3
Tsikarika inkantaitya risaikaitai paata weyaantapaakyaawone kiteesheri
Ontzimatye piyote, paata weyaantapaakyaawone kiteesheri antawoite ompomeentsitzimotai. Jiroka inkantayetaiya atziripaini: Ineshironkakitya apaniroini, rosheñaashiwaityaari iyorikite, ishamewaite, thainkantzinkari rinatye, kaweyawaitantaneri rinatye, piyatha roweri ipaapate, te riyotziro riwetharyaanetya, thainkatasorentsitaneri rinatye, eero retakonetanta, eero ikowanetzi impeyakowaitante, thaiyakotantane rinatye, eero romaantakaawo ikowashiwaitari, owatsinaantaneri rinatye, inkisaneentero kameethayetatsiri, pithokashitantaneri rinatye, eero iñaakoneta, asagaawairentzi rinatye, iro inkowaperoteri ikowashiyetari awisanakero ikowakaawetariri Pawa, ari roshiyakotyaarime pinkathatasorentsitaneri, rithainkeri Pawa tzimatsiri ishintsinka. Eerowa pitsipayetari eeroka. Rimatakerowa jirikapaini risaikapankotantzi, ramatawiyetakero tsinanepaini jentashireri, antawoite inkenkithashiryaakaakawo onkaariperoshirewaite, awentaayetakari jirikapaini, iro ayimawaitantakawori okowashirewaitziri iroori. Irootake okowakowatapiintziri iyoperotero, te iyoperotzimaitawo okaatzi irooperotatsiri. Iroowa rantakeri pairani Janes itsipatakari Jambres, te inimoteri rantakeri Moisés, ari roshiyakotakari jirika atziripaini amatawitantaneri, te inimoshiretziri okaatzi irooperotatsiri. Kaariperoshireri rinaiyini, raminaashiwaitaka okaatzi ikemisantaweta. * Ikenkithashiryaakoitziri “Janes itsipatakari Jambres”, sheripiyari rinaiyini, Egipto-satzi rinatzi. Tema pairani Moisés rontsiparyaakowentantaariri isheninkapaini Israel-iite, jirika sheripiyariite ikowake roshiyakotyaari Moisés, riraantsitakairo ñaa, roñaagantake eejatzi osheki mashero. Eeromaita rimatziro, ari riyoyeetairi aminaashiwaitaga okaatzi rantziri, arira roshiyakotakyaari akenkithatakotakeri.
10 Irooma eeroka, poshiyakotainawo naaka, okaatzi niyotaantziri, tsika nokenakairo, oita nokowiri, oitarika noshiretari, namatsinkawentanta, etakotantaneri ninatzi, kinatantaneri nini, 11 owatsinagaarewo nini, ikemaatsitakaawaitaitakena, oshiyakawo okaatzi awishimotakenari Antioquía-ki, Iconio-ki, eejatzi Listra-ki. Tema osheki ikemaatsitakaaweetakena. Iri kantacha Awinkatharite rontsiparyaakowentapiintaana. 12 Ari onkantaatyeeyaari, rowatsinayeetairi maawoini rashiyetaari Cristo Jesús kowanaatsiri impinkathatasorentsite. 13 Iriima kaariperori atziripaini amatawitantaneri eeke rimaperotatyeeya, rashiminthatyaawo ramatawitantapiinte, rimatzitaitaiyaari irirori ramatawiiteri. 14 Irooma eeroka, kisokero powero okaatzi piyotakeri, tsika otzimi pawentaanaari. Tema piyotziro iita yotaakemirori. 15 Tema petanakawo eeni peentsitanake piyotakotairo Tasorentsitatsiri Osankenarentsi. Ari opoñaari piyotai aritake pawisakoshiretai arika pawentagaiyaari Cristo Jesús. 16 Tema maawoini Osankenarentsipero, iri Pawa tasonkashiryaakaantakerori rosankenayeetantakawori. Iro riyotaantantaityaari, iro ishintsineentantaityaari inkaminaantaite, iro rotampatzikatantaityaari, iro iñaantaityaawori inkameethashireete. 17 Ari iñagairo ikaatzira rashitaari Pawa riyoperotairo rantero maawoini kameethari.

*3:8 Ikenkithashiryaakoitziri “Janes itsipatakari Jambres”, sheripiyari rinaiyini, Egipto-satzi rinatzi. Tema pairani Moisés rontsiparyaakowentantaariri isheninkapaini Israel-iite, jirika sheripiyariite ikowake roshiyakotyaari Moisés, riraantsitakairo ñaa, roñaagantake eejatzi osheki mashero.