzimiri pikemisantairira Awinkatharite. Osheki iñaashintsitakowentakemi. 13 Petakotaiyaari piñiirowa okaatzi rantzimotzimiri. Ontzimatye pisaikayetai kameetha. 14 Pishintsithatairi perantziite, eejatzi pinkantairi makoshiretatsiri. Poimoshirenkairi, powatzinkashireyetairi jentashireri ikemisantzira. Eero pisamawaitari jirikapaini. 15 Te onkameethate pipiyatantya, pinkowaperotairo paakameethatawakagaiya, ari pinkantzitaiyaari kaari pisheninkata. 16 Pinkimoshiretapiintaiyeni. 17 Eero pipakairo pamaña. 18 Oitarika awishimotemine, piwetharyagaiyaari Pawa. Irootake ikowiri antayetairi akemisantairira Jesucristo. 19 Eero pomanonkiro rantakaimiri Tasorenkantsi. 20 Eero pimanintziro ikamantaitzimiri. 21 Ontzimatye paminawakero kameetharika ikamantaitzimiri. Pinkyaaryoowentanakero owameethashiretantemiri. 22 Okaatzi ikenkithashiretaitari kaariperori inatzi, eero pimatzitawo eerokapaini.
23 Nokowakotziri Pawa eekero riyaatakaatyeero rowameethashiretemi eerokapaini, tema iriitake kantakaawori risaikantaitari kameetha. Nokowakotziri raamaakowentaimi maawoini, piwathaki, eejatzi pishireki. Iro ompoñaantyaari eero otzimanta oita inkantakoitemiri paata arika ripiyai Awinkatharite Jesucristo. 24 Tema iriiperoshireri rinatzi irirori, aritake rimatakairo.
Weyaantawori wethataantsi
25 Iyekiite, pamanakoyetaina naaka. 26 Piwethatenari maawoini kemisantanaatsiri janta. 27 Nokowi piñaanateniri eejatzi jiroka nosankenare, irootake ikowiri Awinkatharite. 28 Onkamintha ineshironkataimi Awinkatharite Jesucristo janta. Ari onkantaitatyeeyaani.