4
Pinkeme nonkante eejatzi. Roshiyakoitakari apaani eenchaaniki rashitakaari ipaapate rowaagawo ikashaakairiri paata arika rantaritake. Okantawetaka iriiwetaka ashitawo rowaagawo, eeniro reentsitzi, roshiyakotakari apaani imperataarewo, tema eenitatsi kempoyiiniriri rowaagawo rashitakaariri ipaapate. Arika rantaritake paata, imonkaataiya ikantakeriri ipaapate, aripaite impaitairi rashitakagaitariri pairani. Ari akantawetari pairani aakapaini, oshiyakotari ikantaga eenchaaniki, oshiyakotzitawetakari imperataarewo, amonkaatashitakawo rametapiintaitari jaka isaawiki. Iri kantacha Pawa imonkaapaitetapaakaga, rotyaantakeri Itomi, itzimantapaakawo apaani tsinane, ari rimonkaatapaintziro eejatzi irirori Inintakaantaitanewo. Iro rotyaantantaitakariri ompoñaantyaari risaikashiwaitantaiyaari monkaawetawori Inintakaantaitanewo. Iroowa añaantaawori itomiyetai Pawa. Tema itomi pinayetatzi Pawa, rotyaantakemiri Tasorenkantsi inampishiretantaimi. Iriitake ñaawaitakagairi arika amanayetya, akantzi: “¡Nopaapaté, Ashitanarí!” Piñaakero, tera eeroka imperataarewo, itomira Pawa pinayetai. Tema itomi rowayetaimi, ikowake piñaayetairo okaatzi ikashaakagaimiri.
Ampankenatyaaworika Inintakaantaitanewo oshiyakari pimantaarewo
Tema pairani te piyowetari Pawa, apatziro piwawanetashitawo riwetsikanepaini atziri, irootake imperayetakemiri. Te opawaweta jirokapaini. Iroñaaka piyotairi Pawaperotatsiri. Ankante, iriitakera Pawa yotzimiri eeroka, raakameethataimi. ¿Oitaka pikowantari papiitairo pikantaga pairani? Te opantawo. ¿Pikowatziima poshiyakotaiyaari imperataarewo? 10 Tema pomairentantapiintakawo kiteesheripaini, kashiripaini, eejatzi osarentsipaini. 11 Te pinimotakainawo iroñaaka. Aminaashitaka okaatzi niyotaawetakemiri.
12 Iyekiité, pinkeme nonkantemi: Ontzimatye poshiyaina naaka, tema nipakagairo nokantawetaga pairani, noshiyakotaimiro pikantaiyanira eerokapaini pairani. Te pimanintashiretawakena 13 nomantsiyawaiwetaga, nisaikimotakemi, ari opoñaanaka netanakawo nokenkithatakagaimiro Kameethari Ñaantsi. 14 Tera pimanintashiretawakena piñaawakenaga nomantsiyawaitake, poshiyakaawakena naakame imaninkarite Pawa, paakameethaiyawakenani. Poshiyakaakena eejatzi iriime paakameethatake Jesucristo. 15 Pairani owakera piñaawakena antawoite pikimoshirewentawakena. Ari pantakenawome nonkantemime: “Iyekiite, pinkithoreenawo poki, pimpenawo.” Iroowa pantantyaawori tema antawoite petakotakena. ¿Oitaka kaari pikimoshirewentantaana iroñaaka? 16 ¿Poshiyakaatzi nokisaneentatziimi nokenkithatakotzirowa irooperori? 17 Iyekiite, ikaatzi kowayetatsiri intzipinashiretakaimi, ikowatziira pinkenkithashiretakoteri kameethashireri rinayetzi. Tera ikameethashiretzi ikowashita pithainkashiretaina naaka, irootake paakameethatantyaariri irirori. 18 Ari onkantaitaatyeeyaani iyekiite paakameethatapiintaina, te okowajaanta nisaikimotemi janta. 19 Notomipaini, antawoite okatsitzimotana nokenkithashiryaakotaimira, oshiyawaitakawo okatsitakotzi tsinane. Eekero onkatsitzimotatyeena irojatzi pimonkaatantakyaawori inintakaakemiri Cristo. 20 Tsika nonkantyaaka nisaikimotantemiri janta nonkenkithawaitakaantemiri kameethaini. Tema te niyote oita awishimotakemiri.
Oshiyakaawentantzi Sara eejatzi Agar
21 Nokowi rakena ikaatzi kowatsiri rimonkaatairo Inintakaantaitanewo. ¿Tema ikemakotziro tsika okantakota? 22 Jiroka okantakota: Pairani itzimake apite itomi Abraham-ni. Etakawori itomi, iro owaiyakeriri rimperatanewo, iriima itsipa, iro owaiyakeriri iinapero, kaari rimperatanewo. 23 Tema inintakaanekiini Abraham-ni rowaiyakaantakawori rimperatanewo, irootake tasonkaachari iroñaaka rowaiyantaitariri eentsipaini. Iriima owaiyane iinapero, rinashitaka irirori, iriitake ikashaakayitakawori Pawa. 24 Tzimatsi iita oshiyakaawentakeri jiroka apite tsinane, tema apite okaatzi aapatziyawakagaantsi. Tsinane jitachari Agar imperataarewo, iroowa oshiyakariri ikaatzi pankenawaitawori rimonkaaterome Inintakaantaitanewo rosankenatakaantakeri pairani Pawa ochempiki Sinaí. 25 Jiroka ochempi Sinaí saikatsiri Arabia-ki, ari iitaitziro eejatzi Agar. Ikaatzi otomintari Agar, roshiyakotakawo tsika okanta rimperaitawo iroori. Iriira oshiyakaawentacha Jerusalén-satzi pankenatawori Inintakaantaitanewo. 26 Irooma otsipa tsinane iinapero Abraham-ni kaari rimperatanewo, iroowa oshiyakaawentziriri nintaayetaachane otsipaki nampitsi jitachari eejatzi Jerusalén saikatsiri inkiteki. 27 Jiroka rosankenatakoitakerori pairani ikantaitake:
Okantawetaka te powaiyaneta, maaniromanthaki pinaweta, iro kantzimaitacha antawoite pinkimoshiretai.
Te piñaawetawo pinkemaatsityaari powaiyane, pinthaamentawentya.
Tema osheki powaiyane, okantawetaka imanintaweetakemi, ari panagairo tzimawetachari oime.
28 Iyekiite, oshiyaari aakapaini Isaac otomi iinapero Abraham-ni, tema eenitatsi ikashaakagaitakairi eejatzi aakapaini. 29 Pairani otomi tsinane imperataarewo tzimaintsiri inintakaanekiini Abraham-ni, antawoite ikisaneentakeri otomi iinapero tzimaintsiri inintakaanekiini Tasorenkantsi. Irootake tasonkakotaachari eejatzi iroñaaka. 30 Iro kantzimaitacha ¿Oitaka ikantaitakeriri Abraham-ni osankenarentsiki? Tema ikantaitake:
Ontzimatye pomishitowero pimperatanewo, iyaataita, aanairi otomi. Tema iri otomi piinapero ashitaiyaawone okaatzi shekitzimotzimiri.
31 Ari okantzimaita iyekiite, te otomintayetai imperataarewo, oshiyaari iroñaaka otomipaini kaari imperataarewo.