2
Iñagaitairi owaariperoshiretantaneri
Iyekiite, nonkenkithatakotemiro okantakota antsipataiyaari Pinkathari Jesucristo, arika ripiyai paata. Te nokowi pinkenkithashiryaawaitashitya pinkante: “Piyaawo Awinkatharite.” Aamaaka iro pikenkithashiryaakari, pikantzi: “Iroowa ikenkithatakotakeri Pablo.” Pikantzi eejatzi: “Iro rosankenatairi Pablo riyotakairiri Tasorenkantsi.” Te ari onkantya, kyaa ramatawiitzimi. Tema arika ripiyai paata, etanakyaawo inkoshekaityaari Pawa, irojatzi iñaantaityaari owaariperoshiretantaneri, iñagaite eejatzi iitaitziri “Otomi peyawaitakagaantsi”. Kisaneentantaneri rinatzi, inkowe rawisante roshiyakagaiteri Pawa impinkathaiteri tasorentsipankoki. Inkante: “Naakatake Pawa.” Tema nokamantayetakemiro jiroka nisaikimotantapaintzimiri. Piyotaiyini eeroka iita otzikakeriri kaari ikoñaatzitanta owaariperoshiretantaneri, apatziro inkoñaate paata arika imonkaapaitetapaakya. Antawaitake rimananekiini owaariperoshiretantaneri. Iro kantzimaitacha tzimatsi otzikapiintakeriri, irojatzi paata roñaagantantakyaari. Aripaite iñagaiteri owaariperoshiretantaneri. Tema arika ripiyai Awinkatharite, ishintsinka rithonkantaiyaariri rowamaapairi, apatziro ritasonkapaakeri. Jirika koñaatatsine paata, roshiyakotapaakyaari Satanás. Ari ontzimake ishintsinka, osheki ramatawitante arika ritasonkawentantayetapaake. 10 Eenitatsi maninterone inkemisantairome irooperori ñaantsi, iroowetakaga rawisakoshiretantaiyaarinime. Iriira peyashitaachane ramatawitakeri owaariperotantaneri. 11 Iri kantakayaawone paata Pawa inkemisantantaityaariri owaariperotantaneri. 12 Irootake rowasanketantaityaariri ikaatzira thainkawaitziriri Pawa, tema osheki ithaamentakawo rantayetziro kaariperori.
Riyoyaitakeri awisakoshiretaatsine
13 Iyekiite retakotane Awinkatharite, eeke niyaatatzi naaka namanakotaimi niwetharyaari Pawa. Pairani tekera riwetsikaitzimiita, riyoyaitzitakemi pawisakoshiretai. Iroowa pikemisantantaawori irooperori, iro itasorentsishiretakaantaimiri Tasorenkantsi. 14 Iriitake otyaantakenari naaka nokenkithatakaantakemirori Kameethari Ñaantsi, piñaantaiyaawori paata rowaneenkawo Awinkatharite Jesucristo. 15 Ari okanta iyekiite, ontzimatye pinkyaaryoowentairo okaatzi niyotaakemiri nisaikimotantapaintzimiri. Ari pinkantero eejatzi okaatzi nosankenatakemiri.
16 Onkamintha retakoyetai Awinkatharite Jesucristo, eejatzi Ashitairi Pawa. Iri oimoshirenkapiintairi, irijatzi etakotairi, ineshironkatantairori okaatzira kameethayetatsiri. 17 Onkamintha inthaamentashiretakaapiintaimi, irijatzi iriiperoshiretakagaimine, iroowa piyaatakaantyaawori pikenkithatakoyetanakero kameethari, irojatzi pantayetanairi eeroka.