2
Poshiyakayaame eerokame rowayerite Jesucristo
Notomí, tema iri neshironkataimi ketziroini Cristo Jesús, ontzimatye pintontashiretai. Pikemakena jimpe okanta niyotaantake atzirikipaini. Ontzimatye piyoyaayete tsika inkaate iriiperoshiretatsine iri matanairone riyotagairi itsipa. Aamaawenta pinkantya patsipewentaiyaari Jesucristo. Poshiyakayaame eerokame rowayerite. Ikaatzi owayeritachari tera iñagaitziri rantayetanairo antawairentsi rantapiintaitziri kiteesheriki. Apatziro retapiintawo rantayetziro ikantziriri iyorakate. Ontzimatye poshiyakotyaari eejatzi ripinataitziri anaakotawakaachari rishiyaiyani. Tema antawoite iñaashintsityaawo. Rimatantyaawori ranaakotante ontzimatyeera iñaantzityaawo ketziroini. Irooma inthaiyawaitashitakyaarika ranaakotante, eeromaita ripinaitziri. Ontzimatye poshiyakotyaari eejatzi pankiwairentzi. Tema iriitake etapiintawori rowawo iwankire. Pinkenkithashiryaakoterowa nokantayetakemiri. Tema iriitake Awinkatharite kemathatakaaperotemirone maawoini.
Pinkenkithashiryaakoteri Jesucristo icharinetakari David-ni. Tema añagai irirori ikamawetakaga. Iroowa Kameethari Ñaantsi nokenkithatakotairi. Irootake natsipetantawori iroñaaka naaka, noñaantakawori roosowaitaitana romonkyagaitakena, roshiyakagaitakena naakame tsitokantzinkari. Irooma riñaane Pawa eero rimaitziro roosoitero iroori. 10 Irootake nokisashitantakawori maawoini jiroka, okantakaantziro netakotari ikaatzi riyoyaayetairi Cristo Jesús, rowawisaakoshiretairi iñaantaiyaawori kantaitaachane añaamentotsi, owaneenka onkantaiya. 11 Jirokaga irooperori ikantaitziri:
Arika ankamakotairi Cristo, ari antsipataiyaari rañaakaayetai.
12 Arika ankisashiwainetakya, ari antsipataiyaari ampinkathariwentantai.
Irooma arika ankante: “Te niyotziri,” ari rimataitakai aaka.
13 Iro kantacha, arikame añaawetyaawo te akamaiwentaari, iriima irirori ikamaiwentakai. Ari rashi rowatziiro irirori, te ipashinitanetzi.
Poshiyakotyaari antawaiyantzi raakameethaitziri
14 Piyotaantairo jiroka. Pishintsineentakaantero ikowakaantziri Pawa: Eero riñaanatawakaantashiitawo ñaantsiyetatsiri kaari irooperotatsine, okantzimoneentarikari inkaatera kemerone. 15 Ontzimatye piñaashintsitya potampatzikatairo ñaantsi irooperori, onkene raakameethawentaimiro Pawa. Poshiyakotyaari ikantaganki antawairentzi kaari tzimatsine oitarika inkaaniwentakoteri. 16 Pipakagairo eeroka riñaanetashiyeetari kaariperori. Ari opoñaari rithainkatasorentsitantaitari. 17 Oshiyakotawo owawathatanta pathaawontsi. Iroowa awishimotakeriri Himeneo eejatzi Fileto. 18 Ikenakaashiwaitakawo irirori riyotaantziro irooperori, ikantake: “Tera aripero añaayetai arika ankamayetake. Roshiyakaawentashitaitawo ikantaitziri ‘añagaantsi’. Okaatzi roshiyakaawentaitziri añagaira, irootake aimoshirenka akemakeri awentaanaarira Awinkatharite.” Tema okaatzi riyotaantashitari, ripakaakaakeri ikaatzi itsipawetari ikemisantaiyawetanira. 19 Iro kantzimaitacha, oshiyawaitakawo rowatzikatyeerome Pawa irooperori itzinkami, ari riwetsikakeme ipanko. Ari rontarekakotake apite osankenarentsi, okantzi etanakawori: “Riyoyetziri Awinkatharite ikaatzi rashiyetari.” Irooma apitetanaintsiri kantatsiri: “Inkaate aakotairine iwairo Cristo, ontzimatye ripakagairo kaariperotatsiri.”
20 Iro kantacha janta antawoiteki ipanko, eenitatsi owaneenkatachari chomopaini, shipakiryaa okantayeta, kempoyaa rowayeetziro. Tzimayetatsi eejatzi chomo riwetsikayeetziro inchato, eejatzi kipatsinaki, te ikempoyaaperotziro. 21 Arika ankiteshiretanai, oshiyakotanaawo chomo ikempoyaaperotziri ashitawori, ikowapiintzi rotetantyaawo. Tasorentsishirera inkantakaanai Pawa, aamaawenta ankantya antainiri kameethayetatsiri. 22 Intaina powairo iñaamatashiwaitari mainaripaini, oshiyawaitakyaawome pishiyapithatatyeerome. Iroowa piñaamatapiintanakya pinkameethashireyetai, oshiretane pinkantya, etakotane pinkantante, kameetha pisaikakaantayete, pintsipayetaiyaari kiteshireri aakoyetairiri iwairo Awinkatharite. 23 Ontzimatye pipakaayetairo piñaawaiyetziro kaari pantyaawone, ari opoñaari ikisawakaantaitari. 24 Irooma aakapaini rimperayetaira Pawa, te okameethatzi añaanaminthatawakagaiya. Tema ontzimatye aneshironkatante, ayimaneentai ayotaante, tsinampashire ankantya, 25 jentashire ankantya ankaminaayeteri kisaneentairi, aamaa ari ripiyashiretakagairi Pawa, ari riyotakotairo irooperori. 26 Iro ompoñaantyaari roshiyakotantyaariri omaaminthaitari iwirentsi, tema Kamaari imperatariri, ishintsineentziri rantayeteniri ikowashiyetari irirori.