3
Risaikashiretantai Tasorenkantsi awentaashiretyaaririka Cristo
Iyekiite nampiyetawori Galacia-ki, ¿tsika okenakeka piyorenka? ¿Iitaka amatawitakemiri? Pairani osheki nokenkithatakaakemiro tsika ikantaitakeri Jesucristo ikentakoitakeri. Apatziro nokowi nosampitemi tsika ikanta risaikashiretantakemi Tasorenkantsi. ¿Irooma risaikashiretantzimiri pimonkaayetziro Inintakaantaitanewo? ¡Te! Iro kantakaawori pawentaashiretanaarira Cristo. ¿Pipeyakotakeroma rotampatzikashiretakemira Tasorenkantsi? ¿Irooma pikenkithashiryaari piñaashintsiwaitya apaniroini piwathaki iro thotyagaimine otampatzikashiretaimi? ¿Aminaashitama okaatzi pikemaatsiwentakari pairani? Te aminaashiwaita. Tema Pawa otyaantakemiriri Tasorenkantsi, ritasonkawentayetakemi, piñaayetairo kaari piñaapiintaweta. ¿Irooma piñaantayetakawori okantakaantziro pimonkaayetziro Inintakaantaitanewo? Te. Iroowa piñaantakawori pawentaanaarira Jesucristo.
Raapatziyawaka Pawa itsipatari Abraham
Tema pairani Abraham-ni rawentaanakari Pawa, irootake roshiyakaantaariri rotampatzikashiretanewo. Iro piyotaiyerini eeroka, inkaate awentaashiretaachane, iriitake matakerori roshiyakotaari Abraham-ni. Jiroka Osankenarentsipero ikenkithawaitakeri Pawa pairani riñaanatziri Abraham-ni, tema riyotzitaka aritake rotampatzikashiretairi itsipasatzi atziripaini kaari Judá-itetatsine arika rawentaashiretaiyaari. Ikantake:
Tasonkawentaarewo pini eeroka pawentaashiretaana,
Ari nonkantairiri eejatzi itsipasatzi atziripaini.
Ari ikantzimaitaka Pawa tasonkawenta rowayetairi awentaashiretzinkari, roshiyakagairi tsika ikantakeri pairani Abraham-ni rawentaashiretakarira.
10 Tema ikaatzi awentaawori rimonkaayetairome Inintakaantaitanewo, te okanta rimonkaayetero, ari rashironkaayetaiya. Tema rosankenaitake kantatsiri:
Ari rashironkaayetaiya kaari monkaaterone Inintakaantaitanewo.
11 Ari okantzimaita, tema tekaatsi materone intampatzikashiretzimoteri Pawa rimonkaataiterome Inintakaantaitanewo. Irootake ikantantaitari osankenarentsiki:
Tampatzikashireri rinatye awentaashireri, ari iñagairo rañaantaiyaawo.
12 Irooma Inintakaantaitanewo te ari onkantya, tema rosankenaitake kantatsiri:
Inkaaterika monkaatairone, iriitake ñagairone rañaashireyetai.
13 Ikamintha Cristo rontsiparyaakowentai rowasankewentaiterome Inintakaantaitanewo iri rashitakagaitaka apaniroini rowasankeetakeri. (Iriitake okantakotakeri osankenarentsi, ikantaitake pairani:
Owasanketaarewo rini ithataitziri inchakotaki.)
14 Iro rantantakawori jiroka Jesucristo, tema irootake ikashaakagaitakeriri pairani Abraham-ni. Iro opoñaantaari iñaantayetaawori kaari Judá-itetatsi ritasonkawentayeetairi, itsipashireyetai maawoini Tasorenkantsi awentaashiretaarira.
15 Pinkeme iyekiite nonkenkithatakotemiro ameyetari aaka. Ontzimerika oita aapatziyawakayaari, osankenatakotziro riyotantaityaari tzimatsi akashaakaakeriri asheninka. Arika osankenatakotakya, tekaatsi materone rowashiñagairo okaatzi osankenatainchari. 16 Iro rantakeri pairani Pawa, eenitatsi ikashaakaakeniriri Abraham-ni intsipataakeri icharinetari. Piñaakero iyekiite, te ikenkithatakoitziri jaka inkaate incharineyetyaari Abraham-ni, apatziro ikenkithatakota apaani incharinetyaari, iriitake Cristo. 17 Piñaakero, iriitake retaka Pawa pairani Abraham-ni ikashaakaakeri, ikantakeri: “Abraham, tzimatsi aapatziyawakayaari.” Irojatzi awisantakari okaatzi 430 osarentsi, ari rimpoitairi Moisés-ni rosankenayetairo Inintakaantanewo Pawa. Iro kantzimaitacha okaatzi rosankenayetakeri Moisés-ni, te owashiñiiro ikashaakaakeriri Pawa pairani Abraham-ni. 18 Tema iroome kowaperotachane amonkaayetairome Inintakaantaitanewo añaantyaawori impayetairi Pawa, aminaashityaame ikashaakaakeriri pairani Abraham-ni. Tema pairani te otzimaweta Inintakaantaitanewo rimonkaaterime Abraham-ni, apatziro rawentaashiretakari Pawa, irootake ikashaakaantakariri rowawisaakoshiretairi.
Iitaka otzimantari Inintakaantaitanewo
19 ¿Iitaka otzimantari Inintakaantaitanewo? Iro otzimantari oñaagantero iwiyathanka atziripaini, irojatzi rareetantakya icharinetari Abraham-ni ikantaitakeriri pairani. Iri rotyaantake Pawa maninkariite rosankenatakairi Moisés-ni Inintakaantaitanewo. Iri Moisés kantakowentakeriri atziripaini. 20 Tema tzimatsi osheki kantakowentantaneri. Iriima Pawa apaani ikanta irirori.
21 ¿Owashiñaakeroma Inintakaantaitanewo ikashaakaakeniriri Pawa pairani Abraham-ni? Te owashiñiiro. Iroome owawisaakoshiretantatsine Inintakaantaitanewo, aritake imatakerome ontsiparyaakowentaime antampatzikashireyetai arika amonkaayetanairo. 22 Iro kantacha, ooñaawontakairo osankenarentsi imapero akaariperoshirewetaka. Ontzimatye awentaashiretaiyaari Jesucristo, añaantaiyaawori ikashaakaakairi pairani Pawa.
23 Tema pairani tekera awentaashiretaiyaata, oshiyawaitakawo omonkyaatyaime Inintakaantaitanewo, oyaawenta akanta imonkaatya awentaashiretantyaari, te añaawetawo asaikashiwaitya antayetairo anintakaanekiini aakapaini. 24 Pairani iyotaane owayetai Inintakaantaitanewo, oshiyakaakai riyotagaitziri eentsi riyotantyaawori oita ranteri. Irootake yotakagairori eejatzi awentaashiretantaariri Cristo, iro opoñaantaari rotampatzikashiretantairi awentaashiretaarira. 25 Arira ayoyetairi awentaashiretaari, te okowanaa iyotagai Inintakaantaitanewo oita antayetairi. 26 Tema awentaashireri powayetanairi Cristo, itomi rowayetanaimi Pawa. 27 Pikaatzira pomitsitsiyaawentaari Cristo, oshiyanaawo iriime pinkithaatakotaiya. 28 Tema pikaatzi pawentaashiretanaari Jesucristo, tekaatsi ramaakitanairi irirori, okantaweta: aakarika Judá-ite, terika a-judá-itete, aakarika imperataarewo, terika amperataarewotzi, aakarika shirampari, iroorika tsinane, tema tekaatsi oiyetya jiroka, awithaawakagaiya maawoini. 29 Tema awentaashire powayetanairi Cristo, oshiyawaitanaawo eerokame incharinentayetyaame Abraham-ni, eerokatake ñagairone okaatzi ikashaakagaitakeriri irirori.