ROSANKENARE PABLO ROTYAANTZINIRI ROMA-SATZI
1
Wethataantsi
Naaka Pablo osankenatzimirori, rimperatanewo Jesucristo nini, tema iri kaimashiretakenari notyaantaperorite, irijatzi owakenari nonkamantantero Kameethari Ñaantsi kenkithatakotziriri Pawa. Jiroka Kameethari Ñaantsi iroowa ikowakaantakeri Pawa, ikenkithatakotakeri pairani Kamantantaneri Osankenatasorentsiki, jimpe ikantakota Itomi, Awinkatharite Jesucristo, roshiyapaakari eenchaaniki itzimapaake icharinetawakari David-ni. Ikanta rañagaira pairani, ari iñagaitairi Itomi Pawa rini oshekitzimotziri ishintsinka, tasorentsishireri rini. Ikamintha Cristo opoñaantaari ineshironkataana Pawa. Iriitake owakenari notyaantaperoritai, nonkamantayetairi itsipasatzi atziri kaari asheninkata, inkemisantayetai iriroripaini. Eejatzi eerokapaini Roma-satzi, ari akaatzitaka ikaimashiretai Jesucristo. Ikaimashireyetaimi pinkiteshireyetai pikaatzira pinampitawo Roma-ki. Retakotanewo Pawa pinayetzi. Onkamintha ineshironkataimi Ashitairi Pawa, eejatzi Awinkatharite Jesucristo, piñaayetairo kameetha pisaikayetai.
Ikowi Pablo rareetyaari Roma-satzi
Jiroka netawakyaari nonkante: Niwetharyaari Pawa, okantakaantziro okaatzi rantakeri Jesucristo. Niwetharyaakowentzimi eerokapaini, tema ithonka ikemakoitakemi tsika pikantayetanaa pikemisantayetaira. Ari nokantapiintatya namanakotapiintzimi. Iriira Pawa yotatsi, nantawaiperotainiri nokenkithatakotanairo Kameethari Ñaantsi ikenkithatakotaga Itomi. 10 Arika namañaari, nokowakotziri rishinetena niyaate pisaikaiyinira eerokapaini, iroorika inkowakaakenari. 11 Tema nokowakitake noñaayetemi. Nokowi noneshironkatemi ompoñaantyaari paawyaashirewaitantyaari. 12 Iroowa nonthaamentakaantemiri eeroka, piñaakenarika jimpe nokanta nawentaashiretari Cristo. Ari pinthaamentakainari naaka, noñaakemirika eerokapaini tsika pikanta pawentaashiretaarira.
13 Iyekiite, nokowi piyotaiyeni iro nokenkithashiretapiintaka niyaate pisaikaiyinira eeroka noñeemi pinthaamentayetaiya, noshiyakaakeri itsipasatzi atziri. Iro kantacha, osheki otzikatzikatapiintakenari. 14 Iro kantacha ontzimatye niyaatashiyetairi Grecia-thatotatsiri, kaari Grecia-thatotatsine, yowaiyetatsiri, eejatzi kaari yowaitatsine. 15 Irootake nokowantari nonkenkithatakotairo Kameethari Ñaantsi janta pinampiki eerokapaini Roma-satzi.
Ishintsinka Pawa owawisaakotantatsiri
16 Te nokaaniwentziro naaka nonkenkithatakotero Kameethari Ñaantsi. Tema iro oshiyawori ishintsinka Pawa, iro owawisaakoshiretairine maawoini kemisantayetaatsine. Ari nokantakero naaka no-judá-iteyetzira, naakatake etakawo nokemisantanake, irojatzi rimpoitantapaakari Grecia-thatotatsiri. 17 Tema iro Kameethari Ñaantsi kenkithatakotziriri Pawa tsika ikanta ikameethashiretakagairi atziripaini. Ari ikantakaanta irirori rawentaashiretaitanakyaaririka. Tema iro rosankenaitantakawori, kantatsiri:
Kameethashireri inkantya awentaashireri, ari iñagairo rañaantaiyaawo.
Kaariperoshireri rini atziripaini
18 Iriima atziripaini kaari tampatzikashireyetatsine, thainkatasorentsitatsiri, ikisaneentaperotakeri Pawa, roñaagantakero imashirenkaa inkiteki. Tema jirikapaini kaariperoshiretapiintatsiri, oshiyawaitakawo rotzikayetatyeerome irooperori eero riyotakoitantawo. 19 Tema riyotakowetari iriroripaini Pawa. Iriira Pawa kantakaawori riyotakowetantakariri. 20 Tema owakera retanakawo Pawa riwetsikakero kipatsi, ari riyoteme atziripaini eenitatsi Pawa, iñaayewetakawo riwetsikanewo. Ompoñaantyaarime inkenkithashiretyaame oshekitzimotziri Pawa ishintsinka, kañaaneri rini irirori. Tekaatsira otekañaanetachane iroñaaka, inkantayetai: “Te niyotero.” 21 Riyotakowetaiyarini Pawa, temaita ipinkathatapiintairi, te riwetharyaapiintaari eejatzi. Apatziro ikenkithashiretakotashitapiintawo kaariperotatsiri, iro kaari ikenkithashiretantawo kameethatatsiri. 22 Ikantawetaiyani: “Yotaneri nini,” iro kantacha masontzishireri rinayetzi. 23 Iro opoñaantari ripakairo ipinkathawetari Pawa, Kañaanetatsiri. Ari retanakawo ipinkathayetziro wetsikaantsi roshiyakaawo atziri, tsimeryaani, tsimeripaini, eejatzi ikaatzira anashiyetachari kipatsiki.
24 Iro rishinetantakariri Pawa jirikapaini ayimaneenteri iyaariperonka. Iro rantantapiintawori onkaate inkaaniwenterime. 25 Ripakaashitanakawo ikemisantawetawo riñaane Pawa irooperotatsiri, apatziro ikemisantanakero thaiyaantsi. Ipinkathayetanakero riwetsikaitane, oshiyawaitakawo iroome imperatyaarineme. Temaita ipinkathatanairi Pawa wetsikayetakerori maawoini jiroka, tsika itzimi apinkathatapiintziri aakapaini. Ari onkantaitatyeeyaani.
26 Iroowa rishinetantakariri Pawa jirikapaini ayimawaiteri iñaamatashiwaitanewo. Iro rantantapiintakawori okaatzi inkaaniwenterime. Tzimanake tsinane pankenatawakaachari otsinanenkakiini. 27 Tzimanake eejatzi shirampari pankenatawakaachari, iro iñaamakiperoyetaka impankenatawakaiya ishiramparinkakiini, rantayetanakero inkaaniwenterime. Irijatzira owasankewaitainchari okantakaantziro ikenakaashiwaitakari.
28 Iroowa rishinetantakariri Pawa jirikapaini ayimawaiteri iyaariperonka, iro rantantayetakawori kaari kameethatatsine. Tema te ikenkithashiretakotairi Pawa. 29 Iroowa rantapiintanake kaari tampatzikatatsine, imayempiwaitzi, ipankenawaitanta, iñaamakiperowaitari koriki, rantayetziro koweenkayetatsiri, iñaamatakotantawaita, ritsitokantawaitake, ikoshekawakaawaita, ramatawitantawaitzi, ikaweyantawaitzi, 30 ikishimatantawaitzi, ithaiyakotawakaawaita, ikisaneentawaitziri Pawa, ikaweyawootantawaitzi, ishamewaitzi, iñaaperowaita, riyotashiwaitawo kaariperotatsiri, ripiyathatari ashitariri, 31 imasontzishirewaitzi, te rimonkaawainetzi, te inethaantanetzi, te rariperotantzi, te ineshironkatantzi. 32 Riyowetaiyawoni jirikapaini Inintakaantakeri Pawa, ikantake: “Inkaate antakerone jirokapaini, inkamayetai.” Iro kantacha, eekero rantapiintanakitziiro, iñaamatakaayetakari itsipapaini rantayetero.