APITETANAINTSIRI ROSANKENATZINIRI PABLO TESALÓNICA-SATZI
1
Wethataantsi
Naaka Pablo osankenatzimirori jiroka notsipatari Silvano eejatzi Timoteo. Notyaantzimiro janta Tesalónica-ki pashiite pikaataiyinira rashiyetaimi Pawa eejatzi Awinkatharite Jesucristo. Onkamintha ineshironkataimi Ashitairi Pawa, risaikakaayetaimi kameetha. Ari inkantemiri eejatzi Awinkatharite Jesucristo.
Raminakotairi paata Pawa kaariperoshireri ripiyairika Cristo
Iyekiite, okowaperotatya niwetharyaakotaimi Ashitairiki Pawa, tema eekero piyaatakaanakityeero pinkemisante. Eekero piyaatakaanakityeero petakotawakagaiya eejatzi. Iro noshiretapiintantzimiri nopiyotaiyaani notsipatari itsipa iyekiite, nokantaiyini: “Eekero riyaatakaatziiro ikemisantaiyini Tesalónica-satzi, okantawetaka antawoite ikemaatsiwaitaka rowasanketaitzirira.”
Ari okoñaatakotzi tampatzika ikanta Pawa riyakowentantzi. Oshiyawaitakawo riwetsikaantyaame Pawa inkene impinkathariwentemi. Iroowa pikemaatsiwentantawori. Iro irooperotatsiri inkemaatsitakayaari Pawa ikaatzira kemaatsitakaimiri eeroka. Irooma maawoini aakapaini, akaatzi akemaatsiwentakawo, atake ripinayeetai paata arika ripiyai Awinkatharite Jesús, inkenapai inkiteki intsipatapaiyaari maninkariite tzimatsiri ishintsinka, inkenantapaiyaawo opaampaporenthatzira paampari. Ari rowasanketaiteri kaari yotairine Pawa, kaari kemisantairori Kameethari Ñaantsi ikenkithatakotaga Awinkatharite Jesucristo. Iri atsipetaiyaawone rithonkaitairi, rashi rowaatyeero impeyashitaiya, eero iñagairo ishintsinka Awinkatharite. 10 Tema paata arika ripiyai, impinkathatawairi kameethashiretaintsiri, inkempoyaaminthatawairi. Ari pinkantaiyaari eeroka, tema pikemisantairo nokamantakemiri. 11 Iro namanakotantaimi eerokapaini. Nokowakotziri pimonkaataiyaari tsika ikantayeta riyoyaayetairi. Nokowakotziri raawyaashiretakaimiri pantantyaawori kameethatatsiri pikemisantaira. 12 Iro ompoñaantyaari raakoitairi iwairo Awinkatharite Jesucristo, eerokaga kantakaakawori ipinkathatantaitakariri. Impinkathatakagaimi eejatzi eeroka. Iri Pawa neshironkayetaine aaka, eejatzi Awinkatharite Jesucristo.