4
Iriira Pawa neshironkataanari nantawaitantaanariri irirori. Iro kaari okantzimoneentawaitantana. Nipakagairo owaañaawaitenaneme, te nimanakaawaitawo niyotaante namatawitantantyaari, te nothaiyakowaitawo riñaane Pawa. Okaatzi nokenkithatakotairi irooperori ini, iro iñaantawori Pawa kameetha okantzimotari atziri nokenkithatakaayetairiri. Tzimatsirika kaari kemathaterone okantakota Kameethari Ñaantsi nokenkithatziri, te naaka manapithawaiterine, tzimatsi itsipa kantakaawori kaari ikemathatantawo oshiyawaitakawo impashikapithataitatyeerime iyenkishiryaamento, iriira peyashiwaitaachane. Oshiyawaitakawo imawityaakitatyeeme jirikapaini kisoshireri. Iriitakera Kamaari iitaitziri eejatzi “iwawane isaawikisatzi”, mawityaakitakaakeriri kisoshireri, iroowa kaari ikemathatantawo Kameethari Ñaantsi. Oshiyawaitakawo te iñaayetairome kiteesheenkari oshiyakawori rowaneenkawo Cristo, oshiyajaantakariri Pawa. Iriira Jesucristo nokenkithatakotairi, nokantzi: “Awinkatharite rinatzi.” Te naaka kenkithatakowaitachane. Apatziro rowakena naaka Jesús pimperawaitena eerokapaini. Tema ikantake pairani Pawa: “Onkiteesheenkatai tsirenikiri.” Iro oshiyakawori roiteenkashiretaana naaka, noiteenkatakotairi eejatzi itsipapaini riyotairira Pawa, oshiyimotaiyaari iñagaatyeerome rowaneenkawo Pawa rishipakire ipooki Cristo.
Awentaashire ankantayetaiya
Oshiyawaitakawo owatyeerime pinaperotachari chomoki. Iriira oshiyakaawentachari Pawa ripasawyaayetairowa itasorenka awathaki, iroowa awatha oshiyakaawentakeri chomo. Iroowa rantantawori iñagaitantyaawori iri otzimimoperotziri itasorenka, tera otzimimotai aakapaini. Nokemaatsiwaiweta nowathaki, temaita nowashireneentawaita. Nothaankewaiweta, temaita ayimawaitana. Ipatzimawaitaitakena, temaita rookanawentaitana. Rowatsinaawaitaitakena, temaita rashiryagaitana. 10 Osheki rowamayimawaitaitakena roshiyakagaitakenari pairani Jesús, arira iñagaitairo rañaantari Jesús. 11 Jiroka kantakotachari, osheki noñaakero nonkamawenterome nokenkithatakotairi Jesús, iro iñaayetakeri atziri, riyoyetai tsika ikanta Jesús rañi irirori. 12 Iroowa nokamimatantakari naaka, ompoñaantyaari pañaashiretantaiyaari eerokapaini.
13 Iroowa nantakeri naaka okaatzi rosankenatakoitakeri pairani, kantatsiri:
Nokemisantanai naaka, iro niñaawaitantari.
Iroowa nantanairi naaka, nokemisantanai, irootake niñaawaitantari. 14 Niyotzi naaka rowiriintairi Pawa Awinkatharite Jesús, aritake rowiriintaina eejatzi naaka, intsipatagainari Jesús, pintsipatzitaina eejatzi eerokapaini. 15 Nokamantantzimirori jiroka iroowa pinintaawaitantaiyaari eerokapaini. Arika pisheniperotanake eerokapaini ineshironkayetairi Pawa, ari isheniperotai wetharyaapiintaiyaarine, impinkathatairi.
16 Iro kaari okantzimotantana naaka, okantawetaka rowamayimaweetakena. Thaamentashire nokantapiintaka. 17 Okaatzi nokemaatsiwaitaka eepichokiini inatzi, eero ashi owaatyeero. Iroowa noñaantaiyaawori paata antawoite owaneenkatachari kaari thonkaachane. Iro anagairone nokemaatsiwaiwetakari, eero nimonkatziyantaawo oitarika. 18 Tema nonewiyatakawo naaka kaari iñagaitzi iroñaaka, tera ithonkanetaa jiroka. Te onkowaperotaiya koñaayetatsiri iroñaaka kaari kisonetaatsine.