RAPIITAIRO PABLO ROSANKENATZINIRI TIMOTEO
1
Wethataantsi
Naaka Pablo osankenatakaantzirori jiroka. Rotyaantaperore Jesucristo ninatzi, iriira Pawa kowakaakenawori nonkenkithatakotairo ikantakairi pairani, rañaakagai Cristo Jesús. Eeroka nosankenatzini Timoteo, nokemetakaakemi eerokame netakotane notomi. Onkamintha ineshironkataimi Ashitairi Pawa eejatzi Awinkatharite Jesucristo, onkamintha retakotemi, piñaantyaawori pisaike kameetha.
Pinkenkithatakotairi Cristo
Ari nokantapiintatya tsireniriki eejatzi kiteesheriki namanakotzimi, niwetharyaari Pawa, nantawaitainiri, noshiyakotaari ikantaga pairani nocharineeteni tampatzikashire rinake. Arika noshiretyaawo piraawaitaganki, osheki nokowake napiitairo noñeemi, inantyaari nonkimoshirete. Osheki nokenkithashiryaakotakemi poshireperotantanakari. Tema iro etanakawo pisawo Loida, opoñaanaka pinaanate Eunice. Niyotzi eejatzi ari pikantanakari eeroka. Irootake napiitantemiri nonkantemi: Papiitairo powakeratairo okaatzi ritasonkawentakemi Pawa notzimikapatziitotantakemiro pairani nako. Poshiyakagairo roonthotaitziro paampari itsiwakimaterika. Tema Pawa te ithaawashiretakaantzi. Apatziro ishintsishiretakaantzi, retakoshiretakaanta, iñaakoshiretakaanta.
Irootake eero pikaaniwentantawo pinkenkithatakotairi Awinkatharite, poshiyena naaka, eero pikaaniwentana romonkyaawentaitanarira Pawa. Iriitakera shintsishiretakaimine poshiyena naaka, nokemaatsitakowentakawo Kameethari Ñaantsi. Irijatzi owawisaakoshiretairi Pawa, iri yoyaayetairi tasorentsishire ankantaiya. Te aaka antashityaawone apaniroini, iriira kowashitakawo rantero. Rashi rowaatziiro pairani Pawa ikowakaakeri ineshironkayetai Cristo Jesús. 10 Iroowa rantakeri ikoñaatakera pairani Owawisaakotantaneri, Cristo Jesús. Iriitake matakerori roitsinampairo kaamanetaantsi, rookapaintairo Kameethari Ñaantsi, iro ayotantaari rashi rowaatyeero rañaakaayetai. 11 Irootake rowantakenari naaka Otyaantaperori, rotyaantakena nonkenkithatakaante, onkene niyotaayetairi kaari nosheninkata. 12 Iro opoñaantari nokemaatsiwaitawo iroñaaka. Iro kantzimaitacha te nokaaniwenta. Niyotzi naaka iita noshiretaari, niyotzitaari oshekitzimotziri ishintsinka eero ripakaakaanawo ikowakaakenari nantainiri irojatzi paata kiteesheriki ripiyairika. 13 Arira pinkantaiyaari eeroka, poshiyakotenawo jimpe okanta pikemakena nokenkithayetake, piyaatakayero poshiretya. Etakotane pinkantante, iroowa rantapiintanairi rashiyetaari Cristo Jesús. 14 Tema risaikashiretantakemi Tasorenkantsi, iri kyaaryooshiretakaimine eero pipakaantawo irooperori ikowakaakemiri piyotaantero.
15 Pikemakotakena eeroka tsika okanta rookanawentakena Asia-satzi. Jirikapaini: Figelo eejatzi Hermógenes. 16 Iri kantacha Onesíforo, osheki roimoshirenkapiintakena irirori, te ikaaniwentana roosoweetakenaga. Antawoite nokowi ineshironkatairi Pawa ikaatzi saikapankotziriri. 17 Tema iri kowakowatapaakenari rareetakaga Roma-ki, irojatzi iñaantapaakena. 18 Iri Awinkatharite neshironkatairine paata kiteesheriki ripiyairika. Tema piyotaiyini eeroka, osheki ramitakotakena Onesíforo nisaikantakari Efeso-ki.