3
Antawaiwentzirori owakerari aapatziyawakagaantsi
¿Pikenkithashiretama nasagaawentatya naaka? ¿Noshiyakotarima amayetzimirori rosankenare, ikantzi: “Paakameethatawakena?” ¿Noshiyakotakarima kowirori posankenare, rayiro tsika ikenayetzi? Eerokapaini oshiyakawori osankenarentsi raakameethatantaitari, iroowa rosankenashiretantaitakenari naaka. Tema arika iñaayetaimi atziripaini tsika pikantayeta pisaikayetanai, ari riyotero okaatzi nantzimoyetakemiri, oshiyawaitanakawo riñaanayetatyeerome okaatzi rosankenatakoitakenari. Ari añiiro eerokatake oshiyakawori osankenarentsi rosankenatakeri Cristo. Te iro nonkenkithatakote osankenarentsi koñaatatsiri, oshiyaworira rosankenaitziro mapikota, tema nokenkithatakotatziiro rowakerashiretakaayetaimi Itasorenka Pawa Kañaaneri.
Nokenkithatakotantawori jiroka, tema iri Cristo kantakaakawori awentaashiretantaariri Pawa. Te aaka aawyaashityaawone apaniroini iriira Pawa matakaayetairori. Iri Pawa matakaakenawori nonkenkithatakotairo owakerari aapatziyawakagaantsi. Jiroka owakerari aapatziyawakagaantsi kaarira osankenarentsi oshiyawori etawori aapatziyawakagaantsi kaamanetakaantatsiri. Iriira kantakotachari tasorenkantsi añaashiretakaantatsiri.
Pairani rosankenatantaitakawori Inintakaantaitakeri mapikotaki, okoñaatapaintzi rowaneenkawo Pawa, intsipaite opeyanaka. Ikanta iñaakerowa Moisés-ni, shipakiryaawoo ikantanaka, te ikanta raminawootairi isheninkapaini Israel-iite. Iro kantzimaitacha jiroka Osankenarentsi iro poñaakaantawori akaamaneyetantari, okantawetaka otzimawetaka owaneenkawo. Irooma okaatzi rantairi Tasorenkantsi, iroowa owaneenkaperotachari. Tema owaneenka okantawetaka owasanketakaantantatsiri, irooma tampatzikashiretakaantatsiri iroowa owaneenkaperotaachane. 10 Jiroka owaneenkaperotaachari anaanakero tzimawetachari ketziroini owaneenkawo. 11 Ari okaatapaake owaneenkawetachari ketziroini. Iroowa owaneenkaperotaachari kantaitaachane iroñaaka.
12 Tzimake iroñaaka ominthashiretakagaanari, tontashireri nonkantanaiya nonkenkithatakaantai. 13 Te noshiyawetyaari Moisés-ni ipashikawootaka eero raminantari isheninkapaini Israel-iite, irojatzi opeyantaari rishipakiryaawoowetaka. 14 Tema pairani kisoshire rinaiyakeni Israel-iite, irojatzi ikantayeta iroñaaka ikaatzira icharinepaini. Tema arika inkemero riñaanaitero etawori aapatziyawakagaantsi, eero ikemathatziro oshiyawaitakawo impashikaitatyeerome iyenkishiryaamento, apatzirowa Cristo inkemathatakaayetairi oshiyawaitaawo impashikaryaakotaatyeerome iyenkishiryaamento. 15 Tzimayetatsi iroñaaka, arika inkemero riñaanaitero Inintakaantakeri pairani Moisés-ni, pashikashireri ikantayetaka. 16 Irooma inkaate piyashiretashitairine Awinkatharite, ari impashikaryaakoshiretaiya. 17 Ikantakoitziri jaka “Awinkatharite” irijatzi Tasorenkantsi, saikashiwaitakaantatsiri. 18 Irooma aakapaini awentaashiretaari Cristo, oshiyayetanaari Awinkatharite. Tema oshiyawaitaawo aminaatakotatyeerime Awinkatharite kotsirotakiki. Tema aminawootairi kotsirotakiki iroñaaka, te oshiyari Moisés-ni ipashikawootaka pairani irirori. Irooma paata arika añaaperotairo rowaneenkawo, arira oshiyaiyaari ikantaga Cristo. Iriira matakagairone Awinkatharite, Tasorenkantsi.