28
Risaikake Pablo othampishiki jitachari Malta
Okanta nawisakoyetai maawoini, ari niyotaiyakeni jiroka othampishi oita Malta. Ari raakameethatawakena maawoini nampiyetawori janta. Tema oparyaatzi inkani, katsinkaite okantaka, oishitapaaka, ikaimaiyakenani. Jatanake eejatzi Pablo raye irirori tsitsi, iro ripiyawetapaaka rowapaakerome ritsima, shiyapaaka maanke, ratsikakeri rakoki. Ikanta iñaayetakeri nampitawori janta rowikantapaakari, ikantawakaiyanakani: “Jirika atziri tsitokantaneri rinatzi. Okantawetaka rawisakowetaawo ripiinkeme, temaita rishinetaitziri rañe.” * Irootake ikantakeri, tema roshiyakaatzi atziripaini iri Pawa otyaantakeniriri maanke, rowasanketeri. Iri kantacha Pablo rotekanakeri maanke paampariki. Tekaatsi awishimoterine. Ikanta royaawentawetari raawaakayerime irojatzi inkamantyaari. Okanta osamanitake iñaitatziiri tekaatsi awishimoterine, ikantayetanai: “Pawa rinatzi jirika atziri.”
Eenitatsi janta jewari nampitawori othampishiki jitachari Publio. Eenitatsi okaakiini rowane. Raakameethatakena maawoini raanakena janta. Mawa kiteesheri nisaikimowaitakeri. Ari nokemakotakeri ipaapate Publio isaawakiwaitzi, ishiwaita. Ikyaashitanakeri Pablo. Ikanta ramanakotakari, riterotantakari rako, apathakero ikantanaka, retsiyatakotanai. Rantakerowa jiroka, pokayetanake maawoini mantsiyari ikaatzi nampitawori janta othampishiki, retsiyatakotakaayetakeri. 10 Ari ipashitanakena osheki oitarika. Okanta notetanaa niyaatantaiyaari, ipayetawaana naayetanairi.
Areetaawo Pablo Roma-ki
11 Okanta nisaikanake mawa kashiri janta othampishiki, ari notetanaari otsipaki amaatakomentotsi, owawisaakerori kyaawontsi janta. Opoñaawo jiroka amaatakomentotsi Alejandría-ki. Riwetsikaitakeniro iwawanetashitaitari othowaki roshiyakaawo “Tsipari”. Ikantaitziri jaka “Tsipari”, iroowa iwairo apite itomipaini iwawanetashitaitari jitachari Júpiter, Cástor eejatzi Pólux. 12 Ari nareetaiyakani Siracusa-ki, mawa kiteesheri nisaikanake janta. 13 Irojatzi nawisantanakari janta irojatzi nareetantakari Regio-ki. Okanta okiteeshetamanai, okamintha itasonkakotakena tampyaa kenatsiri katonko, irojatzi nareetantakari Puteoli-ki otsipa kiteesheri. 14 Ari noñaapaake iyekipaini, ikantawakena nisaikawaitanake. Iro nisaikimowaitantanakariri okaatzi 7 kiteesheri. Ari nompoñaanaiyaari irojatzi nareetantyaari Roma-ki. 15 Ikanta ikemakotaiyakenani iyekipaini nampitawori Roma-ki, ritonkyotawakena awotsiki iitaitziro “Apio” tsika riyomparitaitapiinta. Okanta janta iitaitziri “Mawapanko”, ari royaawentakena itsipa. Ikanta Pablo iñaayetapaakeri iyekipaini, riwetharyaanakari Pawa, thaamentashire ikantanaka. 16 Areetapaakena Roma-ki. Ikanta reeware owayeripaini rowawisaapaakeniri itsipa reeware maawoini omonkyagaarewo. Iriima Pablo rishinetakeri risaikawaitapaake tsikarika ikowiro, apaani owayeri kempoyiiriri.
Ikenkithatakaantzi Pablo janta Roma-ki
17 Okanta awisake mawa kiteesheri nareetapaaka, rapatotapaakeri Pablo iriiperoripaini Judá-ite nampitawori Roma-ki. Ikantakeri: “Iyekiite, pairanitake raakaantawaitakena asheninkapaini janta Jerusalén-ki, rowawisaakena reewareki Roma-satzi. Iroowa rantakeri, okantawetaka tekaatsi nantzimowetyaari, te nokoshekawetawo okaatzi rameyetari pairani acharinepaini. 18 Osheki rosampiwetakenari reewarepaini Roma-satzi janta, te iñaashitawo nonkenakaashityaari ompoñaantyaari ripasatakaantantenari. Ikowawetaka rapankaakaantainame. 19 Temaita ikowaiyini asheninkapaini Judá-ite. Irootake nokowakotantakariri pinkathari janta rotyaantena jaka, iriitakera wetsikakotenane pinkathari César. Iro kantacha te iro nipokantari jaka niyakowenteri asheninkapaini Jerusalén-satzi. 20 Iroowa napatotantzimiri eerokapaini nonkamantemiro. Nonkenkithatakotairi oyaakoneentanewo iiyeetaira Israel-iite, iroowa piñaantakenari jaka roosotantaitanawo kotsirotha.” 21 Ari ikantaiyanakeni irirori: “Te noñi naaka rosankenatakotemi poñaachane Judea-ki. Tekaatsi nonkemakotemiri rareeyewetaga asheninkapaini jaka. 22 Apatziro nokemakowentakeri ikenkithatakoitziri kemisantashiwaitachari. Nokowi nonkememi jimpe pikantzi eeroka.”
23 Ikenkithashiryagaiyanakani rapatotya otsipaki kiteesheri. Ari ipiyowentaiyakarini osheki atziri rimaapiintzira Pablo. Ikenkithatakotakeniri tsika ikanta Pawa ipinkathariwentantai, roñaagakeri rosankenatakotaga Jesús, retanakawo rosankenareki Moisés-ni irojatzi rosankenayetakeri Kamantantaneriite. Tema retanakawo okiteeshetamanaira irojatzi ishaawiiteeni. 24 Eenitatsi kemisantawakeriri, iriima itsipapaini, te. 25 Te raapatziyawakaiyani, apawopaini riyaayetanai. Riweyaantawaari Pablo ikantawairi: “Jiroka ikantaitakeriri pairani picharinepaini, ikenkithawaitakaakeri Tasorenkantsi Kamantantaneri Isaías-ni, ikantakeri:
26 Piyaate, pinkanteri jirika atziripaini:
Pinkemaiyawetyaani, eeromaita pikemathatziro.
Paminaiyawetyaani, eeromaita piñiiro.
27 Tema kisoshire ikantaiyakani jirikapaini.
Witakempitari rinaiyakeni.
Mawityaakiri rinaiyakeni eejatzi.
Irootake kaari iñaantaiyawoni.
Kaari ikemantaiyani,
Kaari ikenkithashiretantaiyani,
Te inkemisantaiyeni, eero nowawisaakotairi.
28 Piyotaiyeroni eeroka jiroka, aritake rowawisaakoyetairi Pawa kaari asheninkata. Aritake inkemisantayetai irirori.” 29 Ikantakerowa Pablo jiroka ñaantsi, jataiyanakeni isheninkapaini Judá-ite, osheki riñaanaminthatawakaanaka.
30 Ari risaikapairi Pablo okaatzi apite osarentsi. Ari raakameethatapiintakeri ikaatzi areeyetariri. 31 Ari ikenkithatakotapiintakero ipinkathariwentantai Pawa, riyotaantapiintakotairi eejatzi Awinkatharite Jesucristo. Tekaatsi oñaashirenkawaiterine.

*28:4 Irootake ikantakeri, tema roshiyakaatzi atziripaini iri Pawa otyaantakeniriri maanke, rowasanketeri.

28:11 Ikantaitziri jaka “Tsipari”, iroowa iwairo apite itomipaini iwawanetashitaitari jitachari Júpiter, Cástor eejatzi Pólux.